Ukazovateľom na výpočet nezdaniteľnej sumy na vyživovanú manželku je životné minimum platné k 1. januáru príslušného roka, resp. jeho 19,2. Pre zdaňovacie obdobie roku 2007 sa všeobecne vychádza zo sumy 95 616 korún. Uplatniť sa môže na vyživovanú manželku žijúcu s daňovníkom v domácnosti v tejto výške (bez krátenia) v prípade, ak manželka nemala v roku 2007 žiaden vlastný príjem. Ak manželka mala určitý vlastný príjem, nezdaniteľná suma bude predstavovať rozdiel medzi nimi.
Príjem manželky
Spôsob stanovenia príjmu vyživovanej manželky sa od roku 2007 mení v tom zmysle, že za vlastný príjem manželky sa považuje vlastný hrubý príjem znížený o zaplatené poistné (do zdravotnej poisťovne, do Sociálnej poisťovne, na sociálne zabezpečenie), ktoré bola manželka povinná platiť. Týka sa to v podstate najmä zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb, ale aj ostatných poistencov, ktorí si obdobné poistné museli platiť. Neznamená to však, že sa bude napr. u zamestnancov automaticky brať do úvahy čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti, pretože ten obsahuje len zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti znížené o poistné. Do príjmov sa na tieto účely zahŕňajú aj príjmy od dane oslobodené (napríklad nemocenské dávky, náhrada príjmu za prvých desať dní práceneschopnosti).
Podobne u podnikateľov sa z príjmov odráta len poistné. Mnohí robia chybu v tom, že do príjmov na tieto účely započítajú len zdaniteľné príjmy. Do vlastného príjmu manželky na uvedené účely sa však nezapočítavajú len daňový bonus, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, štátne sociálne dávky (napríklad prídavky na deti, rodičovský príspevok, príspevky pri narodení dieťaťa, vianočný príspevok dôchodcov, príspevok na bývanie, príspevok na pohreb) a štipendium poskytované študujúcim sústavne sa pripravujúcim na budúce povolanie (pozri § 11 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z.). Ak je napríklad manželka na materskej dovolenke, materské sa do jej vlastných príjmov započítava, pretože to nie je štátna sociálna dávka (bez ohľadu na to, že ide o príjem od dane oslobodený). Rodičovský príspevok sa ale nezapočítava, pretože to je štátna sociálna dávka. Do príjmov sa musia na tieto účely započítať napríklad aj úroky z úsporných vkladov (v rámci bezpodielového spoluvlastníctva manželov ide o polovicu...), nemocenské dávky, úrazové dávky, peňažné príspevky za opatrovanie, príjem osobného asistenta, podpora v nezamestnanosti, starobný dôchodok, invalidný dôchodok, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti.
Na vyživovanú manželku je možné odpočítať si nezdaniteľnú sumu v prípade, ak ide o daňovníčku s neobmedzenou daňovou povinnosťou s trvalým pobytom na našom území, alebo od roku 2007 aj daňovník, ktorý má povolenie na trvalý pobyt alebo ktorý sa obvykle zdržiava na našom území. Túto nezdaniteľnú sumu si uplatní zamestnanec buď u zamestnávateľa v rámci ročného zúčtovania na základe predloženia príslušného dokladu o oprávnenosti (napr. sobášny list) a podpísaného čestného vyhlásenia o výške vlastných príjmov manželky, alebo v daňovom priznaní. Nie je možné uplatniť si túto nezdaniteľnú sumu na družku, aj keď žije s daňovníkom v domácnosti. Musí ísť o vyživovanie v rámci manželstva a pri súčasnom spoločnom »žití« v domácnosti.
Zo zákona nevyplýva, že manželia musia mať súčasne aj rovnaký trvalý pobyt (tento môže byť formálne iný -- napríklad krátko po uzatvorení manželstva). Ak neboli splnené podmienky celý rok (trvanie manželstva, žitie v domácnosti), nezdaniteľnú sumu na manželku môže daňovník uplatniť len v pomernej sume, zodpovedajúcej 1/12 tejto nezdaniteľnej časti základu dane za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli podmienky splnené. Respektíve pôjde o 1/12 rozdielu medzi 95 616 korún a vlastnými príjmami manželky. Pri vyššom základe dane sa bude vychádzať z nižšej prepočítanej sumy. Nezdaniteľná suma základu dane na manželku sa zaokrúhľuje na celé koruny nadol.
Krátenie
Uvedené číselné údaje platia len za predpokladu, ak daňovník dosiahne za rok 2007 celkový základ dane do 176,8-násobku životného minima platného k 1. 1. 2007, t. j. za rok 2007 ide o sumu 880 464 Sk (176,8 x 4 980).
Ak daňovník za rok 2007 dosiahol základ dane vyšší ako 880 464 Sk, nezdaniteľná suma na manželku sa bude krátiť, resp. sa vypočíta, nasledovne:
-- ak vyživovaná manželka mala vlastné príjmy nepresahujúce 95 616 Sk, nezdaniteľná suma bude vypočítaná podľa vzorca:
[(63,4 x 4 980) -- (základ dane : 4)] -- vlastné príjmy manželky, to je 315 732 -- (základ dane : 4)] -- vlastné príjmy manželky;
-- ak manželka žiadne vlastné nebude mať, pôjde o výpočet: [(63,4 x 4 980) -- (základ dane : 4)], to je 15 732 -- (základ dane : 4).
Ak podmienky na vyživovanie manželky neboli splnené celý rok (napr. uzatvorenie manželstva, úmrtie, rozvod), z vypočítaných súm sa uplatní 1/12 za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky.
Ak vyjde nula alebo záporné číslo, nárok na nezdaniteľnú sumu zanikne.
Nabudúce o nezdaniteľnej sume na dôchodkové, životné sporenie