30.04.2009, 00:00

Kríza? Pomôcť má optimalizácia IT

Až 80 percent slovenských firiem predpokladá dosah hospodárskej krízy na ich pôsobenie. Väčšina firiem zároveň verí, že optimalizácia IT riešení môže viesť k zníženiu ich celkových nákladov. Vyplýva to z marcového prieskumu, ktorý pre spoločnosť Microsoft pripravila agentúra TNS. Na otázky odpovedalo 211 respondentov, prevažne IT špecialistov či IT manažérov, ale aj riadiaci pracovníci a stredný manažment z rôzne zameraných podnikov.

Kľúčové zistenia prieskumu

  • 59 percent firiem sa zameralo na znižovanie nákladov
  • 32,7 percenta sa zameralo na zvýšenie produktivity alebo efektivity
  • 42,7 percenta chce efektívnejšie využívať svoje technologické riešenia Pri rozhodovaní je pre
  • 68,7 percenta firiem na prvom mieste pomer cena/výkon.
  • Až 79,6 percenta uviedlo, že technologické riešenia môžu pomôcť pri optimalizácii nákladov

Hlavne znižujú náklady
Svetová hospodárska kríza významne ovplyvňuje prístup firiem k svojim výdavkom a mení ich prístup k nákladovým položkám. Podniky chcú využívať technologické riešenie efektívnejšie. Najčastejšie predpokladaným vplyvom hospodárskej krízy na investície do oblasti IT v podnikoch je obmedzenie nákupu nového hardvéru alebo softvéru a efektívnejšie využívanie technologických riešení. Kríza podľa riadiacich a IT pracovníkov ovplyvňuje hlavne vnútorné rozhodovanie v podnikoch. Firmy prejavili najmä záujem znižovať svoje náklady, nasledovalo zvyšovanie produktivity a efektivity a potom obmedzenie rastových plánov.

Pri investíciách do softvéru považujú podľa prieskumu podniky za najdôležitejšiu prioritu pomer cena a výkon. Až štyri pätiny respondentov uviedli, že technologické riešenia môžu pomôcť pri optimalizácii nákladov.

Každá firma v dnešnej dobe uvažuje podľa Štefana Farkaša, Solution Sale manažéra spoločnosti SAP Slovensko, o efektívnom využití IT rozpočtu. Väčšina z nich však nemôže plánovať nové investície a podľa neho ich skôr obmedzuje. "To však v budúcnosti môže mať negatívne dôsledky,“ upozorňuje.

Prostredníctvom správnej investície do IT prostredia je podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Microsoft Petra Čerešníka možné v konečnom dôsledku ušetriť veľkú časť nákladov. Schopnosť usporiť na správnom mieste môže podľa neho v budúcnosti znamenať pre firmu rozhodujúcu konkurenčnú výhodu. "Investície do optimalizácie IT infraštruktúry môžu v čase krízy spoločnostiam dopomôcť dokonca i k rastu. Tie možno znížiť a zároveň s tým zvýšiť produktivitu práce - napríklad prostredníctvom integrovanej virtuálnej komunikácie,“ hovorí.

Slovník biznis IT

Integrované softvérové riešenia
– umožňujú pokryť komplexné podnikové procesy a zabezpečiť tak neprerušený tok informácií v organizácii. Pre efektívne fungovanie podniku je dôležitá jednotnosť a spolupráca všetkých systémov a aplikácií

Business intelligence – je označenie pre informačné technológie na zber a analýzu obchodných údajov o vývoji v organizácii. Primárnym účelom je podpora procesov rozhodovania a plánovania. Niekedy sa BI nazývajú aj Systémy na podporu rozhodovania.

CRM – (Customer relationship management) je informačný systém na riadenie vzťahov so zákazníkmi, zaznamenávajú celý predajný proces od prvého kontaktu až po fakturáciu tovarov a služieb. Pomocou CRM nástrojov majú manažéri možnosť sledovať efektivitu práce jednotlivých zamestnancov, tiež umožňujú rýchlo reagovať na požiadavky zákazníka, a tak zvyšujú jeho spokojnosť.

ERP – (Enterprise resource planning) je informačný systém, ktorý integruje dáta a procesy do jedného systému, napríklad systémy riadenia finančných a ľudských zdrojov, riešenia pre skladové a logistické činnosti či systémy pre riadenie a plánovanie výrobných procesov.

Manažérsky informačný systém (MIS) – slúži na plánovanie, kontrolu a rozhodovanie, takže poskytuje pravidelné prehľady a hlásenia o výnimočných situáciách.
Controlling – alebo kontroling je systém, ktorý má podporiť riadenie podniku a manažmentu pri plánovaní a realizácii podnikateľských aktivít.

Cash-flow – alebo peňažný tok, je rozdiel medzi bežnými príjmami a bežnými výdavkami podniku za určité časové obdobie. Firma ho musí pozorne sledovať a plánovať, aby sa nedostala do vážnych finančných problémov.

Core Bussiness – je hlavná (jadrová) činnosť, na ktorú je podnik zameraný, jeho hlavná aktivita. Veľké spoločnosti vytvárajú divízie, ktoré sa venujú core biznisu, aj také, čo sa venujú vedľajším (podporným) aktivitám.

Zodpovednejšie investície
Dnes viac než kedykoľvek predtým je podľa Čerešníka dôležité, aby sa robili vyvážené a rozumné investičné rozhodnutia. "Podľahnúť tomu, že na trhu je zlá ekonomická situácia, môže pre firmu znamenať, že v budúcnosti, keď sa trh ozdraví, organizácia nebude pripravená spĺňať požiadavky, ktoré na ňu budú kladené.“

Paradoxne, práve tento fakt môže podľa neho pomôcť tomu, že investovať sa bude zodpovednejším spôsobom. "Obchodná firma bude sústreďovať svoje investície tak, aby podporovala manažment práce so zákazníkom a nebude sa venovať veciam, ktoré pre ňu nie sú nosné. Možno vyhľadá na trhu niekoho, kto sa na takú činnosť špecializuje a bude ju vedieť urobiť v rovnakej kvalite pri nižších investíciách alebo pri vyššej kvalite a rovnakých investíciách,“ uzatvára Čerešník.