21.06.2005, 17:04

Výbor pre verejnú správu neprijal uznesenie k novele zákona o obecnom zriadení

Výbor pre verejnú správu dnes neprijal platné uznesenie k novele zákona o obecnom zriadení, ktorú prezident Ivan Gašparovič vrátil na opätovné prerokovanie parlamentu.
Gašparovič má pochybnosti o ústavnosti novely, ktorá má umožniť vláde za určitých podmienok rozdeliť obec aj bez jej súhlasu, a to v prípade, ak by išlo o odčlenenie časti, ktorá pôvodne bola samostatnou obcou.
Parlament v máji schváli novelu zákona o obecnom zriadení, podľa ktorej vláda môže rozhodnúť o rozdelení obce aj bez jej súhlasu, ak ide o odčlenenie časti obce, ktorá bola pôvodne samostatnou obcou. Kabinet podľa právnej normy bude môcť rozhodnúť o rozdelení obce, ak o to petíciou požiada aspoň 75 percent obyvateľov žijúcich na území pôvodnej obce. Splnená musí byť aj podmienka, že do rozvoja odčleňovanej časti obce neboli vložené investície, od ktorých je závislá celá obec a pôvodne samostatná obec nesplynula s ostatnými časťami obce, ktorá sa má rozdeliť. Časť obce, ktorá sa chce oddeliť, musí mať samostatné katastrálne územie alebo súbor katastrálnych území tvoriaci súvislý územný celok.
Podľa súčasného stavu totiž nie je možné obec rozdeliť bez jej súhlasu, pričom za súhlas považuje kladný výsledok miestneho referenda. Navyše, novovzniknutá obec musí mať najmenej 3000 obyvateľov. Zákon reaguje na prípad, keď sa pred rokom 1989 zlučovali obce relatívne necitlivo.
Pôvodne sa mala novela vzťahovať iba na prípad obce Kvakovce a obnovenia pôvodnej obce Dobrá nad Ondavou. Plénum však prijalo pozmeňujúci návrh poslanca za SDKÚ Karola Mitríka, ktorý vypustil uznesenie, že sa novela vzťahuje iba na tento jeden prípad.