03.11.2004, 00:00

Generálny pardon -- posledné zvýhodnenie neplatičov

Zamestnávatelia, samostatne zárobkovo činné osoby a dobrovoľne poistení môžu od dnešného dňa požiadať Sociálnu poisťovňu (SP), aby im po tom, čo uhradia dlžné poistné, v rámci tzv. generálneho pardonu, odpustila penále. Táto šanca sa im naskytne po druhý a zrejme posledný raz.

Ministerstvo práce a sociálnych vecí totiž plánuje po dohode s ministerstvom financií vypustiť túto možnosť zo zákona.
Všetkým odpustené nebude
Ako informoval riaditeľ sekcie ekonomiky SP František Kurej, povinnosť zaplatiť penále odpustia len tým neplatičom, ktorí už majú penále predpísané právoplatným rozhodnutím pobočky SP, do konca tohto roka zaplatia celú sumu dlžného poistného a najneskôr do 28. februára budúceho roka písomne požiadajú príslušnú pobočku SP o odpustenie alebo zníženie penále. "Žiadateľ si, samozrejme, musí plniť svoje povinnosti voči Sociálnej poisťovni počas celého obdobia od zaplatenia dlžných súm a platiť poistné včas a v správnej výške. Okrem toho, ak je už penále predmetom núteného výkonu rozhodnutia a doposiaľ nebolo vymožené, k žiadosti treba priložiť aj potvrdenie o zaplatení trov exekučného konania," zdôraznil Kurej. SP odpustí alebo zníži penále len v prípadoch, ktoré nevyžadujú schválenie štátnej pomoci Európskou komisiou.
Pardon hospodárenie nezachráni
SP, ktorej celkový objem pohľadávok je na úrovni 65 až 70 miliárd korún, očakáva príjmy z generálneho pardonu vo výške 1 až 1,2 miliardy korún, pričom penále, ktoré by mali odpustiť, by malo byť zhruba rovnaké. Tento výnos je porovnateľný s prvým generálnym pardonom, ktorý sa uskutočnil v roku 2002 ešte za bývalého riaditeľa Miroslava Knitla. "Hlavným dôvodom na generálny pardon vtedy bolo, že sa prechádzalo zo systému dôchodkového zabezpečenia na systém poistenia," uviedol pre HN Knitl. Ako však dodal, prostriedky, ktoré sa takto získajú, nevyriešia deficit Sociálnej poisťovne, ktorý vznikol za prvých desať mesiacov tohto roka.
Zásah štátnej moci?
Táto možnosť sa naskytuje platiteľom poslednýkrát. Vzhľadom na to, že tento postup nie je spravodlivý voči poctivým platiteľom sociálnych odvodov a je motivačný len pre neplatičov poistného, dohodlo sa, že pri novelizácii zákona o sociálnom poistení sa z neho generálny pardon vypustí. "Takýto prístup ministerstva práce a sociálnych vecí považujem za hrubý zásah do verejnoprávnej inštitúcie," tvrdí poslanec Vojtech Tkáč (nezávislý). Podľa neho je generálny pardon všeobecne uznávaný nástroj. "Nejde nám predsa o to, aby sa platiteľ zlikvidoval, ale o to, aby zaplatil istinu," dodal. Ministerstvo financií, naopak, zdôrazňuje, že SP by mala nájsť iné nástroje na zvýšenie efektivity výberu poistného. "Generálny pardon môže byť užitočná vec, ale len v prípade, že bude do detailov premyslený tak, aby sa neohrozila platobná disciplína v budúcnosti. SP by sa mala predovšetkým sústrediť na zlepšenie výberu poistného," uzatvára hovorca ministerstva financií Peter Papanek.

Sociálna poisťovňa žiadosti o generálny pardon bez schválenia Európskej komisie vyhovieť
môže
- ak sa žiadateľ preukáže, že nie je podnikateľ
- ak penále v celkovej výške u podnikateľa nepresiahne, spolu s doteraz prijatou pomocou, limit minimálnej pomoci 100-tisíc eur v priebehu troch rokov
nemôže
- ak výška odpusteného alebo zníženého penále, spolu s poskytnutou štátnou pomocou za posledné tri roky, presiahne sumu 100-tisíc eur
- ak ide o žiadateľa z odvetvia dopravy
- ak ide o žiadateľa, ktorého predmetom podnikania sú činnosti spojené s výrobou, spracovaním alebo marketingom výrobkov z oblasti poľnohospodárstva, rybného hospodárstva a vodohospodárstva
- ak žiadateľ vykonáva činnosti súvisiace s vývozom
- ak ide o štátnu pomoc závislú od použitia domáceho tovaru pred dovezeným
Zdroj: SP