29.06.2006, 16:26

Občania sú proti výstavbe 22-poschodového mrakodrapu na Šancovej v Bratislave

Podľa členov občianskej iniciatívy (OI) proti výstavbe mrakodrapu na Šancovej ulici v Bratislave stavebný úrad Starého Mesta nebral do úvahy zákonné podmienky na povoľovanie stavieb, preto sa odvolali proti výstavbe 22 poschodového objektu.
O odvolaní bude rozhodovať Krajský stavebný úrad a OI ho žiada, aby stavebné povolenie zrušil v plnom rozsahu. Bratislavské Staré Mesto ako príslušný stavebný úrad 25. mája rozhodol o zmene stavby pred dokončením a povolil zvýšenie z 8 na 22 podlaží. "Stavebný úrad nezohľadnil, že stavba sa nachádza na území Pamiatkovej zóny Bratislava Centrálna mestská oblasť," konštatujú vo vyjadrení pre TASR členovia OI Ondrej Dostál a Peter Hodál. Pre stavebnú činnosť na takomto území sa v zmysle pamiatkového zákona i príslušnej vyhlášky vzťahujú isté podmienky, ktorým stavba 22-podlažnej budovy v tejto lokalite nezodpovedá, na čo už predtým stavebný úrad upozornili. Podľa nich nesprávne postupoval aj Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) v Bratislave, ktorý sa vyhol zákonnej povinnosti vyjadriť sa v stavebnom konaní z hľadiska ochrany pamiatkových hodnôt na území pamiatkovej zóny. Stanovisko KPÚ z formálneho hľadiska nemá zákonom vyžadované náležitosti záväzného stanoviska dotknutého orgánu štátnej správy, z obsahového hľadiska je obídením povinnosti stanoviť podmienky pre zachovanie pamiatkových hodnôt. Toto stanovisko je navyše v rozpore s jeho vlastným predchádzajúcim rozhodnutím v rovnakej veci, keď v októbri 2005 KPÚ stanovil podmienku, že zvýšenie je možné realizovať maximálne o dve nadzemné podlažia, teda na 10. Negatívne stanovisko k postupu KPÚ vydal Pamiatkový úrad SR, ktorý má právo stanovisko KPÚ zmeniť.
Vraj alibistický prístup KPÚ v danej veci vyplýva aj z jeho postoja k návrhu územného plánu zóny Centrálna mestská oblasť severovýchod. Do nej patrí lokalita Šancovej ulice a návrh prerokovalo staromestské zastupiteľstvo 27. júna. V pôvodnom návrhu nebola premietnutá skutočnosť, že dané územie je súčasťou pamiatkovej zóny. Na túto skutočnosť OI upozornila formou občianskej pripomienky, podobne aj Mestský ústav ochrany pamiatok. "KPÚ sa k návrhu nevyjadril, hoci to predpokladá pamiatkový zákon," konštatujú Dostál s Hodálom. Podľa nich stavebný úrad pri rozhodovaní nezohľadnil ani požiadavky stavebného zákona, ktoré vyžadujú začlenenie stavby do územia v súlade s urbanistickými, architektonickými a environmentálnymi zásadami, požiadavkami ochrany prírody a krajiny i pamiatkovej starostlivosti.