10.09.2012, 00:00

Mnohí odvody ignorujú

Rozhovor. Jana Martinková, advokátka, Advocatus Martinková, pre HN:

Veľa sa hovorí o tom, že domáce firmy majú stále dosť nízke právne vedomie. S tým neraz súvisí i neriešenie dlhov v Sociálnej poisťovni. Stretávate sa s tým často?
Vo vzťahu Sociálna poisťovňa a podnikateľ (ako zamestnávateľ alebo ako SZČO) mne osobne chýba najmä snaha predchádzať problémom. To je však už skôr nežiaduca súčasť slovenskej mentality. Fyzické alebo právnické osoby sa pri problémoch často spoliehajú na to, že keď sa dlhší čas nič nedeje, všetko je v poriadku.
Ale keď sa už začne niečo diať, stratia sa.
Áno, nepreberajú zásielky, nekomunikujú a dúfajú, že problém sa vzdiali až natoľko, že „zmizne“. Až keď zistia, že niet kam uniknúť, snažia sa vec riešiť. Už však býva neskoro, pretože nevyužili čas, ktorý im dával širšie možnosti na riešenie. Pritom prvým krokom na predchádzanie problémov so Sociálnou poisťovňou je zaujímať sa o svoje zákonné povinnosti, sledovať zmeny výšky preddavkov a plniť si ich riadne a včas. Ale aj pri tom, samozrejme, nie je vylúčené, že sa stane chyba, alebo sa subjekt dostane do situácie, keď na ich splnenie nemá prostriedky.
Čo robiť potom?
V prvom rade treba sledovať pravidelne zoznam dlžníkov na webe poisťovne, ktorý upozorní aj na nevedomé nesplnenie povinnosti a nevyhýbať sa preberaniu pošty – nielen preto, že tu platí fikcia doručenia. Ak si podnikateľ nie je istý, nech požiada o vyčíslenie prípadného nedoplatku, alebo ak sú nejaké nezrovnalosti, má kontaktovať pobočku poisťovne. Hlavne však nečakajte, že by poisťovňa vypisovala upomienky, ako to robia iní veritelia. Pretože ak subjekt neodvedie poistné a príspevky v lehote splatnosti, poisťovňa mu do 15 dní od splatnosti zašle len rozhodnutie o predpísaní poistného a príspevkov. Potom je na ťahu subjekt. Ak nevyužije všetky možnosti, každým strateným dňom bude ťahať za kratší koniec. A to nielen pre hrozbu penále.
Sú však aj prípady, že sa pomýlila Sociálna poisťovňa. Ako sa možno voči tomu brániť? Poznáte prípady, žeby sa firmy aj ubránili?
V sporoch s poisťovňou je veľká šanca na zmenu rozhodnutia pobočky v odvolacom konaní, v ktorom rozhoduje ústredie. Proti rozhodnutiam ústredia vydaných v odvolacom konaní – napríklad vo veciach pri predpísaní dlžnej sumy poistného, penále, pokút – možno podať aj žalobu na preskúmanie zákonnosti. Avšak nebýva ich veľa, týkajú sa približne troch až štyroch percent všetkých vydaných rozhodnutí. Úspešnosť týchto žalôb tiež nebýva vysoká. Okolo tridsať percent.
Dá sa odporučiť, aby sa firmy takto bránili?
Na Slovensku sa predovšetkým mnohí podnikatelia mylne spoliehajú na to, že ich veritelia niekoľkokrát vyzývajú na uhradenie splatných dlhov. Dokonca často čakajú až na podanie žaloby, či na výzvu súdu, aby sa k nej vyjadrili. Pri podlžnostiach voči poisťovni sa takýto ľahkovážny prístup nevypláca. Je však pravda, že niekedy spor vyplynie len z formálnej chyby pri nesprávnej identifikácii platby. Varovanie zo strany poisťovne príde len raz – rozhodnutím o predpísaní poistného, ktoré sa stane, len čo je vykonateľné, exekučným titulom. Takýto postup je v súlade so zákonom. Tu nemožno viniť poisťovňu z využívania legislatívy. Riešením pre elimináciu sporu s poisťovňou sú vyššie spomínané kroky a ak sa nedorozumenie nevyrieši na prvom stretnutí na pobočke, bolo by vhodné nechať vec posúdiť odborníkovi. Aby sa čo najprofesionálnejšie využili všetky právne prostriedky na obranu subjektu, ktoré môžu byť pre laika komplikované. V žiadnom prípade neodporúčame na nič čakať. Iniciatíva dlžníka je prvý krok k úspechu.