15.01.2013, 11:02

V kauze pezinská skládka vyhovel súd občanom

Súdny dvor EÚ dal za pravdu občanom Pezinka v kauze skládky komunálneho odpadu.

Protest proti výstavbe skládky. TASR/T.Halász
Súdny dvor EÚ dnes vyniesol rozsudok v kauze Jozef Križan a iní proti Slovenskej inšpekcii životného prostredia, týkajúci sa skládky komunálneho odpadu v Pezinku. Súd rozhodol, že verejnosť musí mať prístup k územnému rozhodnutiu týkajúcemu sa umiestnenia prevádzky, ktorá má významný vplyv na životné prostredie.

Verdikt zdôvodnil tvrdením, že sa nemožno odvolávať na ochranu obchodného tajomstva s cieľom odmietnuť občanom prístup k takýmto informáciám.

Súd upozornil, že v zmysle Aarhuského dohovoru, ak sa začne rozhodovacie konanie týkajúce sa životného prostredia, dotknutá verejnosť musí mať možnosť zúčastniť sa na ňom od začiatku, čiže kým sú ešte otvorené všetky možnosti a riešenia, a musí mať možnosť vykonávať účinný vplyv. Verejnosť navyše musí v zásade mať možnosť bezplatného prístupu k všetkým informáciám týkajúcim sa rozhodovacieho konania a možnosť napadnúť na súde zákonnosť akéhokoľvek rozhodnutia vyplývajúceho z takéhoto konania.

V roku 2006 Krajský stavebný úrad v Bratislave prijal územné rozhodnutie o umiestnení skládky odpadu v ťažobnej jame tehliarskej hliny s označením Nová jama. Slovenská inšpekcia životného prostredia následne začala povoľovacie konanie, v rámci ktorého fyzické osoby – obyvatelia mesta Pezinok, požiadali o uverejnenie územného rozhodnutia. Tento orgán povolil výstavbu a prevádzku skládky bez toho, aby predtým uverejnil predmetné rozhodnutie. Po podaní odvolania druhostupňový orgán ochrany životného prostredia po tom, ako uverejnil územné rozhodnutie, potvrdil rozhodnutie obsahujúce povolenie.

Dotknuté osoby sa obrátili na slovenské súdy a Najvyšší súd Slovenskej republiky požiadal Súdny dvor EÚ, aby spresnil rozsah práva verejnosti zúčastniť sa na povoľovacích konaniach týkajúcich sa projektov, ktoré majú významný vplyv na životné prostredie.

Súdny dvor skonštatoval, že územné rozhodnutie o umiestnení predmetnej skládky predstavuje jedno z opatrení, na základe ktorých sa prijme konečné rozhodnutie, či sa povolí táto prevádzka. Okrem toho zahŕňa informácie o vplyve projektu na životné prostredie, o podmienkach uložených prevádzkovateľovi, aby sa obmedzil tento vplyv, o námietkach podaných účastníkmi konania v rámci územného konania a o dôvodoch voľby riešenia zo strany príslušného orgánu pri vydávaní tohto rozhodnutia. Obsahuje teda relevantné informácie pre povoľovacie konanie, ku ktorým musí mať dotknutá verejnosť prístup na základe dohovoru a smernice o prevencii a kontrole znečisťovania, ktorá prebrala ustanovenia uvedeného dohovoru.

Súdny dvor v tejto súvislosti rozhodol, že odmietnutie dať k dispozícii verejnosti územné rozhodnutie nemožno odôvodniť odvolávaním sa na ochranu dôvernosti obchodných alebo priemyselných informácií.
Súdny dvor takisto zdôrazňuje, že dotknutá verejnosť musí mať k dispozícii všetky relevantné informácie už od štádia prvostupňového správneho konania, čiže predtým, ako sa prijme prvé rozhodnutie, a to v rozsahu, v akom sú tieto informácie k dispozícii v čase, keď prebieha táto fáza konania.

Súdny dvor EÚ nerozhoduje vnútroštátny spor. Vnútroštátnemu súdu teraz prináleží, aby rozhodol právnu vec v súlade s rozhodnutím Súdneho dvora EÚ. Týmto rozhodnutím sú rovnako viazané ostatné vnútroštátne súdne orgány, na ktoré bol podaný návrh s podobným problémom.