31.03.2004, 00:00

Najveľkorysejšie prídavky priznáva deťom Luxembursko

Do konca minulého roka vyplácali prídavok na dieťa tri subjekty -- Sociálna poisťovňa, odbory sociálnych vecí na bývalých okresných úradoch a zamestnávatelia. Do 31. marca budú prídavky vyplácať ešte zamestnávatelia a od 1. apríla už len nové úrady práce, sociálnych vecí a rodiny.

Podľa našej legislatívy je prídavkom na dieťa dávka štátnej sociálnej podpory, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe (rodičovi) na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa. Pod nezaopatreným dieťaťom si treba predstaviť najčastejšie dieťa do 25 rokov študujúce dennou formou štúdia. Výška prídavku je od januára 2004 na každé dieťa 500 korún, pričom sa neprihliada na príjem rodičov. Prídavok na dieťa sa zvykne v novom sociálnom systéme považovať za "dvojzložkovú dávku", pretože zamestnaný rodič dostáva okrem prídavku ešte 400 Sk daňový bonus, ktorý nahradil v minulosti zaužívanú odpočítateľnú položku na dieťa. Nárok na prídavok si jeden z rodičov dieťaťa uplatní na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a daňový bonus (nemusí ten istý rodič) u svojho zamestnávateľa. Nárok na daňový bonus vzniká rodičovi už pri minimálnej mzde.
Do konca minulého roka vyplácali prídavok na dieťa tri subjekty - Sociálna poisťovňa, odbory sociálnych vecí na bývalých okresných úradoch a zamestnávatelia. Do 31. marca budú prídavky vyplácať ešte zamestnávatelia a od 1. apríla už len nové úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Rodičia, ktorí prídavky poberajú, nemusia o ne na nových úradoch opätovne žiadať, agenda výplaty prídavkov prešla od zamestnávateľov kontinuálne na úrady práce, ktoré sa stanú definitívne jediným platiteľom tejto dávky. V polovici predchádzajúceho roka poberalo na Slovensku prídavky 813-tisíc rodičov na 1,5 milióna detí.
Viac informácií o nároku, kritériách a podmienkach získania prídavku získa občan prostredníctvom Dávkového informačného servisu na www employment.gov.sk.

Prídavky na dieťa v EÚ
Finančná podpora rodín s deťmi vo forme dávok je v krajinách EÚ značne rôznorodá. To sa dá na jednej strane dokumentovať rôznymi druhmi príspevkov, ako je, napríklad, u nás neznámy príspevok na adopciu (Taliansko, Fínsko) či príspevok pre osamelého rodiča (Francúzsko). Na druhej strane aj ten istý druh príspevku sleduje v jednotlivých krajinách odlišné ciele z hľadiska nárokov a kritérií jeho poskytovania. Odlišné pohľady a ciele, ktoré krajiny v rámci podpory rodinám sledujú, sa dajú veľmi jasne dokumentovať práve na prídavku na dieťa z niekoľkých hľadísk.

V Luxembursku a Nemecku najdlhšie
Prídavky sa vo všeobecnosti poskytujú rodičom na deti do ich 18. roku veku, a to na každé dieťa, výnimkou je Francúzsko, kde nárok na prídavok vzniká od druhého dieťaťa. V Luxembursku a v Nemecku sa vypláca rodičom do 27 rokov veku ich detí, v Írsku len do 16 rokov, a ak ide o zdravotne postihnuté dieťa, tak do 19 rokov. Lehota poskytovania sa predlžuje z dôvodu zdravotného postihnutia dieťaťa aj rodičom v Belgicku, a to do 21 rokov, v Portugalsku do 24 rokov, v Nemecku, Grécku či v Španielsku v takomto prípade dokonca horná hranica neexistuje. Ďalšou situáciou, ktorá ovplyvňuje výplatu prídavku z hľadiska dĺžky poberania, je štúdium dieťaťa. V Rakúsku sa táto lehota predlžuje na 26, v Portugalsku na 24, vo Veľkej Británii na 19 a v Nemecku na 27 rokov.

Rozhoduje aj príjem
Aj keď väčšina krajín poskytuje prídavky na deti bez ohľadu na príjem rodiny, aj tu existujú výnimky. V Taliansku má, napríklad, rodina s dvoma deťmi a ročným príjmom neprevyšujúcim 11 423 eur nárok na prídavky 251 eur na obidve deti dohromady. V prípade, že príjem týchto rodičov je vyšší ako 40-tisíc eur, nárok na prídavky nemajú. O niečo lepšie sú na tom rodičia detí v Španielsku. Tu je, napríklad, ročný príjem rodičov s jedným dieťaťom limitovaný sumou do 7 375 eur. V Portugalsku je výška prídavkov závislá od násobkov minimálnej mzdy, pričom v krajine z tohto hľadiska neexistuje obmedzenie poberania prídavkov. Najvyššia suma prídavku je v najnižšom príjmovom pásme, ktoré je do 1,5-násobku minimálnej mzdy. Najnižší prídavok je, naopak, vo štvrtom pásme, t. j. nad 8-násobok minimálnej mzdy a okrem toho sa jeho výška mení na základe poradia dieťaťa v rodine. Na tretie a každé ďalšie dieťa má rodina najvyšší prídavok. Vo všeobecnosti však platí, že zo stúpajúcim príjmom výška prídavku v každom pásme klesá.

Dôležité je poradie a vek detí
Na výšku prídavkov má vplyv okrem príjmu rodičov ešte poradie detí a rovnako aj ich vek. Výška prídavku v Belgicku je najnižšia pri prvom a najvyššia pri treťom a každom ďalšom dieťati. Podobne je to vo Fínsku, v Grécku, Nemecku, ale aj v Luxembursku. Dôležitý je aj vek, rodičia v Dánsku dostávajú najvyšší prídavok na dieťa do 3 rokov a najnižší od 7 do 18 rokov veku. V Holandsku je to presne naopak. Vo Švédsku dostávajú rodičia prídavok na každé dieťa v rovnakej výške a okrem toho tunajší systém poskytuje príplatok pre mnohodetné rodiny (tri a viac detí).

Výška prídavku a daňové úľavy
Pre našinca je, pochopiteľne, najzaujímavejšia výška samotných prídavkov. V porovnaní s prídavkami na Slovensku sa tie "európske" pohybujú v tisícových výškach. Treba však poznamenať, že odrážajú celkovú výšku životnej úrovne a výdavkových možností sociálnej ochrany ako takej. V Grécku je prídavok na prvé dieťa vo výške 242 Sk, čo je relatívne nižšia suma ako u nás. Pri štvrtom dieťati je to však už takmer 2 000 Sk, čo je trikrát viac ako u nás. Najlepšie je na tom aj z tohto hľadiska Luxembursko. Prídavok na tretie dieťa je 30-tisíc mesačne a ak dieťa študuje, rodič ho poberá do jeho 27. roku.
Podobne ako u nás aj v krajinách EÚ existujú daňové úľavy pre rodiny s deťmi vo forme detských daňových kreditov alebo vo odpisu z daňového základu. Daňové kredity ako obdoba nášho daňového bonusu existujú vo Veľkej Británii, v Belgicku, Holandsku. Odpisy z daňového základu existujú v systémoch v Grécku, Írsku, Nemecku a Španielsku. Cieľovou skupinou daňových zvýhodnení sa stávajú rodičia, osamelí rodičia, rodiny s jedným živiteľom, rodiny dôchodcov s deťmi a podobne.

Prídavok na dieťa v krajinách EÚ a v SR

Krajina

Výška prídavku v Euro

Výška prídavku v Sk/ mesiac

Dĺžka poberania prídavku

Belgicko 72,6 prvé dieťa 2 977 do 18 roku veku dieťaťa, 
134,4 druhé dieťa 5 510 štúdiom sa doba poberania predlžuje
200,6 tretie a každé ďalšie dieťa 8 225  
Dánsko od 0 do 3 rokov   do 18 rokov veku,
145 5 945 pokiaľ nie je zosobášené
od 3 do 7 rokov    
131 5 371  
od 7 od 18 rokov    
103 4 223  
Fínsko 90 prvé dieťa 3 690 do 17 rokov veku 
110 druhé dieťa 4 510  
131 tretie dieťa 5 371  
151,5 štvrté dieťa 6 211,50  
172 na každé ďalšie 7 052  
Nemecko 154 na dieťa 6 314 do 18 rokov veku,
179 na tretie a každé ďalšie 7 339 pre hendikepované deti neobmedzene do 21 rokov pre nezamestnané dieťa a do 27 rokov pre študújuce dieťa
Grécko 5,9 prvé dieťa 242 do 18 rokov veku
18 druhé dieťa 738  
40 tretie dieťa 1 660  
48 štvrté dieťa 1 968  
Španielsko 24,3 na dieťa 996,00 do 18 rokov veku dieťaťa
48,47 na postihnuté dieťa 1 987,30  
260,8 na dieťa so zdravot. postihnutím najmenej na 65% 10 693 nad 18 rokov veku dieťaťa
381,2 na dieťa so zdravot. postihnutím najmenej na 75% 15 692  
Francúzsko 111,3 pre dve deti 4 563 do 20 rokov veku
256,8 pre tri deti 10 508  
396,4 pre štyri deti 16 252  
681,5 pre šesť detí 27 942  
142,5 pre každé ďalšie dieťa 5 842,50  
Írsko 117,6 pre prvé   do 16 rokov veku dieťaťa
a druhé dieťa 4 821,60 do 19 roku veku, v prípade
147,3 pre tretie   že dieťa študuje alebo
a ďašie dieťa 6 040 je zdravotne postihnuté
Taliansko záleží od výšky ročného príjmu   do 18 rokov veku dieťaťa
Luxembursko 172,4 prvé dieťa 7 068 do 27 rokov veku
409,3 druhé dieťa 16 781  
745,4 tretie dieťa 30 561  
336 každé ďalšie dieťa 13 776  
Holandsko do 5 rokov   do 17 rokov veku
58,1 2 382  
od 6 do 11 rokov    
70,6 2 895  
od 12 do 17 rokov    
82 3 362  
Švédsko 104 na dieťa 4 264 do 16 rokov veku, v prípade, že dieťa študuje, poskytuje sa aj po 16 roku
28 príplatok pre trojdetnú rodinu 1 148  
83 príplatok pre štvordetnú rodinu 3 403  
Portugalsko závisí od príjmu rodiny, podľa násobkov minimálnej mzdy   do 16 rokov veku, v pripade štúdia do 24 rokov
Rakúsko do 3 rokov   do 19 rokov veku,
105,4 4 321,40 do 26 rokov, ak študuje
od 3 do 10 rokov   do 21 rokov, ak je dieťa nezamestnané
112,7 4 620,70  
130,9 5 366,90  
nad 19 rokov    
152,7 6 260,70  
Veľká Británia 105 na najstaršie oprávnené dieťa 4 305 do 16 rokov veku, ak študuje do 19 rokov
70 na každé ďalšie dieťa 2 870  
Slovensko 12,2 na dieťa 500 do 25 rokov veku
Poznámka : Údaje za EU sú k 1.1.2003, Zdroj : http://europa.eu.int/comm/employment_social/missoc/index_en.html
Sumy sú po zaokrúhlení 41Sk/Euro

Daňové úľavy pre rodiny

Krajina

Daňové kredity

Odpis z daňového základu

Belgicko ÁNO NIE
Dánsko NIE NIE
Fínsko NIE NIE
Francúzsko NIE NIE
Grécko ÁNO ÁNO
Holandsko ÁNO NIE
Írsko NIE ÁNO
Luxembursko ÁNO NIE
Nemecko NIE ÁNO
Portugalsko NIE NIE
Rakúsko ÁNO NIE
Španielsko NIE ÁNO
Švédsko NIE NIE
Taliansko ÁNO NIE
Veľká Británia ÁNO NIE
Slovensko  ÁNO NIE
Zdroj : www.dwp.gov.uk : Bardshaw ,Finch : A Comparison of Child Benefit Packages in 22 Countries

Počet poberateľov prídavkov v SR

Rok

Poberatelia

1995

682 045

1996

653 938

1997

594 219

1998

603 445

1999

568 951

2000

534 322

2001

504 597

2002

603 126

2003

807 000
Zdroj : MPSVR SR