22.11.2002, 00:00

Predstavy samosprávy a štátu o rozpočte sa líšia

Pre finančné vzťahy štátneho rozpočtu k rozpočtom obcí a VÚC sa v rozpočte na budúci rok vytvorila osobitná kapitola Súhrnný finančný vzťah k obciam a VÚC. V kapitole nie sú zahrnuté kompetencie, ktoré prejdú pod správu obcí a VÚC od 1. januára.

Predstavy samosprávy a štátu o rozpočte sa líšia

Finančné zabezpečenie týchto kompetencií je rozpočtované v kapitolách krajských úradov a v kapitole ministerstva zdravotníctva. Zo štátneho rozpočtu do rozpočtov obcí a VÚC by malo prísť 15 382 mil. Sk (po odpočítaní 160,2 mil. Sk - 3% viazania. Z toho obce by mali dostať 7 570,6 mil. Sk. Na zabezpečenie úloh v pôsobnosti VÚC sa rozpočtuje suma 7 812,2 mil. Sk.
Rozpočet a obce
Obce by mali v roku 2003 dosiahnuť celkové príjmy 44070 mil. sk a výdavky 43370 mil. sk.
Z finančného transferu 7661,9 mil. Sk (vrátane 91, 4 mil. Sk - 3% viazanie) pripadá na pôvodné kompetencie obcí suma 3 140 mil. Sk a na prenesené kompetencie 4 521,9 mil. Sk. Na výkon samosprávnych funkcií je určených 611 mil. Sk ako bežný transfer, čo je oproti roku 2002 viac o 29 mil. Sk. Dotácia pre mestskú verejnú dopravu pre mestá Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Prešov, Žilina sa rozpočtuje v celkovej sume 1 559,7 mil. Sk, čo predstavuje nárast o 26,1 mil. Sk. Kapitálové transfery na dokončovanie objektov základných škôl a ich technickej vybavenosti v rámci bývalej KBV sú navrhované v sume 167,4 mil. Sk.
Dotácie na riešenie individuálnych potrieb obcí 79,4 mil. Sk. Rozpočet ráta aj so 600 mil. Sk na budovanie mostu Košická. Na činnosť 972 matričných úradov sa navrhuje v rozpočte 125,4 mil. Sk.
Činnosť škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľská pôsobnosť prešla na obce, by mala byť financovaná sumou 3 937,5 mil. Sk. (vrátane 91,4 mil. sk - 3% viazanie). Na domovy dôchodcov a zariadenia opatrovateľskej služby by malo ísť 456 mil. Sk.
Koľko dostanú VÚC
Vyššie územné celky budú na budúci rok hospodáriť s dotáciami zo štátneho rozpočtu a s vlastnými nedaňovými príjmami. Rozpočet VÚC by mal byť vyrovnaný. Príjmy bežného roka VÚC sa predpokladajú vo výške 8292,2 mil Sk, z toho nedaňové príjmy 480 mil. Sk a zo štátneho rozpočtu 7 812,2 mil. Sk. Výdavky VÚCNa dovybavenie úradov VÚC sa rozpočtuje 80 mil. Sk a na činnosť úradov a zastupiteľstiev 466,5 mil. Sk. Na prenesené kompetencie sa navrhuje 7 334,6 mil. Sk (vrátane 68,8 mil. Sk - 3% viazanie). Na zabezpečenie výkonov na vnútroštátnej autobusovej doprave sa rozpočtuje 1 049,5 mil. Sk. Na činnosť divadiel, múzeí a galérií, osvetových zariadení a knižníc sa navrhuje 946,2 mil. Sk. Školstvo by malo na zabezpečenie prevádzkových nákladov stredných škôl a školských zariadení dostať 3 038,2 mil. Sk. V sociálnej oblasti na zabezpečenie služieb a prevádzky v zariadeniach sociálnych služieb sa navrhuje suma 2 300,7 mil. Sk.
Podiely obcí na daniach
Do pokladní obcí by z daní malo prísť 15900 mil. Sk. Ministerstvo financií SR navrhuje, aby sa obce podieľali na daniach v správe štátu (republikové dane) sumou 10 301 mil. Sk, čo je oproti roku 2002 nárast o 587 mil. Sk (6 %). Časť dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov pre obce je navrhnutá v absolútnej výške 7 801 mil. Sk. V tejto sume je zahrnutých 11 mil. Sk na prenesenú pôsobnosť na úseku ochrany prírody a vodného hospodárstva.
Obce by mali dostať 5,18 % z výnosu z dane z príjmov právnických osôb, čo predstavuje 1 560 mil. Sk.
Časť výnosu cestnej dane vybranej na príslušnom daňovom území sa navrhuje deliť vo výške 60 % z celkového výnosu tejto dane pre mestá Bratislava a Košice a 40 % pre ostatné obce SR, čo predstavuje 900 mil. Sk.
Požiadavky ZMOS
- prehodnotenie a objektivizovanie návrhu finančných vzťahov štátneho rozpočtu k rozpočtom obcí a rešpektovať zákon o rozpočtových pravidlách
- zvýšenie decentralizačnej dotácie na financovanie kompetencií v oblasti sociálnych vecí na bežné výdavky o 110 miliónov korún
- zvýšenie decentralizačnej dotácie na financovanie zriaďovateľských kompetencií obcí v oblasti školstva na bežné výdavky o 800 miliónov korún
- zvýšenie podielových daní v sume 10 miliárd Sk o 654,8 milióna korún
- vyčleniť v štátnom rozpočte 4 milióny korún na poistenie žiakov základných škôl
- kvantifikovať počet pracovníkov a objem financií na úhradu mzdových náležitostí zamestnancov škôl a školských zariadení, ktoré prešli pod obce
- zmeniť navrhnutú metodiku rozpočtovania výdavkov na kompetencie presúvané k 1. januáru 2003 (v rozpočtových kapitolách krajských úradov kvantifikovať počet funkčných miest a objem finančných prostriedkov na výkon týchto kompetencií)
- iniciovať novelu zákona o rozpočtových pravidlách, ktorá vytvorí obciam podmienky na racionalizáciu výdavkov v oblasti školstva od 1. júla 2003
- vyčleniť zdroje na dlhodobý program postupného odstraňovania modernizačných dlhov štátu na majetku
- zmeniť metodiku financovania prenesenej kompetencie v oblasti decentralizačnej dotácie, ale zvýšením podielu dane z príjmov fyzických osôb. (Viac na s. 4)
Návrh rozpočtov územnej samosprávy na rok 2003 (v mil. Sk)

Ukazovateľ Obce VÚC Spolu
Príjmy spolu 37370,0 8292,2 45662,2
Výdavky spolu 37370,0 8292,2 45662,2
Prebytok / Schodok 0,0 0,0 0,0

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.