06.02.2006, 17:46

MZ rozhodlo o vzniku Národného centra zdravotníckych informácií

Zlúčením Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky (ÚZIŠ) a Slovenskej lekárskej knižnice vznikla 1. februára nová príspevková organizácia Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI). Rozhodlo o tom Ministerstvo zdravotníctva SR.
Účelom NCZI je vybudovať materiálnu a odbornú bázu pre zabezpečenie rozvoja zdravotníckej informatiky a štatistiky a poskytovanie knižnično-informačných služieb z oblasti lekárskych vied a zdravotníctva na Slovensku. Nové centrum sa zároveň stáva partnerom pre podobné inštitúcie v Európskej únii a v zahraničí. NCZI bude plniť štyri základné funkcie, preto pri ňom vzniknú špecializované centrá.
Konkrétne Národné centrum pre zdravotnícku štatistiku preberie doterajšiu úlohu ÚZIŠ-u. Bude sa venovať tvorbe metodík zberu a spracovania štatistických aj zdravotníckych údajov. Bude sa podieľať na vedení a aktualizovaní a spracovávaní údajov národných zdravotníckych registrov, robiť matematicko-štatistické analýzy. Zameria sa na tiež na meranie kvality a výkonnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Ďalej vznikne Národné centrum pre informatizáciu zdravotníctva, ktoré bude plniť novú úlohu zameranú na programy a projekty EÚ známe pod názvom eHealth.
Národné centrum pre štandardy informačnej sústavy zdravotníctva sa zameria na definovanie, aktualizáciu štandardov a integračných nástrojov a vedenie katalógu štandardov. Venovať sa bude takisto zavádzaniu a aplikácii medzinárodných štandardov a noriem.
Slovenská lekárska knižnica bude plniť úlohu národného centra pre poskytovanie medicínskych a zdravotníckych informácií v oblasti knižničných služieb.
Keďže spojením dvoch inštitúcií vznikla jedna, nedochádza k zvýšeniu finančných prostriedkov. Pracovné miesta sa budú reštrukturalizovať s dôrazom na posilnenie oblasti informatizácie a štandardov pre informačnú sústavu zdravotníctva.
Okrem toho sa zmení sídlo organizácie a ÚZIŠ sa presťahuje z Drieňovej ulice na Lazaretskú. Pôvodná adresa a telefónne čísla zostávajú v platnosti minimálne do konca marca 2006.
TASR o tom dnes informovala Katarína Fandáková z ÚZIŠ-u.