-- Prezident SR reprezentuje krajinu vnútri aj navonok, môže vetovať zákony, udeliť milosť, rozpustiť parlament.
-- Je hlavným veliteľom ozbrojených síl, po rozhodnutí parlamentu môže vypovedať vojnu, na návrh vlády nariadiť mobilizáciu, vyhlásiť vojnový alebo výnimočný stav.
-- S odobrením premiéra môže odpustiť alebo zmierniť trest alebo udeliť milosť či amnestiu.
-- Dojednáva a ratifikuje medzinárodné zmluvy.
-- Prezident zvoláva ustanovujúcu schôdzu parlamentu, vymenúva a odvoláva členov vlády, je posledným článkom pri prijímaní zákonov. Prijíma, poveruje a odvoláva veľvyslancov, podpisuje zákony a vyhlasuje referendum
-- Vymenúva a odvoláva predsedu a členov vlády, vedúcich ústredných orgánov, rektorov a profesorov vysokých škôl, predsedu, podpredsedu a sudcov Ústavného súdu SR a Najvyššieho súdu SR, generálneho prokurátora, troch členov Súdnej rady SR a vymenúva a povyšuje generálov.