"Daňovníci často nesprávne uplatňujú nezdaniteľné časti základu dane," hovorí o nedostatkoch súvisiacich s daňou z príjmu Adriana Plešková, hovorkyňa daňovej správy. Preto je vhodné ich skontrolovať pred vyplnením daňového priznania. Kontrola typu tlačiva neuškodí, vyskytujú sa prípady, že daňovník podá priznanie na nesprávnom tlačive pre ten-ktorý druh príjmu. V daňových priznaniach podnikateľské subjekty robia aj základné chyby, keď sa nesprávne identifikujú, nezadajú obdobie, za ktoré daň priznávajú. Preto by si daňovníci mali skontrolovať správnosť údajov ako identifikácia daňovníka, daňového identifikačného čísla, zdaňovacie obdobie, a či vôbec tieto údaje vyplnili. "Stáva sa, že daňovníci ani nevyplnia daňové identifikačné číslo, nesprávne určia alebo vôbec neurčia zdaňovacie obdobie, ktorého sa priznanie týka," podotýka Plešková. Podpísať by sme sa mali pod každý doklad či list a pod daňové priznanie. Napriek tomu je to častý nedostatok. Keď je daňové priznanie správne vyplnené, je potrebné skontrolovať povinné prílohy, ako sú potvrdenie zamestnávateľa o zrazených a odvedených preddavkoch na daň. Na prílohy daňovníci tiež zabúdajú. Po kontrole kompletnosti príloh je potrebné sa zamerať na súlad daňového priznania a priložených účtovných výkazov -- často je medzi nimi nesúlad. Daňový úrad vyzve daňovníka na opravu, ak má priznanie nedostatky. Pri platení dane je najčastejším nedostatkom nesprávna identifikácia daňovníka -- teda variabilný symbol.
Nepodať priznanie sa neoplatí
V prípade oneskoreného podania daňového priznania daňový úrad uloží subjektu pokutu 0,2 percenta za každý deň omeškania z uvedenej dane, a to až do výšky 10 percent z dane. Výška pokuty môže byť najmenej 2-tisíc a najviac milión korún. Ak daňový subjekt nepodá daňové priznanie v lehote určenej správcom dane vo výzve, daňový úrad mu uloží pokutu až do výšky 1,5 milióna, najmenej 10-tisíc pre fyzickú a 50-tisíc pre právnickú osobu.
Zaplatiť sa oplatí
Ak daňový subjekt nezaplatí načas daň, daňový úrad mu vyrubí sankčný úrok vo výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby vyhlasovanej Národnou bankou Slovenska z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do dňa platby. "Výšku sankcie si môžu daňovníci jednoducho prepočítať na internetovej stránke Daňového riaditeľstva SR www.drsr.sk, v časti kalkulačka. Tento výpočet však má len informatívny charakter. Sankčný úrok vyrubí príslušný daňový úrad platobným výmerom, v ktorom uvedie lehotu splatnosti, spôsob zaplatenia, ako aj poučenie o opravných prostriedkoch, teda kde a ako je možné podať odvolanie," radí Plešková.