-- O úver zo Študentského pôžičkového fondu môže požiadať každý študent dennej formy štúdia na slovenskej vysokej škole, ako aj zahraniční Slováci študujúci na slovenských vysokých školách alebo študenti na zahraničných vysokých školách bez štipendia s trvalým pobytom na Slovensku.

-- Žiadosť si nemôže podať študent, ktorý opakuje ročník (ak ho neopakuje zo zdravotných dôvodov) alebo ktorý prestupuje do nižšieho ročníka fakulty alebo na inú vysokú školu a študent, ktorý v predchádzajúcom roku prerušil štúdium

-- O pôžičku treba požiadať do 10. októbra na fakulte, na určenom formulári. Študent zahraničnej vysokej školy ju zašle priamo na Študentský pôžičkový fond.

-- Ručiteľom môže byť občan SR s trvalým pobytom v SR, do 50 rokov vrátane, v trvalom pracovnom pomere, alebo súkromný podnikateľ so zabezpečeným príjmom v čase ručenia.

-- Pôžičku začne študent splácať až po ukončení štúdia, alebo ak stratí štatút študenta, s trojpercentným úrokom, pričom najdlhšia lehota splatnosti je 10 rokov od uzavretia zmluvy o pôžičke.

O koľko si môžu požiadať:
*O 40-tisíc korún, ak hrubý príjem rodiny študenta na člena nepresahuje 4 210 korún (životné minimum)
*O 30-tisíc korún, ak hrubý príjem rodiny študenta na člena nie je vyšší ako 6 080 korún (minimálna mzda)
*O 20-tisíc korún, ak sa zohľadňuje prospech a prípadné zdravotné postihnutie žiadateľa, príjem rodiny nie je podmienkou
*O 10-tisíc korún, ak sa zohľadňuje prospech a prípadné zdravotné postihnutie žiadateľa, príjem rodiny nie je podmienkou (za tých istých podmienok ako o 20 tis. Sk)

K tlačivu treba doložiť:

*Ak ste občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou alebo zdravotným postihnutím, potvrdenie od Sociálnej poisťovne.

*Ak chcete byť uprednostnený pri poskytnutí pôžičky zo sociálnych dôvodov, doklady o výpočte priemerného mesačného príjmu na jedného člena domácnosti (tlačivo je prílohou žiadosti).

*Ak študujete na slovenskej vysokej škole ako zahraničný Slovák, pri prvej žiadosti o pôžičku aj doklad od ministerstva zahraničných vecí o priznaní postavenia zahraničného Slováka

*Ak študujete na zahraničnej vysokej škole potvrdenie o zápise na túto školu.
Prednostne sa pôžičky vyplácajú
*Ak študent dosiahne počas vysokoškolského štúdia výborný prospech (priemer známok do 1,5). Noví študenti doložia fotokópiu maturitného vysvedčenia.

*Vysokoškoláci so zmenenou pracovnou schopnosťou alebo občania so zmenenou pracovnou schopnosťou s ďalším zdravotným postihnutím

*Ak poberá sociálne štipendium

*Ak priemerný mesačný príjem na člena domácnosti ku dňu podania žiadosti o pôžičku je nižší ako minimálna mzda (tohto roku 6 080 Sk)