03.05.2010, 21:43

Na malú nehodu bude stačiť tlačivo

Ak pri dopravnej nehode vznikla materiálna škoda do 3 990 eur, bude treba vyplniť Správu o nehode. V prípade, že požadujete náhradu škody.

Pri malých dopravných nehodách už nebude stačiť opísať si len evidenčné číslo vozidla a vymeniť si kontakty s druhým účastníkom nehody. Pri uplatňovaní náhrad škody v poisťovni do hodnoty 3 990 eur budú musieť od 1. júna predložiť a predpísať tlačivo "Správa o nehode". Slúži k zaznamenaniu skutkového stavu dopravnej nehody.


Túto povinnosť im ukladá novelizovaný zákon o cestnej premávke.  Poškodení účastníci tak ľahšie preukážu svoj nárok na náhradu škody. Najmä v prípadoch ak vinník alebo zodpovedná osoba odmietnu oznámiť poistnú udalosť poisťovni alebo zahmlievajú skutočný priebeh a okolnosti nehody.

Nové tlačivo budú poisťovne vydávať automaticky pri uzatváraní nových zmlúv, ale aj dodatočne zasielať doterajším klientom a vydajú ich aj kedykoľvek na požiadanie. Pozostáva zo štyroch samoprepisovacích hárkov, z toho dva sú v slovenskom jazyku a po jedno liste v anglickom a nemeckom jazyku. Ak má aj druhý účastník nehody toto tlačivo, ale v inom jazyku, sú tieto tlačivá rovnaké. Použiť preto možno tlačivo ktorejkoľvek poisťovne, nie je dôležité ktorá ho vydala, pretože sú rovnaké. Sú vytvorené podľa modelu, ktorý vypracovala Európska asociácia poisťovní.

Slovenská kancelária poisťovateľov odporúča, aby mal tlačivo vo vozidle každý vodič. Ak ho aj nemá, môže ho dodať druhý účastník nehody, pretože pre poisťovňu nie je dôležité, kto tlačivo dodá a vyplní ho ako prvý. Polícia nebude kontrolovať a ani pokutovať, či má alebo nemá vodič tlačivo. 

Pri vypĺňaní Správy o nehode treba použiť prepisovacie pero a údaje do tlačiva vpisovať tak, aby boli čitateľné kópie. Jedna sada tlačív slúži pre dve vozidlá. "Ak je účastníkom dopravnej nehody viac vozidiel ako dve, tak je vysoko pravdepodobné, že k nehode je potrebné privolať políciu, pretože buď došlo ku škode nad 3 990 eur a bude zrejme aj obtiažne, aby sa všetci účastníci nehody dohodli na zavinení," konštatovala Lýdia Blažeková zo Slovenskej kancelárie poisťovateľov. Zároveň potvrdila, že v takých prípadoch nastanú podmienky, kedy je potrebné, aby nehodu v súlade so zákonom zdokumentovala polícia.

Ako vyplniť tlačivo

Body v tlačive sú jednotlivo a rovnako očíslované.

Bod č. 1 - Uveďte dátum a čas nehody
Bod č. 2 - Uveďte miesto a štát nehody
Bod č. 3 -  Vyznačte, či došlo ku zraneniu, vrátane ľahkého
Bod č. 4 -  Vyznačte, či nastala škoda aj na iných vozidlách a iných predmetoch
Bod č. 5 -  Uveďte prípadných svedkov nehody, ich mená, adresy a telefonický kontakt (najmä ak sa Váš názor odlišuje od ostatných účastníkov nehody)
Bod č. 6 -  Vyplňte údaje o poistníkovi/poistenom vozidla A a vozidla B (nemusí to byť vodič)
Bod č. 7 - Vyplňte údaje o vozidle A a B, prípojnom vozidle (továrenská značka, typ, evidenčné číslo, štát registrácie)
Bod č. 8 - Vyplňte údaje o poisťovni (číslo dokladu o poistení zodpovednosti, zelenej karty, vyznačte, či je vozidlo havarijne poistené)
Bod č. 9 - Vyplňte údaje o vodičovi vozidla A a B (podľa vodičského preukazu)
Bod č. 10 - Vyznačte na nákrese presne miesto stretu (vodič A aj vodič B)
bod č. 11 - Uveďte viditeľne poškodené časti vozidla A a vozidla B
Bod č. 12 - Vyznačte krížikom, ktorá zo 17 okolností nehody nastala. Na konci uveďte počet označených políčok vodičom A a vodičom B
Bod č. 13 - Vyhotovte nákres nehody - vyznačte smer jazdných pruhov, smer jazdy, postavenie vozidiel v čase stretu, dopravné značky, názvy ulíc
Bod č. 14 - Vlastné poznámky k nehode
Bod č. 15 - Vyplnené tlačivo podpíšte a nechajte ho podpísať aj druhému vodičovi.
Zdroj: Slovenská kancelária poisťovateľov

Úplne posledná strana tlačiva je určená pre políciu. Na nej príslušník polície vyznačí pre potreby poisťovne kto z vodičov zavinil nehodu,  u ktorého z nich zistili prítomnosť alkoholu a ktorému z účastníkov zadržala vodičský preukaz.

Kópiu odovzdajte druhému účastníkovi nehody a originál si ponechajte pre svoju poisťovňu. Ak je to možné, po vyplnení tlačiva odporúča Slovenská kancelária poisťovateľov vyfotografovať miesto nehody a rozsah poškodenia. Pri oznámení nehody treba zvyšné listy tlačiva odovzdať poisťovni a dohodnúť si s ňou termín obhliadky pracovníkom poisťovne.

Je dôležité vedieť, že Správa o nehode nenahrádza hlásenie poistnej udalosti.  Škodovú udalosť treba bezodkladne oznámiť, najneskôr do 15 dní od jej vzniku na Slovensku.

Ako postupovať v zahraničí

Ak sa stanete účastníkom nehody alebo škodovej udalosti v zahraničí, môžete použiť aj slovenské tlačivo Správy o nehode. Platí to aj naopak, ak zahraničný účastník nehody má rovnaké schválené tlačivo, ale v inom jazyku, je toto tlačivo rovnaké ako slovenské. "Jeho obsah si môžno bod po bode na základe vlastného tlačiva preložiť," uviedla L. Blažeková. Škodovú udalosť, ktorá vznikla v zahraničí je treba nahlásiť poisťovni do 30 dní po jej vzniku.