13.12.2006, 13:55

Pravidelná kontrola kotlov zníži množstvo emisií o tisíce ton

Parlament schválil vládny návrh zákona o pravidelnej kontrole kotlov a klimatizačných systémov, ktorý predkladal minister hospodárstva Ľubomír Jahnátek. Zákon upravuje povinnosti vlastníkov budov v oblasti kontroly kotlov a upravuje podmienky na jej výkon, ktorý bude živnosťou. Hlavným obsahom zákona v súčinnosti so zákonom o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je prevzatie ustanovení smernice Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie o energetickej hospodárnosti budov do podmienok slovenského práva. Základným cieľom smernice je zabezpečenie zlepšenia energetickej hospodárnosti budov zmenou tepelnej ochrany vo vzťahu k miestnym a klimatickým podmienkam a zabezpečenie požadovaných podmienok na vnútorné prostredie budov znížením potreby energie na vykurovanie, na prípravu teplej vody a na osvetlenie pri zohľadnení efektívnosti nákladov vynakladaných na výstavbu a prevádzku budov.
Predložený zákon sa dotýka kontroly kotlov v asi 825 000 rodinných domoch, 6 500 bytových domoch, 3 400 školských budovách, 1 000 administratívnych budovách, 760 zdravotníckych budovách a asi 250 kultúrnych budovách, ktoré nie sú zásobované teplom zo systémov centralizovaného zásobovania teplom. Kontrola klimatizačných systémov sa dotýka najmä zdravotníckych budov a čiastočne administratívnych a kultúrnych budov. Vzhľadom na priemerný interval kontrol kotlov a klimatizačných systémov je predpoklad, že sa kontroly urobia približne na 72 500 zariadeniach ročne.
Z hľadiska vplyvu na životné prostredie sa očakáva ročné zníženie spotreby palív u kontrolovaných zariadení o asi 27,8 milióna metrov kubických ekvivalentu zemného plynu. Zníženie emisií oxidu uhličitého sa očakáva vo výške minimálne 56 400 ton ročne. Do účinnosti vstúpi zákon 15. januára 2007.
Parlament schválil aj vládny návrh zákona o tovare a technológiách dvojakého použitia. Podľa predkladateľa ministra hospodárstva Jahnátka je právna úprava nakladania s tovarmi dvojakého použitia v dnešnej dobe plnej hrozieb terorizmu veľmi dôležitá.
Kontrolu zahraničného obchodu s tovarom a technológiami, ktoré sa používajú najmä pre civilné účely, ale môžu byť použité aj na vojenské účely, majú všetky vyspelé krajiny upravenú zvláštnymi právnymi predpismi. Podľa nového zákona bude podliehať kontrole vývoz tovaru dvojakého použitia. V dodnes platnom zákone je kontrola dovozu pozostatkom zo začiatku 90. rokov, keď sa tento režim zaviedol a Slovenská republika bola na zozname zakázaných krajín. Upúšťa sa od povinnosti vývozcu žiadať o predbežný súhlas na rokovanie so zahraničným partnerom. Tento prvok nie je v členských štátoch Európskeho spoločenstva bežný, mohol by mať diskriminačný dosah na vývozcov z územia Slovenskej republiky. Zrušením predbežného súhlasu nie je vylúčená možnosť dopredu konzultovať pripravovaný obchod s ministerstvom. Zákon nadobudne účinnosť 15. januára 2007.