04.07.2009, 17:36

Fyzici Šimák a Sitár dostali vyznamenania

Slovenská akadémia vied vyznamenala dvoch svojich pracovníkov, ktorí sa venujú fyzike. Vladislav Šimák z Fyzikálneho ústavu AV ČR dostal Zlatú medailu SAV. Branislava Sitára z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave ocenili Čestnou plaketou SAV Dionýza Ilkoviča za zásluhy vo fyzikálno-chemických vedách.

Šimák pracuje vo fyzike vysokých energií už vyše 40 rokov, venuje sa metodike spracovania snímok z bublinových komôr. Je významnou medzinárodne uznávanou osobnosťou vo svete subjadrovej fyziky. Bol v slovenských tímoch, ktoré sa zapojili napríklad do experimentu H1 v DESY Hamburg či do experimentov na Tevatrone v USA. Je dlhoročným členom rôznych medzinárodných organizačných komisií prestížnych vedeckých konferencií aj členom rôznych medzinárodných komisií, pracujúcich v oblasti subjadrovej fyziky. Šimák sa významne zaslúžil o rozvoj experimentálnej fyziky vysokých energií na košických pracoviskách Prírodovedeckej fakulty UPJŠ a Ústave experimentálnej fyziky SAV.

Medzinárodné úspechy mapujú aj kariéru Branislava Sitára. Od roku 1993, keď sa Slovensko stalo členom Európskej organizácie pre jadrový výskum (CERN), pôsobí v jej riadiacich orgánoch a vo Výbore pre spoluprácu SR s CERN-om pri Ministerstve školstva SR. Napísal viac ako 200 pôvodných vedeckých prác, publikovaných v zahraničných karentovaných časopisoch. Prispel k vypracovaniu nových experimentálnych metodík, predovšetkým v oblasti takzvaných koordinátnych detektorov pre registráciu elementárnych častíc pri vysokých energiách. Za významný možno považovať jeho prínos k vybudovaniu experimentálneho komplexu ALICE.

Agentúru SITA informoval tlačový tajomník SAV Vladimír Šmihula.