26.05.2008, 00:00

Nových 500 miest v IT oblasti vznikne v Žilinskom kraji

Do troch rokov by malo v Žilinskom kraji vzniknúť 500 nových kvalifikovaných pracovných miest v oblasti informačných technológií. Pričiniť by sa mal o ne info-komunikačný klaster s názvom Z@ict, ktorý združuje dvanásť zakladajúcich členov zo súkromného, akademického a verejného sektora. "Prostredníctvom približne tisícky zamestnancov dosahuje kumulatívny obrat v objeme dvoch miliárd korún v oblasti IT," informoval prezident klastra a riaditeľ žilinského pracoviska Siemens Program and System Engineering Florián Kevický.
Hlavným cieľom združenia je stimulovať rozvoj zamestnanosti a kvality vzdelávania a dosiahnuť tak zvýšenie konkurencieschopnosti inštitúcií a spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií, ako aj rozvoj celého regiónu. Z@ict by mal zároveň zvýšiť povedomie o sektore informačných a komunikačných technológií a vytvoriť v ňom excelentné pracovné podmienky či podporiť konkurencieschopnosť inštitúcií vývoja a výskumu. Ďalším z cieľov je minimalizovať odliv kvalitných technických expertov a absolventov z regiónu.
Žilinský kraj je podľa Kevického svojím technologickým a akademickým zázemím predurčený stať sa u nás popredným centrom informačných technológií. Významnou úlohou klastra je stimulovať transfer know-how z priemyslu na akademickú pôdu technických vysokých a stredných škôl a naopak. "Jednou z prvých aktivít v tomto smere bude spoločná definícia želaného odborného profilu absolventov pre potrebné oblasti informačných a komunikačných technológií. Spolupráca s komerčným sektorom v tejto sfére je už dlhodobá. Založením klastra ju chceme zintenzívniť a zjednotiť," konštatoval rektor Žilinskej univerzity Ján Bujňák. Ako dodal, vzájomnou výmenou informácií o potrebách všetkých zainteresovaných strán bude univerzita schopná lepšie pripraviť študentov na prax. "Kvalitnejšie a atraktívnejšie akademické prostredie by súčasne malo prilákať vyšší počet prihlásených študentov aj z ostatných krajov Slovenska," doplnil Bujňák.
Spoluzakladateľom klastra Z@ict je aj Žilinský samosprávny kraj, ktorý chce zabezpečiť udržateľný rozvoj kraja, nárast inovácií a rozvoj technologicky orientovaného priemyslu na tomto území. "Vychádzajúc zo strategických dokumentov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja žilinského kraja a zo Žilinskej inovačnej politiky postupne spĺňame naše ambície zlepšovať dlhodobú konkurencieschopnosť kraja," konštatoval žilinský župan Juraj Blanár. "Žilinská inovačná politika ukázala, že náš kraj má silný potenciál na vznik ďalších klastrov. Počítame s ich tvorbou v cestovnom ruchu, automobilovom a drevárskom priemysle," spresnil.
K cieľom klastra Z@ict patrí vypracovanie plánu a obsahovej náplne celoživotného vzdelávania pedagógov vyučujúcich technické predmety, zvýšenie počtu študentov v regióne, pravidelné semináre medzi zamestnávateľmi a vzdelávacími inštitúciami, vytvorenie pracovného portálu či zvýšenie produkcie s vysokou pridanou hodnotou.
Záujmové združenie právnických osôb Z@ict má 12 členov: Žilinský samosprávny kraj, Žilinskú univerzitu, Slovenskú národnú knižnicu, Institute of Next Generation Networks, Vedecko-technologický park, Dopravné systémy Scheidt & Bachmann, s. r. o., Emtest, a.s., GiTy -- Slovensko, a. s., Ipesoft, spol. s r. o., K + K, a. s., Siemens Program and System Engineering, s.r.o., a Tesla Liptovský Hrádok, a. s.