29.07.2013, 20:00

Má vaša firma vážne problémy? Zrušte ju

Zrušenie eseročky môže byť dobrovoľné a nedobrovoľné. Povieme vám ako postupovať.

 

Hospodárska kríza a sňou nedostatok zákazok, zvýšené dane z príjmu právnickej osoby na 23 percent, platenie zdravotných odvodov z divident spoločníkmi. To sú hlavné dôvody, ktoré prispievajú k bankrotu firiem. Za posledných šesť mesiacov tak skončilo podnikanie 280 spoločností. Mnohí vlastníci však nevedia, ako majú pri zrušení eseročky postupovať. 

Dobrovoľné zrušenie s.r.o.

Ak sa spoločníci rozhodnú firmu rozdeliť, zlúčiť, alebo splynúť s inom spoločnosťou, pôvodná eseročka sa zruší bez likvidácie. Ak prijali rozhodnutie o jej zrušení, prípadne uplynul čas, na ktorý bola založená, treba ju zrušiť formou likvidácie. Likvidácia je spôsob vysporiadania a zrušenia spoločnosti, ktorého účelom je zistenie jej majetku, vyplatenie dlhov a rozdelenie zostatku medzi spoločníkov.

Príklad: Spoločníci spoločnosti Moja firma, s.r.o. sa rozhádali a chceli ukončiť spoločné podnikanie. Na valnom zhromaždení prijali rozhodnutie o jeje zrušení. Za likvidátora ustanovili svoju účtovníčku. Zistila, že z celkového majetku má firma na bankovom účte 100 000 eur, motorové vozidlo v hodnote 5 000 eur a dlhy vo výške 15 000 eur. Najprv vyplatila všetky dlhy. Peniaze, ktoré v spoločnosti zostali, rozdelila rovnakým dielom medzi spoločníkov podľa výšky ich obchodného podielu tak, že každému vyplatila 30 000 eur.

 Nedobrovoľné zrušenie s.r.o.

Nezávisí od vôle spoločníkov. Môže k nemu dôjsť v prípade, že spoločnosť si neplní svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona, alebo je v úpadku. V prípade, že spoločnosť dlhodobo nevykonáva žiadnu činnosť, alebo si neplní svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona, môže ju súd z úradnej moci zrušiť. Zrušenie z úradnej moci (ex offo) je sankciou za nedodržiavanie zákona.

Príklad: Spoločníci spoločnosti Moja Firma, s.r.o. sa pred tromi rokmi odsťahovali do zahraničia. Odvtedy spolu nepodnikali, nezvolali valné zhromaždenie, ani nezostavovali a neukladali účtovnú závierku. Keďže sa v priestoroch svojej kancelárie, ktorú mali zapísanú ako sídlo v obchodnom registri, už nezdržiavali, ukončili nájom. Z podnetu daňového úradu sa súd dozvedel o tom, že Moja Firma, s.r.o. nevykonáva dlhodobo žiadnu činnosť a neplní si svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona. Z uvedených dôvodov začal z vlastnej moci konanie o jej zrušenie. Na základe právoplatného rozhodnutia o zrušení spoločnosti ju vymazal z obchodného registra.

Druhý spôsob nedobrovoľného zrušenia spoločnosti nastáva vtedy, ak sa dostala do úpadku. V tomto prípade nastupuje konkurzné konanie.

 Kedy je úpadok

Do úpadku sa dostane spoločnosť, ktorá nie je schopná plniť 30 dní po lehote splatnosti viac ako jeden záväzok, alebo ktorej hodnota záväzkov presahuje hodnotu majetku. Spoločnosť, ktorá zistí, že nie je schopná platiť svoje dlhy, musí podať návrh na vyhlásenie konkurzu a zaplatiť súdny poplatok vo výške 1 659,70 eur. Účelom konkurzu je speňaženie majetku spoločnosti a pomerné uspokojenie jej veriteľov.

  Čo nasleduje...

Zrušenie spoločnosti je len prvým krokom k jej úplnému zániku. K tomu, aby prestala existovať, treba ju vymazať z obchodného registra. Súd, v ktorom je eseročka registrovaná, ju vymaže na základe návrhu konateľov, prípadne aj bez návrhu na základe rozhodnutia súdu o zrušení spoločnosti, alebo po ukončení konkurzného konania.

Barbora Lániková

Lanikova Group, s.r.o. advokátska kancelária