06.09.2009, 10:10

Študenti i učitelia môžu žiadať o pôžičky do 10. októbra

Pôžičkové fondy upozorňujú študentov a mladých pedagógov na blížiacu sa uzávierku predkladania žiadostí o finančnú pomoc. Podklady treba odovzdať do 10. októbra.

Peniaze zo Študentského pôžičkového fondu majú vysokoškolákom uľahčiť pokrytie nákladov spojených so štúdiom, akými sú ubytovanie, cestovné, strava či učebnice. Pôžička sa poskytuje na príslušný akademický rok s 3-percentnou úrokovou sadzbou počas doby splatnosti. Podľa toho, do ktorej zo štyroch kategórií študent spadá, môže dostávať od 331 do 1327 eur. Pôžička sa vyplatí v dvoch splátkach, prvá vo výške 50 percent v lehote do 14 dní po doručení uzavretej zmluvy na fond, druhá polovica vo februári. Peniaze začne splácať študent až po ukončení vysokoškolského štúdia, pričom splátky sa dajú rozdeliť najviac na 10 rokov. Od akademického roku 1995/1996 už štát poskytol študentom 55 200 pôžičiek v celkovej výške takmer 40 miliónov. V súčasnosti eviduje fond 35-tisíc klientov, najväčší záujem o pôžičku majú študenti Univerzity Komenského Bratislava, Univerzity Konštantína Filozofa Nitra a Technickej univerzity v Košiciach.

O pôžičku z fondu môže požiadať každý študent, občan SR s trvalým pobytom na Slovensku, dennej a externej formy prvého štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike, ale aj študent zahraničnej vysokej školy, ktorý má trvalý pobyt v SR. Rovnako môže byť žiadateľom zahraničný Slovák študujúci na vysokej škole v SR. Za prvé štúdium na vysokej škole sa považuje i ďalšie štúdium absolventa bakalárskeho štúdia, ak pokračuje dennou alebo externou formou v magisterskom alebo inžinierskom štúdiu.

Prednostne dostanú pôžičku študenti, ktorí dosahujú počas vysokoškolského štúdia výborný prospech - priemer známok 1,5 v predchádzajúcom ročníku štúdia, prípadne priemer známok z maturitného vysvedčenia. Fond uprednostní aj občanov so zdravotným postihnutím, poberateľov sociálneho štipendia či študentov z rodín, v ktorých je priemerný mesačný príjem na člena domácnosti ku dňu podania žiadosti nižší ako minimálna mzda. V prípade dostatku voľných finančných zdrojov fond pridelí pôžičku aj ostatným žiadateľom.

Mesiac na zaslanie žiadostí o podporu z Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov majú aj mladí učitelia. Peniaze môže žiadať začínajúci pedagóg alebo pedagóg, u ktorého od ukončenia vysokoškolského štúdiu neuplynuli viac ako tri roky. Musí byť občanom SR s trvalým pobytom na Slovensku. Ďalšou podmienkou je uzavretie pracovnej zmluvy, pričom musí v rezorte školstva zotrvať najmenej päť rokov. Manželom, ktorí spĺňajú uvedené predchádzajúce podmienky, sa pôžička pridelí prednostne.

Žiadosť o pôžičku podáva žiadateľ písomne na adresu fondu. K nej musí pripojiť overený doklad o ukončení vysokoškolského štúdia v učiteľskom študijnom odbore, overený doklad o uzatvorenej pracovnej zmluve na výkon pedagogickej činnosti, ako aj osvedčenie o štátnom občianstve (neoverená fotokópia občianskeho preukazu). V prípade, že žiadateľ vyučuje na stredných odborných školách alebo ZUŠ a má ukončené vysokoškolské štúdium bez štúdia neučiteľského smeru, prikladá doklad o absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia v zmysle platnej legislatívy.

Ak rada fondu schváli žiadosť, riaditeľ fondu to žiadateľovi oznámi najneskôr do 20. novembra nasledujúceho kalendárneho roka. Pôžička sa poskytuje vo výške do 8 298,48 eur s ročnou 4-percentnou úrokovou sadzbou. Lehota splatnosti je do 15 rokov od podpísania zmluvy o pôžičke. Ak dlžník odpracuje v rezorte školstva päť rokov, odpisuje sa mu zo základu pôžičky 829,85 eur. V prípade, že odpracuje v školstve desať rokov, odpíše sa mu zo základu pôžičky ďalších 829,85 eur.

Do lehoty splatnosti pôžičky sa učiteľom nezapočítava čas materskej dovolenky, ak dlžník nastúpi na materskú dovolenku do piatich rokov od skončenia štúdia. Čas ďalšej materskej dovolenky, ak dlžník v tomto čase poberá rodičovský príspevok do piatich rokov po skončení štúdia, sa započítava do odpracovaných rokov s nárokom na uplatnenie odpisu 829,85 eur.

Podrobné informácie o podmienkach pôžičiek nájdu žiadatelia na stránke www.spf.sk, informoval Odbor masmediálnej politiky Ministerstva školstva SR.