19.04.2017, 00:00

Čo by mala obsahovať kúpna zmluva

biznis, zmluva
Zdroj: Dreamstime

Cene a platobným podmienkam treba venovať pozornosť pri uzatváraní kúpne zmluvy. Neodporúčame dávať do zmluvy kúpnu
cenu inú, ako bola v skutočnosti zaplatená. Takýto spôsob stavia do nevýhodnej situácie najmä kupujúceho.


1. Označenie zmluvy
s uvedením, či sa uzatvára podľa Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka.

2. Označenie zmluvných strán – predávajúci a kupujúci – v prípade právnickej osoby sa uvádza obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo organizácie (IČO).

3. Predmet kúpy – predmet kúpy spolu s kúpnou cenou predstavujú podstatné zložky kúpnej zmluvy, na ktorých sa zmluvné strany musia dohodnúť, ak sa má kúpna zmluva uzavrieť.
Predmetom kúpy môžu byť všetky veci, ktoré sú vecami v právnom zmysle, pokiaľ nie sú vylúčené osobitným zákonom. Môže ísť o hnuteľné, ale aj o nehnuteľné veci. Predmetom kúpy nemusí byť len celá vec, ale aj jednotlivý spoluvlastnícky podiel na veci. Preto je v prípade predávajúceho potrebné uviesť, v akom rozsahu vlastní predmetnú vec, či je výlučným vlastníkom, podielovým spoluvlastníkom v podieli (napríklad 1/2) alebo je bezpodielovým spoluvlastníkom. Ak ide o pozemok, ako je to v našom prípade, taktiež sa musí uviesť parcelové číslo s vyznačením registra parciel, v ktorom je parcela evidovaná, druh pozemku a výmera pozemku. Potrebné informácie dostanete na okresnom úrade, katastrálnom odbore – príslušný je podľa miesta, kde sa nehnuteľnosť nachádza alebo ich nájdete na bezplatnom portáli www.katasterportal.sk – register vedie Úrad geodézie, kartografie a katastra.

4. Predmet zmluvy – podstatou kúpnej zmluvy je, že sa predávajúci zaväzuje odovzdať kupujúcemu predmet kúpy (vec) do vlastníctva (výlučné/podielové/bezpodielové) a kupujúci sa zaväzuje prevziať predmet kúpy a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu. Zmyslom kúpnej zmluvy je teda prevod vlastníckeho práva k predmetnej veci z predávajúceho na kupujúceho. Predpokladá sa, že predávajúci je vlastníkom predmet

Nenechajte sa obmedzovať

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu HN. Pokiaľ si ho chcete dočítať do konca, predplaťte si jeden z troch nasledujúcich balíkov

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.