10.09.2004, 00:00

Ľubomír Zburín: Vysokoškoláci majú mesiac na žiadosť o pôžičku

Termín na podanie žiadosti o pôžičku zo Študentského pôžičkového fondu na tento akademický rok bol namiesto tradičného októbrového termínu už v júni. Prečo došlo k tejto zmene?

- Dátum bol daný direktívne zo strany ministerstva, keďže plánovali predložiť vláde nový zákon o študentských pôžičkách. Samozrejme, pre väčšinu študentov bol tento dátum nezrealizovateľný. Nemali ešte urobené všetky skúšky, čo je podmienkou pri žiadosti. A tak sme dostali len 103 žiadosti, pričom bežne je to až okolo šesťtisíc.

Majú ostatní ešte šancu?

- Samozrejme. Rada fondu ešte skôr, ako padol tento termín, rozhodla o tom, že ešte v tomto akademickom roku zachováme postup z minulosti. Študenti si teda môžu podať žiadosť do desiateho októbra a na tieto žiadosti sa budeme pozerať tak, ako keby boli podané v zákonom stanovenej lehote. Nepristúpime ani ku kráteniu sumy pôžičky za príslušný mesiac, v tomto prípade za september a október, ktoré robíme napríklad v prípade, že študent žiada o pôžičku už počas roka. V každom prípade sa potvrdilo, že októbrový termín je vyhovujúcejší nielen pre študentov, ale z organizačného hľadiska aj pre fakulty a aj fond.

Zvýšila sa aj samotná výška pôžičky.

- Študent si môže požiadať o pôžičku od 10- až do 40-tisíc korún, v celých desaťtisícoch. Doteraz sme mali len 20-tisícové pôžičky. Vzhľadom na to, že objem prostriedkov sa nám oproti minulému roku nezvýšil, máme na nové úvery niečo vyše 100 miliónov korún a zároveň chceme zachovať počet úverov, rada fondu určila určité kritériá. Prijali sme zásadu, že o 40-tisícovú pôžičku si môže požiadať iba študent, ktorého príjem na člena domácnosti je nižší ako životné minimum. O 30-tisícovú pôžičku študent, ktorého členovia domácnosti majú príjem nižší, ako je minimálna nominálna mzda.

Aký je postup pri žiadosti?

- Študent dáva žiadosť na svoju fakultu, a to na tlačive, ktoré si môže stiahnuť z našej internetovej stránky. Škola mu potvrdí študijný priemer za predchádzajúci rok a papiere do 20. októbra odošle fondu. My do 20 novembra fakulte oznámime, ktorý študent pôžičku dostal a ktorý nie. Tým študentom, ktorým sme pôžičku pridelili, zašleme rovno dve zmluvy o pôžičke, z ktorých jednu by nám mali podpísanú vrátiť do 15. decembra.

Ako fond pôžičky vyhodnocuje?

- Prednostné právo majú zdravotné postihnutí a študenti zo sociálne slabších rodín. Takýchto študentov je približne 20 percent z celkového počtu. Potom prideľujeme úvery podľa prospechu. A keďže je medzi jednotlivými školami rozdiel v prospechu, rada fondu pre každú fakultu pridelila určitý počet pôžičiek, a to podľa pomeru ich študentov k celkovému počtu študentov. Nemôže sa tak stať, že študenti univerzít s nižším priemerom dostanú menšie množstvo pôžičiek.

Kedy dostanú prvé peniaze?

- Vzhľadom na to, že tento zákon sa mal už prispôsobiť aj plateniu školného, nebudeme vyplácať jednu desatinu pôžičky za príslušný mesiac ako doteraz, ale vyplatíme ju v dvoch častiach. Prvú dostane klient do 14 dní po uzatvorení zmluvy a druhú vo februári.

S akými poplatkami musí vysokoškolák ešte rátať?

- Základný poplatok je za vedenie účtu, a to 40 korún za štvrťrok. Začína sa však platiť až v čase splácania pôžičky, teda ak klient štúdium ukončí alebo ho preruší, teda stratí štatút študenta. Ak ukončí štúdium v júni, poplatok začína platiť až v čase splácania pôžičky, teda od septembra. Okrem tohto poplatku platí počas štúdia na ťarchu účtu poplatok za zaslanie výpisu z účtu, a to jedenkrát ročne. Ostatné poplatky počas štúdia platí, len ak od nás žiada nejaké výkony prác alebo služieb. Často sa totiž študenti na nás obracajú s otázkami počas čerpania, ak im odpovedáme e-mailom, účtujeme im na ťarchu účtu 10 korún, ak písomne, prirátame si aj za poštovné. Ďalší poplatok platia študenti za spracovanie dohody o splátkach po ukončení štúdia. Ak nám ukončenie oznámia sami, dohoda ich bude stáť 20 korún. Ak nám ukončenie oznámi až fakulta, zaúčtujeme už 50 korún a ak naň prídeme my podľa našich databáz, zaplatí až 100 korún.

Potrebuje študent aj ručiteľa?

- Áno, už druhý rok vyžadujeme jedného ručiteľa. Priamo so zmluvou o uzatvorení pôžičky posielame aj potvrdenie pre zamestnávateľa ručiteľa. Môže ním byť akákoľvek osoba, ktorá v čase podpisu zmluvy má trvalý pracovný pomer a v roku ručenia nemá viac ako 50 rokov. Môže ním byť aj živnostník, v tom prípade dáva potvrdenie z daňového úradu za predchádzajúci rok. Keď je začínajúci živnostník, stačí nám fotokópia živnostenského listu. Máme uzavreté aj skupinové poistenie pre všetkých našich študentov, ktoré kryje klienta v prípade trvalých následkov úrazu a smrti.

Ministerstvo školstva navrhuje po spoplatnení štúdia vytvoriť nového správcu študentských pôžičiek, na ktorého by mal prejsť celý majetok Študentského pôžičkového fondu. Aký je váš názor na takýto postup?

- Podľa môjho názoru by nemalo žiaden význam vytvoriť nového správcu. My máme skúsenosti a zároveň pracujeme veľmi efektívne. A už druhý rok sme finančne sebestační, nové pôžičky poskytujeme už so splátok. Ak by došlo k spoplatneniu vysokých škôl, dokázali by sme po finančnej injekcii spravovať aj väčšie množstvo pôžičiek. Zároveň si myslím, že ministerstvom navrhovaný systém správcovstva je zbytočné drahý. Predpokladá nadmerné množstvo zbytočnej administratívy. A tento nový subjekt by si mal všetky prevádzkové náklady účtovať voči ministerstvu školstva, teda budú hradené zo štátneho rozpočtu. Horšie budú aj podmienky pre študentov. Zvýši sa pre nich nielen úrok, keďže úrok bude odrážať náklady štátu na získanie peňazí, ale pôžičky sa im budú úročiť už aj počas štúdia.