03.01.2006, 00:00

Čo je to schizofrénia?

Schizofrénia je duševná choroba, spôsobená poruchou činnosti mozgu. Najnápadnejším znakom ochorenia je určitá rozorvanosť, nejednotnosť v myslení a cítení. Chorý má problémy odlíšiť, čo je skutočnosť a čo len jeho vlastná myšlienka, predstava. Je to akoby sen v stave úplnej bdelosti. Zároveň je to ochorenie, s ktorým sa viaže najviac laických predsudkov a mýtov.

Ako sa schizofrénia prejavuje?
Pri schizofrénii sa objavujú príznaky, ktoré sú buď čímsi navyše oproti normálnemu stavu (chorý počuje hlasy, vidí postavy, celé scénické výjavy, cíti na tele alebo v tele neexistujúce pocity -- to sú halucinácie, je presvedčený, že mu niekto vkladá alebo odoberá myšlienky, že ho niekto prenasleduje, že má nadprirodzené schopnosti -- to sú bludy), alebo, naopak, ochudobnením zdravého správania a prežívania (zníženie aktivity, záujmov, ochudobnené prejavovanie citov, uzatváranie sa do seba až úplné prerušenie kontaktov s okolím). Neschopnosť odlíšiť vonkajší svet od vnútorných predstáv vedie k neschopnosti sústrediť sa, rozmýšľať, reč sa stáva niekedy nesúvislou, nepochopiteľnou pre okolie, citové prejavy sú iným nezrozumiteľné, chorý sa nevie sústrediť na žiadnu činnosť, izoluje sa. Rozštiepenie znamená, že jednotlivé funkcie psychiky sú od seba akoby odpojené, v niečom môže fungovať úplne normálne, ale v inom je jeho správanie na prvý pohľad čudácke.

Príčiny a priebeh
Predpokladáme, že neexistuje jediná príčina, potrebná je asi kombinácia viacerých faktorov. Na jednej strane sú to biologické príčiny (genetika, poruchy prenosu informácií na biochemickej úrovni medzi nervovými bunkami v mozgu), na druhej strane vznik ochorenia ovplyvňuje rodinné prostredie, vzťahy, nadmerné záťaže. Vzniká najčastejšie medzi 20. a 30. rokom života. Asi jedna tretina chorých sa po prebehnutom ochorení vylieči bez následkov alebo len s malými následkami, u jednej tretiny sa ochorenie vracia, ale chorý môže vykonávať menej náročnú prácu, a u jednej tretiny má choroba dlhodobý priebeh. Okrem pacienta choroba výrazne ovplyvňuje ostatných rodinných príslušníkov, ktorí sa tiež musia vyrovnať aj s neodôvodnenou hanbou, že ich príbuzný trpí duševnou chorobou.

Možno schizofréniu liečiť?
Objav liekov ovplyvňujúcich prejavy schizofrénie znamenal revolúciu v celej psychiatrii. Lieky však priamo ochorenie neodstránia, je potrebné užívať ich dlhodobo. Chorého stav sa vďaka nim zlepší natoľko, že sa dajú využívať rôzne psychoterapeutické metódy, bez ktorých by návrat do normálneho života nebol možný. Ich úlohou je znovunadviazanie a podpora kontaktu s inými, nácvik zručností v komunikácii s inými a zmien správania v záťažových situáciách, poznať vlastnú chorobu a naučiť sa s ňou žiť. Významná je aj spolupráca s rodinnými príslušníkmi.