09.08.2010, 00:00

Náklady navyše

"Nadpráca", práca nad rámec pôvodne dohodnutých zmluvných podmienok, je fenomén, ktorý sa vyskytuje pri projektoch nielen počas verejných obstarávaní, ale aj v bežnej stavebnej a obchodnej praxi. A to tak u nás, ako aj v zahraničí. Poznať dôvody "nadpráce" je pre investora vždy dôležité, aby mohol jej výskyt čo najviac zamedziť.

Medzi časté príčiny patria chyby v projektovej dokumentácii investora, problémy v realizačných prácach dodávateľa, chýbajúce informácie, dôsledok zmluvných ustanovení či vyššia moc. Nedostatky v projektovej dokumentácii bývajú časté najmä pri zložitejších projektoch. Na druhej strane podstatne menšou mierou sa v praxi vyskytuje "nadpráca" spôsobená vyššou mocou, lebo ide o prekážky v práci mimo zavinenia dodávateľa. Tieto prípady väčšinou akceptujú obidve strany a s ich dokazovaním nie je obvykle problém. Iné je to s chýbajúcimi informáciami. Tie môžu mať vplyv nielen na cenu diela, ale i na termíny. Naproti tomu podiel takej "nadpráce", ktorá vyplýva zo zmluvných podmienok a investor to aj uzná, je nízky. Klasickou "nadprácou" sú zase požiadavky, ktoré vyplývajú z fyzických podmienok výstavby a z prekážok v práci.

V porovnaní so zahraničím je určite zaujímavé, že výskyt investorom uznanej "nadpráce" je na Slovensku podstatne vyšší než v iných štátoch. Kým v zahraničí sa pohybuje v rozsahu 5 -- 10 percent z investície, u nás je to 30 -- 40 percent.
A prevencia? Dobre pripravené zadanie s dokumentáciou, technickými popismi či štandardmi, ktoré sa opierajú aj o dostatočné skúsenosti zadávateľa. A na druhej strane -- minimum zmien zo strany investora počas výstavby.
Autor je konzultant MP Consulting Praha