19.12.2002, 00:00

Itinerár podielovými fondmi (13)

Aká je možnosť tunelovania podielových fondov?
odpovedá Roman Vlček, predseda Predstavenstva AM Slovenskej sporiteľne
Myslím, že priestor na tunelovanie podielových fondov je veľmi malý. Vznikom Úradu pre finančný trh (ÚFT) sa výrazným spôsobom posilnil dohľad nad kapitálovým trhom. V platnosti je tiež novelizovaný zákon o kolektívnom investovaní, ktorý je špecificky zameraný na podielové fondy. Samostatná časť spomínaného zákona je venovaná depozitárovi, kde sa významne posilňuje jeho postavenie voči správcovským spoločnostiam a súčasne jeho zodpovednosť za korektné narábanie s prostriedkami vo fonde. Dôležité je, že depozitár pôsobí preventívne a nereaguje ex post (až následne). Je vždy lepšie problému predísť, ako ho riešiť následne, napr. uložením sankcie. Sankcia obvykle už vzniknutý problém nevyrieši. Depozitár, okrem iného, musí schváliť každú transakciu v podielovom fonde, to znamená, že o všetkom vie ešte predtým, ako sa to vykoná. Pôsobením depozitára a ÚFT tak majú fondy dvojstupňovú kontrolu. Prípadnému tunelovaniu fondu by malo brániť aj to, že v majetku fondu sa nesmú nachádzať akcie spoločností, ktoré vlastnia viac ako 10 percent základného imania správcovskej spoločnosti. Správcovská spoločnosť nemôže investovať peniaze fondu ani do cenných papierov vydaných inými správcovskými spoločnosťami, či do akcií depozitára, ak jeho podiel v správcovskej spoločnosti prevýši 5 %.
Niekedy dochádza v laickej verejnosti k zamieňaniu pojmov tunelovania a štandardného poklesu hodnoty fondu v dôsledku investičného rizika daného pohybmi na finančných trhoch. Treba povedať, že aj keď to s tunelovaním nemá nič spoločné, zákon stanovuje určité limity pre portfóliá fondov, čím sa obmedzuje aj investičné riziko. Konkrétne ide o ustanovenia v § 32 a § 33 zákona o kolektívnom investovaní. Z nich vyplýva, napríklad, že hodnota cenných papierov, vydaných jednou spoločnosťou, nesmie presiahnuť desatinu celkového majetku fondu a mnohé ďalšie.
Čo je to durácia fondu?
Odpovedá Gabriel Hinzeller, člen Predstavenstva VÚB AM
Durácia vyjadruje v jednoduchom čísle citlivosť ceny dlhopisu na zmenu úrokových sadzieb. Duráciu preto môžeme použiť ako nástroj na udržanie alebo upravenie cenovej citlivosti portfólia (portfólio je v tomto prípade súbor cenných papierov v majetku podielového fondu). Nielen správcovské spoločnosti, ale aj poisťovne a penzijné fondy spravujúce dlhopisové portfólia ocenia duráciu, ako vynikajúci ukazovateľ pri riadení rizika súvisiaceho s cennými papiermi v portfóliu. Durácia je spôsob, ako porovnávať zdanlivo neporovnateľné - spôsob ako porovnať dva cenné papiere, dlhopisy, s rôznymi kupónmi a rôznymi maturitami (dobami do splatnosti). Je to číslo, ktoré sumarizuje citlivosť výnosu dlhopisu do jednoduchej podoby, a to, ako je cena ovplyvňovaná splatnosťou dlhopisu a kupónovou sadzbou. Pri kúpe dlhopisu s kupónom (úrokom z dlhopisu) sa vlastníkovi dlhopisu vypláca postupne kupón, teda odmena za to, že investoval do dlhopisu. Durácia je vážený priemer súčasných hodnôt všetkých hotovostných tokov (t. j. súčasná hodnota všetkých jednotlivých výnosov z kupónu, ako aj splatenie istiny). Durácia sa mení so zmenou splatnosti dlhopisu, so zmenou výnosu, kupónu a frekvenciou výplaty kupónu. Medzi základné pravidlá patrí, že so zvyšujúcou sa splatnosťou sa zvyšuje aj durácia. Ak sa zvyšuje výška výnosu dlhopisu, durácia sa znižuje. Durácia je ovplyvňovaná aj výškou platby a frekvenciou platby. Vo všeobecnosti platí, že čím je nižšia kupónová platba, tým vyššia je durácia. Vyššia durácia zvyčajne znamená aj rizikovejší dlhopis. So zvyšujúcou sa frekvenciou kupónových platieb sa durácia znižuje. Durácia je tak jedným z kritérií, ktoré môže pomôcť pri výbere dlhopisového fondu, resp. fondu, ktorý má vo svojom majetku dlhopisy. Durácia fondu je počítaná váženým priemerom durácií jednotlivých dlhopisov v majetku podielového fondu. Čo platí pre citlivosť jednotlivých dlhopisov, to isté platí aj pre portfólio zložené z dlhopisov. Použitie durácie, ako nástroja pre riadenie rizika úrokovej miery je asi najdôležitejším použitím durácie. Použitím termínovaných kontraktov (futures) k "nastaveniu" durácie dlhopisu alebo portfólia dlhopisov môžu portfólio manažéri ochrániť alebo zvýšiť hodnotu portfólia.