Predpokladajme, že fyzická osoba získa živnostenské oprávnenie 17. februára 2006. Kedy začne platiť odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne? Kedy jej vznikne povinnosť zaregistrovať sa ako platiteľ dane z pridanej hodnoty?

Zdravotná poisťovňa: Povinnosť začať platiť preddavky vznikne živnostníkovi hneď od 17. februára. Preddavok zaplatí do 8. marca v alikvotnej výške, ktorá v tomto prípade zodpovedá dvanástim kalendárnym dňom mesiaca február, počas ktorých podnikal. Zdravotnej poisťovni uhradí 414 korún (výpočet = 966 : 28 x 12).
Sociálna poisťovňa: Povinnosť platiť nemocenské a dôchodkové poistenie môže samostatne zárobkovo činnej osobe vzniknúť najskôr od 1. júla 2007 v závislosti od príjmu z podnikania alebo výnosu súvisiaceho s podnikaním a inou samostatnou zárobkovou činnosťou, ktorý dosiahla za rok 2006. Od 1. júla 2006 vznikne povinnosť platiť poistné tým osobám, ktorých príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2005 presiahne sumu 82 800 Sk.
Daňový úrad: Povinnosť registrácie pre daň z pridanej hodnoty vzniká živnostníkovi až vtedy, ak za najviac dvanásť predchádzajúcich kalendárnych mesiacov. ktoré nasledujú za sebou, dosiahol obrat 1,5 milióna korún. Ak chce platiť daň dobrovoľne, o registráciu môže požiadať aj skôr.

Zdroj: VšZP, Sociálna poisťovňa, Daňové riaditeľstvo SR