18.03.2010, 13:22

Vedcom roka sa stal profesor Jozef Masarik

Vedcom roka SR za rok 2009 sa stal prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. z Katedry jadrovej fyziky a biofyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

 Ocenenie mu udelili za vytvorenie doteraz najúplnejšieho modelu interakcií kozmického žiarenia s látkou. Je široko používaný v jadrovej fyzike, v geovedách, v archeológii a v ďalších vedných disciplínach.

Ceny víťazom súťaže Vedec roka SR 2009 v piatich kategóriách dnes odovzdali v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI) v Bratislave. Je to už 13. ročník pravidelného ročného oceňovania popredných slovenských vedcov a technológov. Vyhlasovateľom súťaže sú Journaliste-Studio, CVTI SR a Klub vedecko-technických žurnalistov Slovenského syndikátu novinárov (KVTŽ SSN). Cieľom súťaže je popularizovať prínosy vedeckého bádania, úspešné výskumné práce či zavádzanie nových technológií.

Cenu Technológ roka SR 2009 získal RNDr. Tibor Žáčik, CSc. z oddelenia aplikovanej matematiky Matematického ústavu Slovenskej akadémie vied (MÚ SAV). Ocenenie mu udelili za návrh, rozvinutie a počítačovú implementáciu nových metód detekcie a lokalizácie únikov plynov z plynovodných potrubí.

Ing. Vlasta Ondrejka Harbuľáková, PhD. z Ústavu budov a prostredia Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach získala cenu Mladý výskumník SR 2009. Odmenili ju za výsledky štúdia vplyvu pôsobenia mikroorganizmov v biofilmoch na betón ako na základný stavebný materiál. Biokorózia betónových konštrukcií je relatívne nová vedná disciplína. Výsledky výskumu Ing. Harbuľákovej boli publikované v roku 2009 v piatich publikáciách. Vystúpenia na konferenciách získali dve ocenenia.

Cenu za výsledky v programoch EÚ v roku 2009 prevzala RNDr. Katarína Bíliková, PhD. z Ústavu molekulárnej biológie SAV v Bratislave. Udelili jej ju za prínos k objasneniu antimikrobiálnych vlastností bielkovín včelej materskej kašičky ako výsledku modifikácie minoritných bielkovín a za vypracovanie nového kritéria pre hodnotenie pravosti a fyziologických vlastností včelieho medu. Tieto výsledky sa dosiahli počas riešenia 6. rámcového programu Európskej únie CONCO, zameraného na výskum nových bioliečiv a ďalších programov EÚ.

Uznanie za celoživotné dielo v SR 2009 získal prof. MUDr. Ján Slezák, DrSc., Doctor honoris causa z Ústavu pre výskum srdca Slovenskej akadémie vied. Udelili mu ho za mimoriadne aktívnu vedeckú a manažérsku prácu pre vedu a výskum na Slovensku a za vynikajúce vedecké výsledky v oblasti experimentálnej kardiológie. Počas celej svojej vedeckej dráhy sa zaoberal výskumom a prevenciou náhleho zlyhania srdca.
Predseda riadiaceho výboru súťaže Ľubomír Lenoch na záver slávnosti vyhlásil 14. ročník súťaže Vedec roka 2010.

Vedec roka SR za 2009

Profesor RNDr. Jozef Masarik, DrSc (Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, FMFI UK, Bratislava) je významný vedecký pracovník, účastník dôležitých vedeckých a výskumných projektov. Podieľal sa na analýze vzoriek z Mesiaca.

Ocenenie Jozefovi Masarikovi udelili za vytvorenie doteraz najúplnejšieho modelu interakcií kozmického žiarenia s látkou. Je široko používaný v jadrovej fyzike, v geovedách, v archeológii a v ďalších vedných disciplínach. Kozmické žiarenie môže vyvolať závažné biologické efekty (napríklad zmenu génov), poškodzuje polovodiče. Preto metóda simulácie interakcií kozmického žiarenia s látkou je významným nástrojom pre pochopenie procesov v študovaných objektoch.
Prínos profesora Masarika je vo vypracovaní modelu Monte Carlo. Jeho aplikácia v kozmickom výskume (spolu s kolegami z Nemecka a USA) prispela k objaveniu vody na Marse. V roku 2009 bol publikovaný nový stochastický model interakcie kozmického žiarenia s látkou (2 práce v CC časopisoch a dve kapitoly v monografiách), ktorý sa stal na svete najpoužívanejším. Profesor Masarik publikoval viac ako 160 vedeckých prác a počet citácií prevyšuje tisícku.

Technológ roka SR 2009

RNDr. Tibor Žáčik, CSc. (Oddelenie aplikovanej matematiky, Matematický ústav SAV, Bratislava)
Ocenenie Tiborovi Žáčikovi udelili za návrh, rozvinutie a počítačovú implementáciu nových metód detekcie a lokalizácie únikov plynov z plynovodných potrubí. Táto metóda je založená na kontinuálnej počítačovej simulácii prúdenia plynu v potrubných systémoch. Vstupnými údajmi do simulačného modelu sú fyzikálne parametre (tlak, teplota plynu) merané telemetrickými systémami v určitých bodoch potrubnej siete.
Spracovanie výsledkov simulácie umožňuje identifikáciu úniku plynu, poskytuje odhad množstva unikajúceho plynu a tiež miesto úniku plynu z potrubia. Metóda bola v roku 2009 odskúšaná v spolupráci so spoločnosťou CSE - Controls a je v súčasnosti nasadzovaná na potrubné plynovodné siete vo Veľkej Británii a v Jemene.

Mladý výskumník SR 2009

Ing. Vlasta Ondrejka Harbuľáková, PhD. (Ústav budov a prostredia, Stavebná fakulta, Technická univerzita v Košiciach)
Ocenenie Vlaste Ondrejka Harbuľákovej udelili za výsledky štúdia vplyvu pôsobenia mikroorganizmov v biofilmoch na betón ako na základný stavebný materiál. Biokorózia betónových konštrukcií je relatívne nová vedná disciplína; pretože betón je jedným z najrozšírenejších konštrukčných materiálov, s perspektívou až storočnej exploatácie, je kvantifikácia vplyvu mikroorganizmov na ich vlastnosti významným počinom.
Mikrobiálna korózia bola študovaná experimentálne; identifikácia biofilmu sa realizovala metódou denaturačnej gelovej elektroforézy. Z výsledkov výskumu jednoznačne vyplýva katalytický účinok autochtónnych baktérií na koróziu betónu; je preto potrebné predbežne vyhodnotiť možný vplyv baktérií na koróziu betónu a tomu prispôsobiť samotnú konštrukciu. Výsledky výskumu boli publikované v roku 2009 v piatich publikáciách. Vystúpenia na konferenciách získali dve ocenenia.

Za výsledky v programoch EÚ v roku 2009

RNDr. Katarína Bíliková, PhD (Ústav molekulárnej biológie SAV, Bratislava)
Ocenenie Kataríne Bílikovej udelili za prínos k objasneniu antimikrobiálnych vlastností bielkovín včelej materskej kašičky ako výsledku modifikácie minoritných bielkovín a za vypracovanie nového kritéria pre hodnotenie pravosti a fyziologických vlastností včelieho medu, ktoré boli dosiahnuté počas riešenia rámcových programov EÚ. Tieto výsledky boli dosiahnuté počas riešenia projektu 6RP EU CONCO, zameraného na výskum nových bioliečiv. Ocenená bola zodpovednou riešiteľkou tohto projektu. V rámci riešenia 6RP EU BEESHOP (kde bola ocenená spoluriešiteľkou) vypracovala originálnu metódu na stanovenie včelích bielkovín v mede. Vzhľadom na častý výskyt nepravého medu v obchodoch táto metóda môže výrazne prispieť k identifikácii látok, ktoré sú predávané ako med.
RNDr. Katarína Bíliková, PhD. vypracovala návrh projektu v rámci 7RP EÚ, zameraného na prevenciu a liečbu včelstiev voči chorobám a škodcom, na riešení ktorého sa bude podieľať už v tomto roku spolu s riešiteľmi z 10 krajín.

Uznanie za celoživotné dielo

Prof. MUDr. Ján SLEZÁK, DrSc.,D.h.c., (FIACS Ústav pre výskum srdca, Slovenská akadémia vied, Bratislava)
Ocenenie Jánovi Slezákovi udelili za mimoriadne aktívnu vedeckú a manažérsku prácu pre vedu a výskum na Slovensku a za vynikajúce vedecké výsledky v oblasti experimentálnej kardiológie. Profesor Slezák sa počas celej životnej vedeckej dráhy zaoberal výskumom a objasňovaním mechanizmov a prevenciou náhlej smrti srdca. Zlyhanie srdca je najčastejšou príčinou smrti na Slovensku. Skoro polovica všetkých úmrtí je spôsobená zlyhaním srdca. Ocenený sa koncentroval na výskum, prevenciu a liečbu civilizačných chorôb srdca - ischemického a preťaženého myokardu, na výskum vplyvu vápnika, kyslíkových a dusíkových radikálov na funkciu myokardu. Mnohé z jeho prác sú výsledkom medzinárodnej spolupráce, predovšetkým s univerzitami v Kanade. Okrem početných ocenení a členstiev v učených spoločnostiach treba vyzdvihnúť udelenie "Čestného občana Winnipegu", ktorú dostal za záchranu života.
Výsledky svojich prác publikoval Ján Slezák vo viac ako 300 vedeckých prácach; ešte aj v roku 2009 bol spoluautorom štyroch publikácií v časopisoch registrovaných v CC.
Významná je jeho vedecko-organizačná činnosť. Počas troch funkčných období bol prvým podpredsedom SAV a zaslúžil sa o stabilizáciu SAV vo vedeckovýskumnej komunite a o zvýšenie efektívnosti jej výskumu.
Ján Slezák je aj naďalej vedecky aktívny a môžeme očakávať ďalšie príspevky k poznaniu srdcových chorôb.

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.