04.10.2005, 00:00

Pacienti majú právo žiadať lekára o kúpeľnú liečbu

Čo konkrétne znamená zmena zákona pre poistenca?
-- Pri niektorých diagnózach už môže návrh na kúpeľnú starostlivosť vypísať aj všeobecný lekár. Novela zákona zvýhodnila pacientov, ktorí idú do kúpeľov pre chorobu z povolania:
od septembra sa tieto choroby presúvajú zo skupiny C do skupiny B. Ich liečbu budú teda preplácať zdravotné poisťovne, pacienti si doplatia za stravu a ubytovanie. Pacienti však majú plné právo -- ak si to vyžaduje ich zdravotný stav -- žiadať lekára o kúpeľnú liečbu. V návrhu by nikdy nemali chýbať: výsledky fyzikálneho vyšetrenia, odborných a laboratórnych vyšetrení, doterajší spôsob liečby. Pred nástupom do kúpeľov musí lekár potvrdiť aktuálny zdravotný stav pacienta. Potvrdenie nesmie byť staršie ako 14 dní. Skutočnosť, že návrh na kúpeľnú liečbu môžu pri niektorých diagnózach vypisovať všeobecní lekári, by mala prispieť k zvýšeniu počtu návrhov. Do kúpeľov sa dostane viac pacientov .

Kedy môže všeobecný lekár vypísať kúpele?

B kategória
-- pri všetkých chorobách z povolania,
-- stav po akútnej karditíde do 12 mesiacov od vzniku
-- ischemická srdcová choroba s anginóznymi záchvatmi a stavy po implantácii kardiostimulátora
-- ischemická srdcová choroba s prekonaným akútnym infarktom od 6 do 12 mesiacov po akútnom infarkte
-- stavy po operáciách žalúdka, dvanástnika a pažeráka pri pretrvávajúcich ťažkostiach od 6 do 12 mesiacov po operácii
-- stavy po resekcii tenkého alebo hrubého čreva pri pretrvávajúcich ťažkostiach od 6 do 12 mesiacov
-- chronická pankreatitída s preukázanou poruchou funkcie
-- chronická bronchitída, sústavne odborne liečená
-- reumatoidná artritída a jej varianty, psoriatická artritída, kĺbový syndróm Reiterovej choroby s funkčným postihnutím, sústavne liečené
-- Bechterevova choroba a ostatné séronegatívne spondylartritídy s funkčným postihnutím, sústavne liečené
-- druhotné artritídy trvajúce dlhšie ako 6 mesiacov, sústavne liečené
-- koxartróza od II. štádia s funkčným postihnutím, sústavne liečená
-- artrózy sprevádzané funkčnou poruchou, sústavne liečené a artropatie pri metabolických poruchách
-- vertebrogénny syndróm s prechodnými bolestivými poruchami chrbtice, sústavne liečený
-- stavy po úrazoch alebo operáciách pohybového ústrojenstva vrátane operácií medzistavcovej platničky a operácií s použitím kĺbovej náhrady, ktoré sú sprevádzané obmedzenou pohyblivosťou kĺbov, od 6 do 12 mesiacov po úraze alebo operácii v prípade neindikovania kúpeľnej liečby do 6 mesiacov
-- stavy po operáciách obličiek a močových ciest a stavy po prostatektómiách s komplikovaným pooperačným priebehom a pretrvávaní ťažkostí na základe odborného nálezu od 6 mesiacov do 12 mesiacov po operácii

C kategória
-- všetky diagnózy okrem:
-- obezity do 55 rokov s poruchami metabolizmu
-- polyneuropatii
-- psychóz symptomatických a endogénnych, okrem akútnej fázy, v dlhodobej remisii schopných prispôsobenia kúpeľnému režimu
-- acne vulgaris -- jazviacich aj nejazviacich foriem
-- komplikácií po potrate a mimomatenicovom tehotenstve, sústavne liečených
-- klimakterického syndrómu

Zmeny pri preraďovaní z jednotlivých skupín pokiaľ ide o platby

Pri diagnózach v skupine A poisťovňa platí celý pobyt a pacient dopláca 50 korún denne (pokiaľ nie je oslobodený). Pacienti s diagnózou v skupine B zaplatia za deň pobytu v hlavnej sezóne 220 korún a mimo sezóny 150 korún. Za kúpele aj naďalej nebudú musieť platiť deti do troch rokov, darcovia krvi, ktorí majú aspoň striebornú Janského plaketu či vojaci základnej civilnej služby -- ak je ich diagnóza zaradená do skupiny A. Od septembra platia za ubytovanie a stravu všetci kúpeľní pacienti kategórie B.
Prioritou stále zostáva neodkladná zdravotná starostlivosť, onkologickí a kardiologickí pacienti. O poskytnutí kúpeľnej liečby rozhodne kúpeľná komisia, ktorú má každá zdravotná poisťovňa. Osoby v hmotnej núdzi, ktoré sa preukážu rozhodnutím úradu práce o dávke v hmotnej núdzi, platia len za prvé tri dni pobytu -- to iba v prípade, ak ide o pacientov kategórie A .