Závet, testament alebo posledná vôľa dovoľuje podľa našej legislatívy, aby ste svoj majetok odkázali tomu, komu chcete. Ak však máte deti, závetom ich dedičského práva nezbavíte.

Na deti nesmiete zabudnúť
Napísať závet sa oplatí v prípade, ak chcete, aby sa po vašej smrti dostali úspory v banke či časť vášho nehnuteľného majetku do rúk niekomu inému než dedičom zo zákona. Závet však nestačí na to, aby ste niekoho úplne vydedili. Zákonní dediči - deti majú nárok na majetok po zosnulom totiž aj vtedy, ak spísal závet. "Náš právny poriadok obmedzuje slobodu závetcu, keď privileguje takzvaných neopomenuteľných dedičov, teda deti poručiteľa. Darmo by závetca spísal závet, ktorým by daroval majetok v prospech tretej osoby alebo jedného zo svojich detí. Zákon umožňuje, aby závetom opomenuté dieťa závetcu sa v rámci dedičského konania domáhalo svojho ,privilegovaného‘ postavenia,“ spresnila notárka Anna Máčajová. Dospelé dieťa poručiteľa musí teda aj v prípade existencie závetu dostať minimálne polovicu zo svojho zákonného dedičského podielu a maloleté dieťa musí dostať celý jemu patriaci zákonný dedičský podiel - teda podiel, ktorý by mu patril v prípade neexistencie závetu a len zákonného dedenia.

Ak si potomkovia uplatnia nárok na svoj povinný diel, tak závet v tej časti, v ktorej sú neopomenuteľní dedičia opomenutí o svoj povinný diel, sa stáva neplatným. "Pokiaľ však budú neopomenuteľní dedičia závet v plnom rozsahu rešpektovať, nastúpi dedenie zo závetu,“ doplnil viceprezident Notárskej komory Karol Kovács.

Aké druhy závetov poznáme

Vlastnoručný závet - takzvaný holografný závet; závetca ho píše sám vlastnou rukou, musí byť uvedený dátum, kedy ho napísal, a vlastnoručný podpis; nevyžaduje sa prítomnosť svedkov, vlastnoručný podpis nemusí byť overený notárom

Závet nenapísaný vlastnou rukou - môže byť písaný na stroji či počítači (nie vlastnou rukou); musí ho vlastnoručne podpísať a pred dvoma svedkami výslovne prejaviť, že je to prejav jeho poslednej vôle, svedkovia musia závet podpísať; nesmie chýbať dátum

Osobitá forma závetu - závety pre nepočujúcich, nevidiacich, pre tých, čo nemôžu písať a čítať; závet musí byť prečítaný pred troma svedkami a nimi podpísaný; tiež musí byť uvedené, kto listinu napísal, respektíve prečítal

Osobitá forma pre maloletých, ktorí dovŕšili 15 rokov veku

Netajte, že závet existuje
Na to, aby bol testament platný, musí mať určité náležitosti. Musí byť v písomnej forme a musí z neho byť jasné, čo ním chcel poručiteľ vyjadriť, teda komu a čo chce odkázať. Závet musí poručiteľ urobiť vždy osobne, akékoľvek zastúpenie je vylúčené. Závet môže zriadiť ktorákoľvek fyzická osoba spôsobilá nadobúdať práva a povinnosti. Maloletí, ktorí dovŕšili pätnásť rokov, môžu urobiť závet len vo forme notárskej zápisnice.

V závete nesmie chýbať podpis závetcu, prípadne podpis svedkov. Takisto je dôležité, aby bol uvedený presný dátum podpísania.
[[{"type":"hn-image","fid":"80587"}]]

V prípade, že spíšete závet vlastnou rukou, čo si nevyžaduje prítomnosť svedkov, upozornite niekoho, že závet vôbec existuje a kde sa nachádza. Ak sa totiž závet po smrti závetcu nenájde, dedičské konanie prebehne tak, ako keby neexistoval. Ak sa aj neskôr nájde, nárok dediča uvedeného v závete sa premlčuje uplynutím trojročnej premlčacej doby, ktorá začína plynúť dňom právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa skončilo dedičské konanie bez toho, aby sa vedelo o existencii spísaného závetu. Závet je možné uložiť aj v Centrálnom registri závetov, ktorý vedie Notárska komora.

Môžete ho zrušiť
Závet, ktorý ste ešte pred smrťou napísali, je možné kedykoľvek zrušiť. Najjednoduchší spôsob je zničiť ho. Môžete však aj napísať odvolanie pôvodného závetu - ten musí mať rovnaké náležitosti ako posledná vôľa. Alebo môžete napísať nový závet, v ktorom urobíte zmeny - platný závet je ten, ktorý má neskorší dátum spísania.

Prečítajte si aj:
Mediácia šetrí peniaze

Notár poverený súdom vydá so súhlasom účastníkov konania osvedčenie o dedičstve aj v prípade, že sa dediči dohodnú na rozdelení majetku odlišne od zákona. Ak sa však nedohodnú, nastáva problém. Dediť by mali podľa zákona, lenže ak sa nedohodli, znamená to, že majú rozdielne požiadavky a tieto nebudú zákonným dedením uspokojené. V takých prípadoch sa často stáva, že nespokojný dedič na súde spochybní hodnotu zdedeného majetku, prípadne sa bude chcieť sporiť o to, čo do dedičstva patrí a čo nie.

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.