Nový dôchodkový systém bude prísne zásluhový. Na penzijách sa v rozhodujúcej miere odrazí to, koľko sme doň prispeli, či už formou poistných odvodov alebo na osobné dôchodkové účty. Zníži sa solidárny princíp, v rámci ktorého generácia v produktívnom veku prispieva zo svojich platov generácii dôchodcov.
Jedným z hlavných dôvodov reformy je, že súčasný systém nie je z dlhodobého hľadiska finančne udržateľný, pretože populácia starne a na dôchodcov prispieva čoraz menej pracujúcich. V budúcom roku bude na jedného dôchodcu prispievať 2,6 pracujúcich, ak by sa však nezmenil vek odchodu do dôchodku, podľa prepočtov by v roku 2050 na tohto dôchodcu pracovalo len 1,17 pracujúceho.
V priebežnom systéme, ktorý je momentálne u nás, sa dôchodky vyplácajú z príspevkov od zamestnancov produktívneho veku a je výhodný len pri silných populačných ročníkoch. Klesajúci počet novonarodených detí a s ním spojené starnutie obyvateľstva však nedáva tomuto systému dlhodobú perspektívu. K nepriaznivému demografickému vývoju sa po vstupe do Európskej únie pridá aj očakávaný odlev zväčša mladých ľudí do vyspelých štátov západnej Európy.
Ďalším dôvodom zmeny je podľa ministerstva nízka motivácia ľudí pracovať v rámci legálnej ekonomiky a následne prispievať do dôchodkového systému. A aj to, že ľudia nemajú vlastnícke práva k peniazom, ktoré do dôchodkového fondu Sociálnej poisťovne odvedú. "V súčasnom slovenskom priebežnom systéme, kde je výška dávok prakticky len málo závislá od výšky odvedených platieb, občania celkom pochopiteľne vnímajú platenie odvodov ako platenie daní. Dochádza tak k vyhýbaniu sa platbám odvodov, zatajovaniu a presúvaniu príjmov či najrôznejším úpravám vymeriavacieho základu," uvádza sa v koncepcii dôchodkovej reformy.
Nový systém by podľa ministerstva práce mal byť zásluhový, teda výška dávok má odzrkadľovať výšku príspevkov, ktoré ľudia do systému zaplatia. Nemal by fungovať už len na princípe odvádzania poistných odvodov. Novinkou bude sporenie na osobné dôchodkové účty. Nasporené prostriedky budú v prípade smrti prispievateľa predmetom dedenia. Dôchodkový vek sa síce zvýši, v závislosti od nasporenej sumy však bude existovať individuálna voľba veku odchodu do dôchodku.