13.12.2012, 00:00

Achmea môže exekvovať majetok štátu

Predstavitelia vlády tvrdia, že rozhodnutie arbitrážneho súdu nie je stále právoplatné. Aký je váš názor?
V prvom rade musím upozorniť na jednu zásadnú vec, že rozhodnutie arbitrážneho tribunálu verejnosti nebolo sprístupnené, aspoň o tom neviem, takže môžem vyjadriť viac-menej odhad. Ak je rozhodnutie arbitrážneho tribunálu štandardné k takémuto typu konania a bolo doručené obom sporový stranám, ide podľa môjho názoru o právoplatné a vykonateľné rozhodnutie. Verejnosť o tom môže polemizovať, ale strany to musia s určitosťou vedieť, pretože právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia je v ňom samotnom expressis verbis formulovaná.

Slovensko plánuje napadnúť rozhodnutie arbitrážneho súdu s tým, že nemal nárok o tomto spore rozhodovať. Máme podľa vás šancu uspieť?
Asi máte na mysli podať žalobu na zrušenie, prípadne pozastavenie rozhodnutia arbitrážneho tribunálu z dôvodu, že rozhodcovský tribunál nemal právomoc v tejto veci rozhodovať. Konečné rozhodnutie je ťažké odhadovať, ale osobne som skôr skeptická a myslím si, že Slovensko nebude úspešné, i keď by som si želala opak.

Ak by sme uspeli, zrušilo by to rozhodnutie tribunálu a vyhli by sme sa tak plateniu?
Ak by bola obrana Slovenskej republiky úspešná v plnom rozsahu, bolo by možné docieliť aj zrušenie arbitrážneho rozsudku pre procesné chyby.

Môže byť v súčasnosti na základe rozhodnutia tribunálu exekvovaný majetok štátu, ak sa bude vláda brániť plateniu?
Achmea môže podľa môjho názoru nielen na Slovensku, ale v ktoromkoľvek štáte, kde má Slovenská republika majetok, požiadať o vykonanie arbitrážneho rozsudku. Samozrejme, aj tu sa Slovensko bude môcť brániť, minimálne návrhom na pozastavenie vykonateľnosti tohto rozhodnutia, a to až do právoplatného ukončenia konania o zrušenie nálezu arbitrážneho tribunálu, ktoré majú právomoc rozhodovať nemecké súdy. Mária Hunková