14.11.2003, 00:00

Pre verejnoprávne inštitúcie

Nakladanie s majetkom verejnoprávnych inštitúcií bude riešiť spoločný zákon.

Nakladanie s hnuteľným a nehnuteľným majetkom, pohľadávkami a majetkovými právami verejnoprávnych inštitúcií, by mal zjednotiť nový zákon. STV, Slovenský rozhlas či umelecké fondy a verejné vysoké školy v súčasnosti spravujú svoj majetok na základe zákonov, ktorými boli zriadené. Ak zákon schváli NR SR a v máji 2004 vstúpi do platnosti, mali by verejnoprávne inštitúcie zmeniť svoj štatút a spravovať svoj majetok podľa nových zásad od budúcoročného augusta. Svoj majetok budú môcť na zabezpečenie svojich záväzkov založiť. Predaj nehnuteľného majetku bude podmienený vyhlásením verejnej súťaže a hlavným kritériom transakcie bude ponuka najvyššej kúpnej ceny. Pri hnuteľnostiach sa bude súťaž vypisovať pri hodnotách majetku nad 100-tisíc. Rovnako budú môcť inštitúcie uzatvárať obchodné zmluvy o zámene majetku. Nadbytočný majetok nebudú môcť verejnoprávne ustanovizne darovať podnikateľským subjektom a pre jeho prenájom či výpožičku bude platiť obmedzenie, aby majetok nebol použitý na podnikanie, ale na rovnaký predmet činnosti, aký vykonáva verejnoprávny subjekt. Majetok si budú môcť požičiavať aj fyzické osoby, ktoré návrh zákona definuje ako autorov a výkonných umelcov, no len v prípade, že nie sú vedúcimi zamestnancami danej inštitúcie. Štatutári inštitúcií budú môcť o nakladaní s majetkom či pohľadávkami rozhodovať len s povolením kolektívnych samosprávnych orgánov. Všetky inštitúcie, ktorých sa to týka, okrem Sociálnej poisťovne, budú mať možnosť svoj majetok použiť ako vklad do majetku právnickej osoby, ktorá sa nezaoberá obchodom. Zákon o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií pripraví o štatút verejnoprávnej organizácie Slovenskú lesnícku komoru.

Verejnoprávne inštitúcie SR
Slovenská televízia
Slovenský rozhlas
Všeobecná zdravotná poisťovňa
Sociálna poisťovňa
Národný úrad prace
Matica slovenská
Spoločná zdravotná poisťovňa
Literárny, Hudobný a Výtvarný fond
Verejné vysoké školy
Zdroj MF SR