08.12.2004, 00:00

Čo patrí medzi kompetencie miest a obcí

Originálne kompetencie
- hospodárenie s vlastným alebo so štátnym majetkom
- rozhodovanie o miestnych daniach a poplatkoch
- usmerňovanie ekonomickej činnosti obce
- výstavba a údržba miestnych komunikácií, verejných priestranstiev
- verejnoprospešné služby, napr. nakladanie s komunálnym odpadom
- starostlivosť o verejný poriadok
- investičná a podnikateľská činnosť na zabezpečenie potrieb obyvateľov
- osvedčovanie listín a podpisov na listinách
- poskytovanie opatrovateľskej služby
- zabezpečovanie chodu školských jedální, klubov, detí a mládeže a materské školy, základné umelecké školy, centrá voľného času, školské jedálne

Prenesené kompetencie
- stavebné konanie
- zriaďovateľská pôsobnosť vo vzťahu k základným školám, zdravotníckym zaradeniam nižšieho typu, obvodným zdravotným strediskám, domovom dôchodcov, penziónom
- ochrana prírody a krajiny
- správa matrík
- evidencia matričných úkonov
Čo patrí medzi originálne a prenesené kompetencie miest a obcí
Originálne kompetencie
- hospodárenie s vlastným alebo štátnym majetkom
- rozhodovanie o miestnych daniach a poplatkoch
- usmerňovanie ekonomickej činnosti obce
- výstavba a údržba miestnych komunikácií, verejných priestranstiev
- verejnoprospešné služby, napr. nakladanie s komunálnym odpadom
- starostlivosť o verejný poriadok
- investičná a podnikateľská činnosť na zabezpečenie potrieb obyvateľov
- osvedčovanie listín a podpisov na listinách
- poskytovanie opatrovateľskej služby
- zabezpečovanie chodu školských jedální, klubov detí a mládeže a materské školy, základné umelecké školy, centrá voľného času, školské jedálne
Prenesené kompetencie
- stavebné konanie
- zriaďovateľská pôsobnosť vo vzťahu k základným školám, zdravotníckym zaradeniam nižšieho typu, obvodným zdravotným strediskám, domovom dôchodcov, penziónom
- ochrana prírody a krajiny správa matrík
- evidencia matričných úkonov
Pozn.: Originálne kompetencie - obec nimi zabezpečuje svoje základné funkcie.
Za financovanie, kvalitu a dostupnosť služieb zodpovedá obec
Prenesené kompetencie - vykonáva ich obec na objednávku štátu - sú financované z rozpočtových kapitol ministerstiev
Za financovanie, kvalitu a dostupnosť služieb zodpovedá štátne správa