26.03.2004, 00:00

Majitelia musia zvieratá povinne zaevidovať

Kôň na rozdiel od iných zvierat podlieha na Slovensku centrálnej evidencii. Systém funguje viac ako šesť rokov a vykonávaním tejto úlohy je ministerstvom pôdohospodárstva poverený štátny podnik Národný žrebčín Topoľčianky. Jeho cieľom je poskytnúť objektívne informácie o početných stavoch, o kvalite plemenársky cenných jedincov, ako i celej populácie koní chovaných v štáte. Evidencia je povinná pre všetky plemená nachádzajúce sa na území Slovenska. Túto povinnosť majú všetky subjekty, ktoré s takýmito informáciami disponujú. Sú to hlavne šľachtiteľské chovy. Register archivuje aj výsledky testov jednotlivých zvierat. Užívateľmi takéhoto registra je najmä Ministerstvo pôdohospodárstva SR, chovateľské družstvá a samotný majiteľ koňa. Súčasťou registra sú informácie o rodičoch koňa.
Po narodení je kôň opísaný a zaradený do evidencie. Majiteľ musí rovnako nahlásiť predaj zvieraťa do zahraničia, rovnako aj jeho úhyn. Cez centrálnu evidenciu možno získať aj osvedčenie o pôvode koňa. Národný žrebčín poskytuje takéto certifikáty napríklad pre arabského plnokrvníka, čistokrvného arabského koňa, lipického koňa, huculského koňa, a takisto plemená pony, hafling, chladnokrvník a slovenský teplokrvník. Pre plemená anglický plnokrvník a klusák vedie komplexnú plemennú a zootechnickú dokumentáciu Úrad plemennej knihy Závodisko, š. p., Bratislava. Úlohou plemennej knihy je stanoviť štandard plemena a chovný cieľ. Takisto usmerňuje a hodnotí jeho vývoj. Registruje chovy, plemenné zvieratá a ich potomstvo. Takisto stanoví kritéria pre výber plemenných zvierat. Súčasťou práce je aj nadväzovanie a udržiavanie kontaktov so zahraničnými organizáciami podobného poslania. Rovnako v rámci krajiny zverejňuje informácie o stave a výsledkoch chovu.