05.12.2003, 00:00

Neziskovky chcú lepšie práva

Spotrebiteľské organizácie sa domáhajú posilnenia svojho právneho postavenia. Šancu vidia v pripravovanej novele zákona o ochrane spotrebiteľa.

Spotrebiteľské organizácie sa domáhajú posilnenia svojho právneho postavenia. Šancu vidia v pripravovanej novele zákona o ochrane spotrebiteľa. Zákonnou úpravou si chcú poistiť, aby orgány verejnej správy i samosprávy rešpektovali a v stanovenej lehote sa vyjadrovali k ich podnetom. Zároveň požadujú, aby bol štát povinný každoročne dotáciami prispievať na niektoré z ich činností, a to vo výške minimálne oprávnených nákladov.
Tieto návrhy spolu s ďalšími predložilo ministerstvu hospodárstva, ktoré novelu pripravuje, šesť neziskoviek z celej SR. Ak ministerstvo pripomienky akceptuje, neziskovky si sľubujú, že im takýto obsah zákona umožní stať sa nezávislými a rovnocennými partnermi všetkým dodávateľom tovarov a služieb na vnútornom trhu.
Uzákonenie povinnosti štátu poskytovať dotácie spotrebiteľským združeniam však rezort hospodárstva odmieta. "Pre štátny rozpočet nie je prijateľné a znamenalo by diskrimináciu voči iným občianskym združeniam," zdôrazňuje Dagmar Hlavatá z komunikačného odboru ministerstva. Štát v súčasnosti dotuje oblasti, na rozvoji ktorých má záujem, a to iba prostredníctvom podporných programov, v rámci ktorých sa stanovujú jednotné kritéria. "Združenia musia byť pripravené, že kritériá a podmienky poskytovania sa môžu meniť a sprísňovať tak, aby boli kompatibilné s kritériami v iných programoch alebo v obdobných programoch v štátoch EÚ," dodala. Pokiaľ ide o požiadavku na oprávnenie podávať podnety orgánom verejnej správy a samosprávy, tá podľa Hlavatej nespadá do zákona o ochrane spotrebiteľa.
Na Slovensku je v súčasnosti zaregistrovaných približne 25 organizácií, ktoré sa zaoberajú ochranou spotrebiteľa. Nie všetky však aktívne pôsobia.

Lepšia pozícia na súdoch

Novinkou pripravovaného zákona o ochrane spotrebiteľa je to, že jasne definuje, čo všetko musí výrobok splniť, aby bol bezpečný. Spresňuje pravidlá na označovanie výrobku ako aj povinnosti výrobcu a dodávateľa v oblasti bezpečnosti výrobkov tak, ako to vyžaduje právo EÚ. V návrhu zákona je okrem iného zapracované aj ustanovenie, ktoré umožní, aby spotrebiteľské združenia mohli lepšie zastupovať záujmy spotrebiteľov na súde. Za túto službu budú môcť od spotrebiteľov vyžadovať aspoň úhradu nevyhnutných nákladov na sprostredkovanie.