17.01.2006, 19:42

Madej a Černá navrhujú rozvody dohodou

Rozvody dohodou, tzv. nesporové, chcú do zákona o rodine zaviesť poslanci Eva Černá (ANO) a Róbert Madej (Smer-SD). Navrhovaná úprava má motivovať rozvádzajúcich sa manželov dohodnúť sa na vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva, riešení spoločného bývania a pri maloletých deťoch na určení vyživovacej povinnosti. Štát by týmto spôsobom mohol podľa poslancov ušetriť značné finančné prostriedky ako aj personálnu a materiálnu kapacitu súdov. Dohoda s úradne overenými podpismi totiž vyrieši všetky následné spory o spoluvlastníctve, nájme bytu a výživného. Doteraz konania o bezpodielovom spoluvlastníctve trvali častokrát aj viac ako tri roky. Rozvody dohodou alebo tzv. nesporové rozvody by mali tiež odbúrať stres rozvádzajúcich sa, ochrániť ich súkromie ako aj ich deti.
Podľa návrhu novely zákona o rodine by nemal súd po súhlase obidvoch manželov s rozvodom a predložení dohody o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva, o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom a dohody o tom, ktorý z manželov bude užívať byt, zisťovať príčiny rozvratu manželstva. Dohoda musí obsahovať úradne overené podpisy oboch manželov. Účinnosť zákona navrhujú poslanci od 1. mája 2006.
Súčasný zákon o rodine schválila Národná rada SR 10. decembra 2004. Zákon po jeho vrátení prezidentom plénum opätovne schválilo 19. januára 2005. Na Slovensku sa ročne rozvedie viac ako 10 000 manželstiev, v percentuálnom vyjadrení k počtu sobášov sa rozpadá približne 40 percent manželstiev.