20.03.2008, 00:00

Banky: Ľudia, ktorí sa zjavia, až keď je problém

Právnik v banke nechodí iba po súdoch, ale pripravuje napríklad aj zmluvnú dokumentáciu súvisiacu s poskytnutím úveru. Prípadne sformuluje upomienku, ak sa omeškáte so splátkami.

Právne oddelenie, odbor alebo útvar, má desať z trinástich bánk zapojených do projektu HN Zaostrené na banky. Vedú ich právnici i právničky - pomer je tentoraz jedna k jednej - zväčša absolventi Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Niektorí vyštudovali aj dve vysoké školy.

Zíde sa aj ekonómia
Riaditeľka právneho úseku Slovenskej sporiteľne Andrea Borguľová skončila okrem Právnickej fakulty aj Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Považuje to za výhodu.
Obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave absolvoval po skončení Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika riaditeľ Divízie právnych služieb a compliance Poštovej banky Martin Winkler. Kontakty s Obchodnou fakultou udržiava naďalej - vyučuje externe na Katedre obchodného práva.
Dve vysoké školy má aj riaditeľ odboru Právne služby VÚB banky Juraj Baluch, hoci špeciálne ekonómii sa nevenoval. Je absolventom Trnavskej univerzity, kde okrem Právnickej fakulty vyštudoval aj politológiu na Fakulte humanitných vied.

Budovanie "na zelenej lúke"
Niektorí zo súčasných "hlavných" právnikov bánk budovali právne oddelenie alebo odbor od samotného začiatku. To je aj prípad riaditeľky právneho odboru Istrobanky Ľubice Ličkovej, ktorá po nástupe do banky v roku 1993 dostala jasné zadanie: vybudovať oddelenie, neskôr odbor. A ten nepretržite vedie.
Vedúca právneho útvaru Volksbank Slovensko Katarína Novotná má tiež skúsenosti s vytváraním a formovaním niečoho nového. Pôvodne začala pracovať v dcérskej spoločnosti rakúskej banky Creditanstalt Bankverein AG na Slovensku, kde vytvorila a viedla právne oddelenie. Banka odvtedy prešla viacerými fúziami a na ich príprave z právneho hľadiska sa tiež podieľala.
Vladimír Nagy, riaditeľ Právnej divízie UniCredit Bank, prišiel do bývalej UniBanky (predchodkyne UniCredit Bank) zo Slovenskej sporiteľne. Jeho úlohou síce nebolo niečo od základov začať budovať, ale od základov zmeniť: kompletne zreorganizovať, zefektívniť a personálne posilniť právny odbor banky a zvýšiť jeho vážnosť a akceptáciu.

Od advokátov k bankárom
Nie všetci právnici v bankách začínali priamo v tejto oblasti. Najskôr to bola prax v štátnom alebo súkromnom sektore, neskôr zvyšujúci sa záujem o špecializáciu na obchodné a finančné právo. Tak svoju kariéru v bankovníctve začala v roku 1995 súčasná riaditeľka právneho odboru Tatra banky Iveta Medveďová.
Z advokátskej kancelárie, kde pracovala štyri roky od skončenia vysokej školy, prišla do Dexia banky Zuzana Mičeková. Dnes je v pozícii riaditeľky právneho odboru, začínala ako právnik - špecialista.

Zo školy do banky
Profesionálna kariéra riaditeľa Právnej divízie Finančnej skupiny ČSOB Mareka Špaka je úzko spojená s obchodným a finančným právom. V ČSOB pracuje od roku 2004, v roku 2005 sa stal riaditeľom Právnej divízie v ČSOB banke. O rok neskôr začal pôsobiť ako riaditeľ Právnej divízie celej finančnej skupiny na Slovensku.
Vladimír Leško nastúpil na právny odbor v OTP Banke v roku 2000, v súčasnosti riadi právny odbor, zodpovedá aj za oblasť rizika.

Zvládajú to najmä vlastnými silami
Najviac ľudí má takpovediac pod sebou "hlavná" právnička v Slovenskej sporiteľni - takmer 80. Najmenej ich je v OTP Banke, osem. V ostatných bankách sa počet ľudí, ktorí sa venujú právnej problematike, pohybuje od jedenásť do 25.
Väčšinu právnej agendy sa banky usilujú zvládnuť vlastnými silami, no sú prípady, keď sa obráti aj na externé prostredie.
Právny odbor v Tatra banke má 24 ľudí. Banka občas využije aj spoluprácu s advokátskymi kanceláriami, väčšinou v oblasti sporovej agendy.
UniCredit Bank využíva služby advokátov len ojedinele, napríklad na žiadosť klienta pri príprave úverovej dokumentácie. Právna divízia má v súčasnosti 25 ľudí.
Právny odbor v Istrobanke tvorí 21-členný tím. Banka v osobitných prípadoch spolupracuje aj s advokátskymi kanceláriami. Aj vtedy spoluprácu s advokátskymi kanceláriami riadi právny odbor.
Dexia banka zamestnáva na právnom odbore 11 ľudí. Prevažnú väčšinu právnych záležitostí riešia právnici interne zamestnaní v banke. Výnimočne sa v zvlášť zložitých a špecifických veciach využíva externé právne poradenstvo.
Služby externých právnických kancelárií využíva ČSOB zriedkavo, ambíciou je pokryť celé spektrum právnych služieb interne. Riaditeľ divízie má pod sebou 14 ľudí.

Nie sú to len súdne spory
Právne útvary bánk neriešia len prípadné obchodné spory, ale predovšetkým zabezpečujú podporu a právne služby pre banku ako takú, všetky jej organizačné zložky. Samozrejme, že zastupujú banku v súdnych a iných konaniach, vymáhajú pohľadávky, zabezpečujú vnútornú legislatívu a bankovú bezpečnosť. Poskytujú právne poradenstvo pre oblasť poskytovania úverov a služieb obyvateľstvu i firemnej klientele, riešia problémové úvery.
Podľa jedného z právnikov je ich najdôležitejšou úlohou prichádzať s riešeniami, ktoré sú jednoduché a zrozumiteľné pre klienta a zároveň poskytujú banke dostatočnú ochranu. Právnici v bankách musia vedieť rýchlo reagovať na meniace sa trendy, a to nielen vo finančnom sektore, ale i v samotnom práve. Často sa mení legislatíva a dynamika vývoja nových produktov, novýchprístupov v oblasti riadenia rizík či vymáhania pohľadávok sa zrýchľuje. Tento aspekt svojej práce považujú za výhodu, pretože ich núti byť neustále v strehu, udržiavať si prehľad. Istou nevýhodou je, že ak v banke všetko funguje tak, ako má, o právnikoch sa veľa nehovorí.

Nabudúce ľudia zodpovední za projektové financovanie

TatraBanka

Iveta Medveďová
riaditeľka Právneho odboru

[[{"type":"hn-image","fid":"43331","attributes":{"class":"left","width":"144","height":"186"}}]]Po ukončení štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského naberala svoje pracovné skúsenosti v štátnom, ako aj v  súkromnom sektore, až kým záujem o špecializáciu v oblasti obchodného a finančného práva nasmeroval jej cesty v roku 1995 do bankovníctva. Svoju profesionálnu kariéru v bankovníctve odštartovala v roku 1995 v Tatra banke na pozícii právnik.
 „Keď mi oznámili z Tatra banky, že sa rozhodli dať možnosť práve mne, bola som veľmi šťastná. Aj keď som nemala úplne presné predstavy o mojich kompetenciách, vedela som, že budem súčasťou budovateľského a akčného tímu, a to ma napĺňalo pocitom profesijnej sebarealizácie.“ Po štyroch rokoch dostala príležitosť realizovať a rozvíjať aj svoje manažérske schopnosti na pozícii vedúcej právneho oddelenia. „Priznám sa, že manažérsku ponuku som prijímala s rešpektom a pocitom obrovskej zodpovednosti voči banke, ale aj tímu, ktorý bolo potrebné vybudovať a prispôsobiť novým potrebám rýchlo sa rozrastajúcej a napredujúcej banky. Spoľahla som sa na dôveru v ľudí a chuť pracovať. S odstupom času myslím, že to bola správna cesta. Práca manažéra je zaujímavá, rôznorodá a plná výziev. A práca manažéra právnika zvlášť.“
V súčasnosti pracuje na pozícii riaditeľky právneho odboru. Jej hlavnou úlohou je riadiť poskytovanie právnej služby v rámci pridelených kompetencií tak, aby odbor, ako pevná súčasť tímu tatrabankárov, prispel čo najväčšou možnou mierou k výborným výsledkom, ktoré banka dlhodobo dosahuje. Rovnako tak zabezpečovať, aby sa skvelý kolektív odborníkov – nadšencov, ktorý sa na odbore podarilo vybudovať, plne stotožnil s cieľmi banky a mal  vytvorené čo najlepšie pracovné podmienky na plnenie náročných pracovných úloh. „Viem, že práca mojich kolegov je nesmierne zaujímavá, ale aj zodpovedná a náročná. Sú· to však veľmi šikovní a múdri ľudia a ja sa  snažím prispievať k čo najväčšej pracovnej pohode. Veď v dobrom pracovnom prostredí sa lepšie plnia aj tie najnáročnejšie úlohy a tiež sa lepšie pracuje na vlastnom rozvoji, ku ktorému nás náš zamestnávateľ neustále, v tom najlepšom slova zmysle, provokuje.“
Svoj voľný čas sa snaží venovať rodine a priateľom. „Mojim najväčším relaxom sú prechádzky v lese na čerstvom vzduchu s mojou rodinou, ku ktorej neodmysliteľne patrí aj náš štvornohý miláčik.“  Najlepšie sa cíti, keď sa ľudia okolo nej aj jej  zásluhou cítia dobre. Rada organizuje stretnutia, pochváli sa svojim kulinárskym umením a pohostinnosťou. „Úsmev a spokojnosť ľudí ma napĺňajú Šťastím.“
 

UniCreditBank 

Vladimír Nagy
riaditeľ Právnej divízie

[[{"type":"hn-image","fid":"43333","attributes":{"class":"left","width":"144","height":"190"}}]]Svoju pracovnú kariéru začal ako referent – hospodár na logistike Slovenskej sporiteľne ešte počas štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v roku 1996.
Po skončení vysokoškolského vzdelania prešiel pozíciami od právnika v majetkovoprávnej oblasti, cez riaditeľa majetkovoprávneho odboru, až po vedúceho sekcie vnútorných právnych záležitostí. Oblasť majetkového, pracovného a spoločenského práva je mu podľa jeho slov „doteraz najbližšia“.
Po odchode zo Slovenskej sporiteľne ho oslovil vtedajší generálny riaditeľ UniBanky s ponukou kompletne zreorganizovať, zefektívniť a personálne posilniť právny odbor banky a zvýšiť jeho vážnosť a akceptáciu. Túto misiu naplnil do jedného roka  a s výsledkom, ktorý s malými zmenami v štruktúre a v personále úspešne funguje až doteraz, je spokojný.
Právny tím viedol aj počas najväčšieho zlúčenia v bankovom sektore. Celú právnu podporu pre projektový tím a formálny proces zlúčenia bánk zrealizovali „jeho ľudia“ sami, načas a bez chýb.
V súčasnosti pôsobí ako riaditeľ Právnej divízie UniCredit Bank Slovakia. Kedže skoro každá aktivita v banke je právnym úkonom, úlohu divízie považuje za významnú. Ako jej šéf sa snaží maximálnym možným spôsobom využiť potenciál právnikov banky, ale takisto zvýšiť právne vedomie ostatných zamestnancov.
Podľa jeho názoru je úplná centrallizácia právnych služieb jediný možný spôsob, ako sa vyhnúť roztrieštenosti právnych názorov, konfliktom právnikov a zachovať jednotný postoj voči tretím osobám, či sú to klienti, zamestnanci, manažment, úrady alebo súdy. Všetky právne názory a argumenty musia cestou zdola nahor nájsť osobu (manažéra), ktorá má kompetenciu tému uzavrieť a prezentovať navonok alebo dovnútra banky ako finálne, jednotné a nespochybniteľné stanovisko tímu právnikov banky. Pri práci sa snaží v najvyššej možnej miere o dodržanie zásady štyroch alebo až šiestych očí pri koncipovaní stanovísk alebo dokumentov tvorených právnikmi, lebo len táto zásada a jej dôsledná implementácia je zárukou, že pri výmene názorov, argumentov a komentovaní práce kolegu nemôže žiadny právnik „zaspať na vavrínoch“ a stať sa strážcom „archívu“ právnych názorov, ktoré už nie sú alebo nemusia byť aktuálne a efektívne.

Poštová banka

Martin Winkler
riaditeľ Divízie právnych služieb a compliance

[[{"type":"hn-image","fid":"43336","attributes":{"class":"left","width":"144","height":"186"}}]]So svojím 18-členným tímom zodpovedá za vedenie právnej agendy banky, ktorá zahŕňa predovšetkým právnu podporu pre všetky ostatné divízie, zastupovanie banky v súdnych a iných konaniach, vymáhanie pohľadávok, boj proti legalizácii príjmov, zabezpečovanie vnútornej legislatívy a bankovej bezpečnosti. 
V roku 2000 absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove, o rok neskôr Obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity, špecializáciu zahraničný obchod. Po skončení štúdií pôsobil na akademickej pôde ako vysokoškolský učiteľ a v tom čase absolvoval niekoľko študijných pobytov v USA. Počas nich si uvedomil, že práca učiteľa mu neprináša dostatok praktických skúseností, pre ktoré je napríklad na amerických univerzitách vytvorený oveľa lepší priestor. Po čase úvah si preto vybral spojenie bankovníctva a práva v praxi a v roku 2003 nastúpil pracovať do Poštovej banky, kde od roku 2006 vedie právnu divíziu. Verný však zostal aj školstvu, naďalej externe vyučuje na Katedre obchodného práva Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Na otázku, čo vníma ako najväčšiu výhodu svojej práce, odpovedá: „Právna agenda je veľmi dynamická. Vyplýva to nielen z častých zmien legislatívy, na ktoré je potrebné okamžite reagovať, ale aj z dynamiky vývoja nových produktov, nových prístupov v oblasti riadenia rizík či vymáhania pohľadávok a taktiež v oblasti compliance (zosúlaďovania). Táto dynamika človeka obohacuje tým, že mu prináša nové podnety, na druhej strane ho núti byť stále v strehu a udržiavať si prehľad.“ Naopak,  za nevýhodu považuje to,  že pokiaľ všetko funguje tak, ako má, o právnikoch, compliance officeroch a bezpečnostných špecialistoch sa veľa nehovorí. „Prezentácia našej práce býva preto zložitejšia než výsledky napríklad obchodných útvarov. Môže sa dokonca stať, že to, čo vy považujete za veľký úspech, ostatní ani nepostrehnú,“ hovorí. Bezproblémový a pokojný vývoj života firmy je však do veľkej miery zásluhou efektívnej a kvalitnej právnej podpory, bez ktorej dnes nemôže úspešne fungovať žiadna z nich. 

VÚB

Juraj Baluch
riaditeľ odboru Právne služby

[[{"type":"hn-image","fid":"43328","attributes":{"class":"left","width":"144","height":"183"}}]]Je absolventom Trnavskej univerzity, kde okrem Právnickej fakulty vyštudoval aj politológiu na Fakulte humanitných vied. Ešte počas štúdia začal pracovať ako právny asistent vo firme Valko&Partners a neskôr aj ako asistent poslanca Národnej rady SR. Do VÚB banky nastúpil v roku 2004 a v roku 2006 sa stal vedúcim oddelenia právneho poradenstva firemného bankovníctva. Riaditeľom odboru právnych služieb je od začiatku tohto roka.
Je jedným z mladých manažérov, ktorí dostali príležitosť na kľúčových postoch banky. „Mal som a mám možnosť byť pri množstve zaujímavých transakcií a obchodov od emitovania cenných papierov cez predaj spoločností  až po financovanie developerských projektov či akvizícií,“ hovorí. „Nie vždy je to len o komplikovaných obchodoch a veľkých objemoch, niekedy vie zamestnať aj zdanlivo jednoduchá otázka týkajúca sa napríklad plnej moci.“
Podľa Juraja Balucha je najdôležitejšou úlohou právnikov prichádzať s riešeniami, ktoré sú jednoduché a zrozumiteľné pre klienta a zároveň poskytujú banke dostatočnú ochranu. „Ide v podstate o stanovenie rozumnej miery rizika pri každej transakcii. Je potrebné si uvedomiť, že sú prípady, keď sa banka môže spoliehať len na kvalitnú dokumentáciu, ktorá musí obstáť aj v zlých časoch.“ Pri právnom poradenstve je samozrejmosťou jasné pomenovanie rizík, musí to však byť spojené aj s ponukou riešení problému. „Stanovisko so záverom ,takto sa to nedá‘ je nepoužiteľným polotovarom, pokiaľ neobsahuje aj návrh možného riešenia.“

Volksbank

Katarína Novotná
vedúca právneho útvaru 

[[{"type":"hn-image","fid":"43334","attributes":{"class":"left","width":"144","height":"179"}}]]Bankovým právom sa zaoberá od januára 1997. Pôvodne začala pracovať v dcérskej spoločnosti rakúskej banky Creditanstalt Bankverein AG na Slovensku, kde vytvorila a viedla právne oddelenie. Banka odvtedy prešla viacerými fúziami, na príprave ktorých sa  z právneho hľadiska Katarína Novotná podieľala.
V rokoch 2001 až 2007 pracovala ako vedúca právneho oddelenia HVB Bank Slovakia. Pod jej vedením kolektív právnikov vypracoval okrem iného ucelený komplex novej právnej dokumentácie, ktorú banka používala pri uzatváraní obchodov, predovšetkým v oblasti korporátneho financovania, projektového a štruktúrovaného financovania.
V roku 2007 pri fúzii s UniBankou spolupracovala na príprave potrebnej právnej dokumentácie. 
V tom istom roku prijala ponuku vedenia Volksbank Slovensko riadiť a zreorganizovať právny útvar banky, kde v súčasnosti vedie kolektív 11 zamestnancov. „Svoju prioritnú úlohu vidím v príprave a realizácii  nových postupov pri poskytovaní právneho poradenstva pri uzatváraní bankových obchodov, v kvalitnom právnom poradenstve pre orgány spoločnosti, v revízii a adaptácii vzorovej dokumentácie a v zavedení softvérovej podpory pri výkone niektorých činností.“

ČSOB 

Marek Špak
riaditeľ Právnej divízie

[[{"type":"hn-image","fid":"43335","attributes":{"class":"left","width":"144","height":"176"}}]]Jeho profesionálna kariéra je úzko spojená s obchodným a finančným právom. V ČSOB pracuje od roku 2004, v roku 2005 sa stal riaditeľom Právnej divízie v ČSOB banke. O rok neskôr začal pôsobiť ako riaditeľ Právnej divízie Finančnej skupiny ČSOB na Slovensku.
Svoju prácu považuje za náročnú najmä na čas a často je potrebné viac ako stopercentné nasadenie. „Súčasná dynamická doba vyžaduje veľmi rýchlo reagovať na meniace sa trendy, a to nielen vo finančnom sektore, ale i v samotnom práve, ktoré bolo v minulosti považované za veľmi konzervatívny vedný odbor,“ hovorí .
Za najdôležitejšie považuje splnené ciele. „Ostatné je len cesta k dosahovaniu cieľov,“ dopĺňa. Za kľúčové vlastnosti pre človeka v jeho pozícii považuje zodpovednosť a schopnosť udržať si nadhľad aj v náročných situáciách.
Členov svojho tímu motivuje štandardnými manažérskymi nástrojmi. „Mimoriadne mi záleží na tom, aby ľudia okolo mňa pracovali v perfektnom tíme,“ zdôrazňuje.
Počas víkendu sa snaží  dohnať to, čo nestíha počas pracovného týždňa – trávi čas v prírode alebo sa venuje športovým aktivitám.
Na divíziách, ktoré má pod kontrolou, pracujú prevažne veľmi dynamickí a kreatívni mladí ľudia. Ako dodáva, v prípade riadenia takéhoto tímu je najdôležitejšia jeho motivácia a ponechanie určitej miery samostatnosti na každého jeho člena. „Vtedy sa od svojich ľudí dočkáte tých najlepších nápadov a riešení,“ tvrdí.

Istrobanka

Ľubica Ličková
riaditeľka právneho odboru

Je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V Istrobanke pracuje od roku 1993. Hneď po svojom nástupe začala budovať právne oddelenie, neskôr právny odbor, ktorý nepretržite vedie.
Právny odbor od svojich začiatkov prešiel viacerými organizačnými zmenami. Momentálne zabezpečuje podporu a právne služby  pre orgány banky a všetky organizačné zložky v banke. Ďalej zabezpečuje riadne a včasné vymáhanie všetkých pohľadávok banky  a vykonáva správu problémových pohľadávok, takzvaný  „work out“ banky. V neposlednom rade zabezpečuje aj vnútornú legislatívu banky.
„Pre dosiahnutie úspechu vo svojej práci a v práci v kolektíve považujem za dobré, keď sa v tíme spája odborná erudovanosť, skúsenosť, prax a nadhľad starších kolegov s dravosťou mladých. Tí nie sú zaťažení žiadnou rutinou a často prichádzajú s oveľa jednoduchšími riešeniami, ktoré sú údernejšie,“ opisuje výhody kombinácie skúseností a mladosti vo svojom kolektíve. Je náročná nielen na svojich ľudí, ale najmä sama na seba. „Mám rada profesionálny prístup,“ dodáva.
Za skvelý relax považuje výlety do blízkeho, prípadne vzdialenejšieho okolia spolu so svojimi blízkymi. Najradšej má, keď sa v nich skĺbi história, kultúra a prírodné krásy.

Dexia

JUDr. Zuzana Mičeková
riaditeľka právneho odboru

[[{"type":"hn-image","fid":"43332","attributes":{"class":"left","width":"144","height":"180"}}]]V roku 2000 ukončila štúdium práva na Univerzite Komenského v Bratislave. V Dexia banke pracuje od septembra 2004. V období od skončenia vysokej školy až do nástupu do banky pracovala v advokátskej kancelárii.
„Na svoje začiatky v našej banke si spomínam veľmi dobre, nakoľko som nastúpila pomerne nedávno. Moji bezprostrední spolupracovníci boli mladí, zodpovední a ambiciózni ľudia, ktorí boli ochotní riešiť pracovné úlohy flexibilne aj nad rámec pracovného času. Keďže som prišla z malej advokátskej kancelárie, veľmi ma prekvapila skutočnosť, že toľko schopných osobností dokáže vyvíjať úsilie v prospech dosiahnutia spoločného cieľa.“
Od septembra 2004 do augusta 2007 pracovala v Dexia banke na pozícii právnik-špecialista. Od augusta 2007 vykonáva funkciu riaditeľky právneho odboru. V tejto pozícii zabezpečuje najmä koordináciu jeho činnosti a zastupovanie odboru navonok.
„Úspech každej spoločnosti závisí nielen od schopností jednotlivcov, ale najmä od účinnosti pracovných väzieb medzi nimi. Z tohto dôvodu je jedným z mojich prvoradých cieľov vytvorenie spoľahlivého, efektívne fungujúceho tímu, ktorý dokáže spoločnými silami vyriešiť všetky pracovné úlohy na vysoko profesionálnej úrovni.“

Slovenská sporiteľňa

Andrea Borguľová
riaditeľka právneho úseku

[[{"type":"hn-image","fid":"43329","attributes":{"class":"left","width":"144","height":"183"}}]]Riaditeľka právneho úseku najväčšej komerčnej banky na Slovensku skončila dve vysoké školy, Právnickú fakultu Univerzity Komenského a Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Bankovníctvo bolo preto v jej prípade logickým vyústením štúdia ekonomiky a práva zároveň. „Vo svojej súčasnej pozícii tak môžem využiť znalosti z oboch odborov.“
V Slovenskej sporiteľni pracuje sedem rokov, predtým tiež dva roky učila na Právnickej fakulte UK v Bratislave. V banke je zodpovedná za riadenie právnej agendy s dôrazom na vývoj a podporu produktov a služieb určených retailovej klientele.
„Právo považujem za kreatívnu oblasť. Zaujímavé konkurenčné výhody sa dajú namiešať správnym pomerom hraníc určených zákonmi, kreativitou a originalitou,“ konštatuje. Snaží sa hľadať jednoduché riešenia aj zložitých vecí v konštruktívnom, nie autoritatívnom prostredí, pričom preferuje otvorenú komunikáciu. V rámci úseku právnych služieb banky riadi takmer 80 ľudí.
Okrem vlastného tímu právnikov banka v niektorých prípadoch využíva aj služby externých  právnych kancelárií. „Robíme to v obmedzenom rozsahu, najmä ak ide o prípady s medzinárodným prvkom. Vtedy sa obraciame na odborníkov z iných právnych kancelárií na Slovensku, ktorí majú s podobnými prípadmi väčšie skúsenosti.“
Je rada, ak sa veci neustále posúvajú dopredu. Správne nastavené procesy v rámci bankového práva pomáhajú banke aj jej klientom pri využívaní produktov a služieb. „Mojím cieľom je posúvať hranice v tejto oblasti stále ďalej. Zároveň sa pokúšam priblížiť právne formulácie v jazyku, ktorému málokto rozumie, do zrozumiteľného a použiteľného nástroja pre našich obchodníkov,“ dodáva. 

OTP

Vladimír Leško
poverený vedením divízie Risk & Law 

[[{"type":"hn-image","fid":"43330","attributes":{"class":"left","width":"144","height":"189"}}]]Divíziu vedie od 1. januára tohto roku. Okrem toho riadi aj právny odbor OTP Banky, ktorý v súčasnosti tvorí osem odborníkov.
Vladimír Leško vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1992 až 1997. Vzdelanie si doplnil rigoróznou skúškou v roku 1999.
Jeho kariéra v OTP Banke sa začala v apríli roku 2000, keď nastúpil do banky na právny odbor. Od roku 2001 pôsobil ako vedúci legislatívno-právneho oddelenia a od  septembra 2002 ako riaditeľ právneho odboru. Od septembra do decembra 2007 bol súčasne poverený vedením oddelenia Work out, ktoré sa zaoberalo vymáhaním nesplácaných pohľadávok predovšetkým od retailových klientov.
V rámci OTP Group bol od júna 2006 do júna 2007 členom Dozornej rady OTP Asset Management. Od júla 2003 je členom predsedníctva Stáleho rozhodcovského súdu Slovenskej bankovej asociácie.
Vo voľnom čase sa venuje rodine a športu.
Čo ho vôbec oslovilo na práci v banke a ako vníma novú pozíciu? „Svoju súčasnú pozíciu vnímam ako zaujímavú a súčasne náročnú výzvu.“