Vzorové vzdania sa funkcie konateľa s. r. o. -- jeho náležitosti (Právo a manažment číslo: 4/2004).

Vzor vzdania sa funkcie konateľa

Bc. Richard Pekný, r. č. 770707/7777,
trvale bytom Dunajská Streda, Zelená 8, PSČ 929 01


CHEMIKOM, s. r. o.
Nám. mieru 5
945 01 Komárno

Dunajská Streda, ...........................


Vec: Vzdanie sa funkcie konateľa

Dolupodpísaný, Bc. Richard Pekný, nar. 7. júla 1977, trvale bytom Dunajská Streda, Zelená 8, PSČ 929 01, v súlade s bodom 2.5. Spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti CHEMIKOM, s. r. o. a ust. § 66 Obchodného zákonníka, vzdávam sa týmto funkcie konateľa obchodnej spoločnosti CHEMIKOM, s. r. o., so sídlom Komárno, Nám. Mieru 5, PSČ 945 01, IČO: 22222222, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 22222/N. Dôvodom na vzdanie sa funkcie konateľa sú pretrvávajúce zdravotné problémy, ktoré si vyžadujú časté hospitalizácie. Toto vzdanie sa funkcie je účinné dňom najbližšieho zasadania valného zhromaždenia spoločnosti CHEMIKOM, s. r. o.

.................................................................
Bc. Richard Pekný


_______________________________________________________________________________________________________
8/3.1.3
Vzor pozvánky na zasadnutie valného zhromaždenia spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré rozhoduje o vymenovaní nového konateľa

Vážený pán
Ing. Juraj Mikovič
Mierová 55
945 01 Komárno


POZVÁNKA

na zasadnutie valného zhromaždenia
obchodnej spoločnosti CHEMIKOM, s. r. o.,
so sídlom SR, Komárno, Nám. mieru 5, PSČ 945 01, IČO: 22 222 222
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 22222/N

Valné zhromaždenie sa bude konať dňa 5. februára 2004
v sídle spoločnosti: Nám. Mieru 5, Komárno

Program rokovania valného zhromaždenia bude nasledujúci:
1. Otvorenie rokovania valného zhromaždenia
2. Voľba predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa
3. Prerokovanie vzdania sa funkcie konateľa spoločnosti Bc. Richarda Pekného
Dňa 15. 1. 2004 sa vzdal funkcie konateľa spoločnosti pán Bc. Richard Pekný. Vzdanie sa funkcie konateľa bolo do sídla spoločnosti doručené dňa 19. 1. 2004 a jeho kópia tvorí prílohu tejto pozvánky. Vzdanie sa funkcie je účinné odo dňa prvého zasadnutia valného zhromaždenia nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie.
4. Voľba nového konateľa spoločnosti
V súlade s ust. § 66 ods. 1 Obchodného zákonníka musí valné zhromaždenie do troch mesiacov ustanoviť namiesto konateľa, ktorý sa vzdal funkcie nového konateľa. Za nového konateľa spoločnosti sa navrhuje spoločník pán Mgr. Michal Smejko, nar. 5. 5. 1955, trvale bytom Bratislava, Hradná 5, PSČ 800 00.
5. Rôzne
6. Záver

V Komárne . . / . . 200 .

..........................................
Bc. Richard Pekný
konateľ


Podpísaný Ing. Juraj Mikovič, bytom Komárno, Mierová 5, týmto potvrdzujem, že pozvánka na zasadanie valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti CHEMIKOM, s. r. o., bola doručená v súlade s bodom 1.3. písm. a) Spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti CHEMIKOM, s. r. o. a s ust. § 129 ods. 1 Obchodného zákonníka dňa ........................... .

.........................................
Ing. Juraj Mikovič

____________________________________________________________________________________________________
8/3.1.4
Zápisnica o valnom zhromaždení, ktoré prijalo uznesenie o vymenovaní nového konateľa spoločnosti

ZÁPISNICA
o valnom zhromaždení
obchodnej spoločnosti CHEMIKOM, s. r. o.,

so sídlom Komárno, Nám. mieru č. 5, PSČ 945 01, IČO: 22222222
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 22222/N

konanom v sídle spoločnosti dňa 5. februára 2004 o 14.00 hod.

Prítomní: všetci spoločníci osobne
Ing. Juraj Mikovič
Ing. Eva Bystrá
Mgr. Michal Smejko
PhDr. Anton Smutný
Bc. Richard Pekný

Program:
1. Otvorenie rokovania valného zhromaždenia
2. Voľba predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa
3. Prerokovanie vzdania sa funkcie konateľa spoločnosti Bc. Richarda Pekného
4. Voľba nového konateľa spoločnosti
5. Rôzne
6. Záver

Priebeh rokovania valného zhromaždenia:
1. Rokovanie valného zhromaždenia otvoril a prítomných privítal konateľ spoločnosti Bc. Richard Pekný, ktorý konštatoval uznášania schopnosť valného zhromaždenia a zároveň informoval spoločníkov, že všetci spoločníci sú oprávnení vykonávať svoje hlasovacie práva. Konateľ spoločnosti zároveň konštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s pravidlami stanovenými v spoločenskej zmluve a všetci spoločníci potvrdili riadne doručenie pozvánky.
2. Konateľ spoločnosti navrhol, aby valné zhromaždenie zvolilo svojho predsedu a zapisovateľa, pričom za predsedu valného zhromaždenia navrhol Ing. Juraja Mikoviča a za zapisovateľa Ing. Evu Bystrú. Následne valné zhromaždenie prijalo

u z n e s e n i e č. 1/2004

Valné zhromaždenie zvolilo za predsedu valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti CHEMIKOM, s. r. o., konaného dňa 5. februára 2004 o 14.00 hod. v sídle spoločnosti, spoločníka Ing. Juraja Mikoviča a za zapisovateľa spoločníčku Ing. Evu Bystrú.

Hlasovanie:
Za: 100 % hlasov (250 hlasov)
Proti: 0 % hlasov (0 hlasov)
Zdržal sa hlasovania: 0 % hlasov (0 hlasov)

Poznámka:
Podľa Spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti CHEMIKOM, s. r. o. (vzor 3/3.1.1) má každý spoločník jeden hlas na každých 1000 Sk svojho vkladu. Výška vkladu všetkých spoločníkov je rovnaká -- 50 000 Sk, t. j. každý disponuje päťdesiatimi hlasmi.

3. Predseda valného zhromaždenia informoval spoločníkov o tom, že spoločnosti bola dňa 19. 1. 2004 doručená listina, v ktorej sa súčasný konateľ spoločnosti Bc. Richard Pekný vzdáva funkcie konateľa. Predseda informoval spoločníkov o tom, že pán Bc. Richard Pekný sa vzdal funkcie konateľa v súlade s bodom 2.5. Spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti CHEMIKOM, s. r. o. a ust. § 66 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov. Pán Bc. Richard Pekný informoval spoločníkov o dôvodoch svojho rozhodnutia, ktorými sú predovšetkým zdravotné problémy spojené s častými hospitalizáciami. Spoločníci vzali vzdanie sa funkcie konateľa na vedomie.
4. Predseda valného zhromaždenia informoval spoločníkov o tom, že v súlade s ust. § 66 ods. 1 Obchodného zákonníka a bodom 1.2., písm. f) Spoločenskej zmluvy je valné zhromaždenie povinné do troch mesiacov ustanoviť nového konateľa. V záujme plynulého fungovania spoločnosti navrhol, aby bol nový konateľ spoločnosti vymenovaný na dnešnom valnom zhromaždení, pričom do tejto funkcie navrhol spoločníka Mgr. Michala Smejka. Mgr. Michal Smejko vyjadril súhlas so svojím vymenovaním. Valné zhromaždenie prijalo nasledovné

u z n e s e n i e č. 2/2004

Valné zhromaždenie spoločnosti CHEMIKOM, s. r. o., vymenovalo s účinnosťou od 5. februára 2004 do funkcie konateľa spoločnosti spoločníka pána Mgr. Michala Smejka, r. č. 550505/5555, bytom 800 00 Bratislava, Hradná 5.

Hlasovanie:
Za: 100 % hlasov (250 hlasov)
Proti: 0 % hlasov (0 hlasov)
Zdržal sa hlasovania: 0 % hlasov (0 hlasov)

5. V rámci bodu "Rôzne" spoločníci diskutovali o podnikateľskej činnosti spoločnosti CHEMIKOM, s. r. o. a o jej zámeroch v nasledujúcom období.
6. Po vyčerpaní bodov programu predseda valného zhromaždenia rokovanie ukončil.

V Komárne . . / . . 200 .

.................................................................. ....................................................................
Ing. Juraj Mikovič Ing. Eva Bystrá
predseda valného zhromaždenia zapisovateľka


__________________________________________________________________________________________________
LISTINA PRÍTOMNÝCH

Spoločníci na znak súhlasu s formálnoprávnymi náležitosťami rokovania valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti CHEMIKOM, s. r. o., so sídlom Komárno, Nám. mieru č. 5, PSČ 945 01, konaného dňa 5. februára 2004 v sídle spoločnosti, ako aj s obsahom a formou prijatých uznesení vlastnoručne podpisujú túto listinu prítomných, ktorá tvorí prílohu zápisnice o valnom zhromaždení:

Podpisy spoločníkov :
Ing. Juraj Mikovič, r. č. 601002/6666,
trvale bytom Komárno, Mierová 55, PSČ 945 01 ........................................................
Ing. Eva Bystrá, r. č. 626212/6222,
trvale bytom Nové Zámky, Predná 7, PSČ 940 01 ........................................................
Mgr. Michal Smejko, r. č. 550505/5555,
trvale bytom Bratislava, Hradná 5, PSČ 800 00 ........................................................
PhDr. Anton Smutný, r. č. 440404/4444,
trvale bytom Topoľčany, Kamenná 9, PSČ 955 01 ........................................................
Bc. Richard Pekný, r.č. 770707/7777,
trvale bytom Dunajská Streda, Zelená 8, PSČ 929 01 ........................................................

Poznámka:
Účinnosťou novely Obchodného zákonníka (zákon č. 530/2003 Z. z.) od 1. februára 2004 majú spoločnosti s ručením obmedzeným povinnosť spisovať zápisnice o valných zhromaždeniach, ktoré budú obsahovať zákonom predpísané náležitosti, ktorými sú:
a) obchodné meno a sídlo spoločnosti
b) miesto a čas konania valného zhromaždenia
c) meno predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa
d) opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia
e) rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania
Zápisnicu o valnom zhromaždení podpisuje predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ, pričom sa k nej musia priložiť návrhy a vyhlásenia predložené na valnom zhromaždení na prerokovanie a listina prítomných spoločníkov.

____________________________________________________________________________________________________
8/3.1.5
Vzorový podpis konateľa

Vzorový podpis

Podpísaný Mgr. Michal Smejko, nar. 5. 5. 1955, r. č. 550505/5555
trvale bytom 800 00 Bratislava, Hradná 5
ako konateľ obchodnej spoločnosti CHEMIKOM, s. r. o.
so sídlom SR, Komárno, Nám. mieru 5, IČO: 22222222,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka 22222/N
so samostatným konateľským oprávnením
sa v postavení štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti CHEMIKOM, s. r. o., budem podpisovať tak, že k vyznačenému obchodnému menu spoločnosti pripojím svoj vlastnoručný podpis nasledujúcim spôsobom:


.....................................................
Mgr. Michal Smejko
konateľ

V Komárne , , / . . 200 .


_____________________________________________________________________________________________________
8/3.1.6
Vzor žiadosti o zvolanie valného zhromaždenia

Ing. Eva Bystrá, trvale bytom Slovenská republika, Nové Zámky, Predná 7, PSČ 940 01


Mgr. Michal Smejko
konateľ spoločnosti CHEMIKOM, s. r. o.

Nám. mieru 5
945 01 Komárno

Nové Zámky, 15. 2. 2004


Vec: Žiadosť o zvolanie valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti CHEMIKOM, s. r. o.

Dolupodpísaná, Ing. Eva Bystrá, nar. 12. 12. 1962, trvale bytom Nové Zámky, Predná 7, PSČ 940 01 ako spoločníčka obchodnej spoločnosti CHEMIKOM, s. r. o., so sídlom Komárno, Nám. mieru 5, PSČ 945 01, IČO: 22222222, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka 22222/N, s vkladom do základného imania vo výške 50 000 Sk, ktorý tvorí 20 % podiel na základnom imaní spoločnosti, v súlade s ust. § 129 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov, žiadam o zvolanie valného zhromaždenia spoločnosti CHEMIKOM, s. r. o., s nasledujúcim programom: "Prerokovanie prevodu obchodného podielu spoločníčky Ing. Evy Bystrej na tretiu osobu -- JUDr. Emila Smelého". Žiadam vás, aby ste valné zhromaždenie spoločnosti zvolali bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30. 3. 2004.

...................................................
Ing. Eva Bystrá