12.01.2006, 08:15

Vláda schválila pristúpenie SR k dohovoru o pomoci v trestných veciach v EÚ

Vláda dnes schválila návrh na pristúpenie Slovenska k Dohovoru a Protokolu o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie.
Jeho cieľom je predovšetkým zefektívnenie a uľahčenie spolupráce justičných orgánov členských štátov únie. Reaguje tiež na použitie moderných technických zariadení pre účely zabezpečovania dôkazov. Dokumenty musí odsúhlasiť aj Národná rada SR.
Dohovor zavádza priamy styk medzi justičnými orgánmi pri podávaní žiadostí o právnu pomoc a pri ich vykonávaní. Umožňuje napríklad spontánnu výmenu informácií, výsluch prostredníctvom videokonferencie alebo telefonickej konferencie, utajené vyšetrovanie, vytváranie spoločných vyšetrovacích tímov pri stanovení občianskoprávnej a trestnoprávnej zodpovednosti ich členov, kontrolované dodávky či odpočúvanie telekomunikačnej prevádzky. Protokol k dohovoru zase umožňuje získavať informácie o bankových účtoch a operáciách, či sledovať bankové operácie.
Slovensko si k dohovoru uplatnilo výhradu. Jej účelom je vylúčenie možnosti priameho zasielania žiadosti o právnu pomoc policajnými, colnými a správnymi orgánmi iných štátov. Pokiaľ by nedošlo k vylúčeniu tohto postupu, slovenské justičné orgány by boli nútené v každej veci skúmať, či sú tieto orgány oprávnené na podanie takejto žiadosti, čo by komplikovalo plnenie ich úloh.