Do manželstva ľudia vstupujú s predstavou bezproblémového partnerského zväzku na celý život. Neraz však dôjde ku komplikáciám a vtedy sa kameňom úrazu stáva majetok.

Majetok v BSM
Advokát Martin Repáň hovorí, že do okamihu uzavretia manželstva nadobúdajú snúbenci majetok do svojho výlučného vlastníctva, a teda nie je dôvod na úpravu majetkových pomerov pred vstupom do manželstva. Podľa Občianskeho zákonníka až vznikom manželstva vzniká bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, ktoré spravidla trvá počas trvania manželstva až do jeho zániku. Nezáleží na tom, či zanikne smrťou jedného z manželov, rozvodom, vyhlásením manželstva za neplatné alebo právoplatným rozhodnutím súdu o vyhlásení jedného z manželov za mŕtveho. "Do bezpodielového spoluvlastníctva manželov patrí všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol počas trvania manželstva niektorý z manželov," uvádza advokát Jaroslav Homza.

Bez predmanželskej zmluvy
Naša právna úprava nepozná predmanželskú zmluvu, a preto si slovenskí snúbenci musia upraviť majetkové vzťahy iným spôsobom. Právnici zavedenie podobného právneho inštitútu do našej legislatívy v blízkej budúcnosti neočakávajú. Jaroslav Homza preto odporúča párom vstupujúcim do manželstva spísať svoj majetok na osobitnú listinu, na ktorej svoje podpisy notársky overia. Spísané veci nebudú patriť do bezpodielového spoluvlastníctva. Listina im pri prípadnom rozvode a následnom vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov uľahčí dokazovanie, ktoré veci patrili do výlučného vlastníctva jedného z manželov ešte pred uzavretím manželstva

Úprava BSM
Napriek tomu, že si budúci manželia nemôžu ochrániť svoj majetok predmanželskou zmluvou, existuje možnosť, aby si zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva dohodou upravili tak, že ho rozšíria alebo zúžia alebo sa dohodnú na správe spoločného majetku. "Táto výnimka zo všeobecného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva sa vzťahuje len na majetok nadobudnutý počas trvania manželstva a môže platiť len do budúcnosti," upozorňuje Jaroslav Homza.
Rozšírením bezpodielového vlastníctva manželov budú do spoločného majetku patriť aj také veci, ktoré by inak patrili do výlučného vlastníctva iba jedného z nich. Ide napríklad o majetok získaný darovaním alebo dedením. Zúžením rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov budú z ich majetkového spoločenstva vyňaté veci, ktoré by doň inak patrili. Podľa Homzu nemôžu manželia dohodou zúžiť rozsah svojho spoločného majetku až tak, aby ich spoluvlastníctvo prestalo úplne existovať.

Ďalším spôsobom úpravy spoločného majetku je určenie správcu majetku, ktorým môže byť jeden z manželov. V opačnom prípade platí pravidlo, že okrem bežných úkonov musia so všetkými majetkovými opatreniami súhlasiť obaja manželia.

Zákon tiež umožňuje manželom dohodnúť sa na tom, že ich bezpodielové spoluvlastníctvo vznikne až dňom zániku manželstva. Táto dohoda neupravuje rozsah bezpodielového spoluvlastníctva, ale dobu jeho vzniku. Každý z nich až do zániku manželstva nadobúda vlastníctvo len pre seba. Až okamihom zániku manželstva budú do bezpodielového spoluvlastníctva patriť tie veci a práva, ktoré patrili niektorému z manželov v čase zániku manželstva a boli nadobudnuté počas trvania manželstva. Podľa advokáta Jaroslava Homzu je pre platnosť všetkých dohôd o úprave BSM nevyhnutná notárska zápisnica. Ak sa dohoda týka nehnuteľnosti, nadobudne účinnosť až vkladom do katastra nehnuteľností.

Majetok jedného
Aj keď vstupom do manželstva sa majú manželia deliť o všetko, v praxi to tak nemusí byť vždy. Do bezpodielového vlastníctva manželov, v právnickej reči BSM, patrí všetok majetok, ktorý nadobudol ktorýkoľvek z manželov počas trvania manželstva, okrem vecí získaných dedičstvom či darovaním. Majetkom iba jedného z páru sú aj veci, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania jedného z manželov. Štvrtou výnimkou z BSM sú vecí vydané v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal danú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka. "Do bezpodielového spoluvlastníctva nepatria ani autorské diela vzniknuté počas trvania manželstva, pretože autorské diela vzhľadom na ich povahu nemôžu byť predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov," zdôrazňuje advokátka Martina Gombosová. Do spoločného majetku manželov sa nezarátavajú vecí získané ktoréhokoľvek z páru ešte pred manželstvom.

Na polovicu
"Veci získané dedičstvom alebo darovaním nadobúda manžel, ktorý je dedičom, alebo obdarovaný manžel v prípade darovania do svojho výlučného vlastníctva," hovorí advokátka Martina Gombosová. Špecifické postavenie v majetku manželov tvoria svadobné dary. Spor o ich vlastníctvo môže vzniknúť najmä vtedy, keď ide o hodnotnejšiu vec. Problémový je v tomto prípade okamih obdarovania, pretože svadobný dar odovzdáva darca ešte pred vznikom manželstva. Dar si preto musia manželia rozdeliť rovnako, ako aj spoločné dedičstvo, a tak bude patriť do podielového spoluvlastníctva.

Dôležitá je aj výška podielov v podielovom spoluvlastníctve, ktorá podľa Gombosovej závisí od konkrétnej darovacej zmluvy alebo sa použije zákonná domnienka, že podiely oboch obdarovaných sú rovnaké. O výške podielov či pochybnosti, ktorému z manželov svadobný dar patrí, sa vychádza z obsahu darovacej zmluvy, z vôle darcu a z okolností, za ktorých k darovaniu došlo. Gombosová dodáva, že zároveň treba vždy prihliadať aj na vzťah medzi darcom a obdarovaným. Dôležitý je totiž aj úmysel darcu. Ak chce darovať vec len jednému z manželov, bude dar v jeho výlučnom vlastníctve. "Dokazovanie úmyslu darcu býva pomerne zložité, keďže v prevažnej väčšine prípadov nebýva pri darovaní svadobných darov spísaná zmluva," spresňuje advokát Martin Repáň a zároveň dodáva, že písomná darovacia zmluva sa musí vyhotoviť len pri darovaní nehnuteľností a pri darovaní hnuteľnej veci, ak k odovzdaniu veci dôjde až neskôr.

Úprava BSM (infoblok)
˙ rozšírenie rozsahu BSM aj na veci, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve len jedného z manželov
˙ zúženie rozsahu BSM (úžitky z veci vo výlučnom vlastníctve bude mať len ten z manželov, ktorému vec patrí)
˙ dohoda, že spoločná majetok bude spravovať len jeden z manželov
˙ určiť, že BSM vznikne až ku dňu zániku manželstva