Ak v závete zabudnete na niektoré zo svojich detí, neznamená to, že nič nedostane. Na potomkov totiž myslí zákon. "Maloletý potomok musí dostať minimálne toľko, čo by dostal zo zákona. Pokiaľ je plnoletý, musí dostať minimálne polovicu toho, čo by dostal zo zákona. Pokiaľ na to zabudnete, v tejto časti je závet neplatný," upozorňuje advokát Marek Števček. Vyhnúť sa dá tomu iba vydedením potomka v osobitnej listine o vydedení. Listina o vydedení musí mať rovnaké náležitosti, aké má závet. Nesmie chýbať dátum a podpis, prípadne podpisy svedkov, ak to vyžaduje zákon. "Vydedenie sa vzťahuje len na potomka, voči ktorému je listina o vydedení zriadená, pokiaľ v nej poručiteľ výslovne neuvedie, že sa vzťahuje aj na jeho potomkov. V opačnom prípade napriek vydedeniu získajú vnuci dedičský podiel po svojom otcovi," konštatuje Darina Michalková zo Slovenskej advokátskej komory.
Na vydedenie potrebujete vážny dôvod. Zákon hovorí o štyroch. Poručiteľ môže vydediť napríklad toho, kto mu v rozpore s dobrými mravmi neposkytol potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch, alebo trvalo vedie neusporiadaný život. V listine o vydedení musíte uviesť aspoň jeden z dôvodov vydedenia, inak je neplatná. Potenciálny dedič, ktorý bol vydedený, však môže závet na súde napadnúť. Súd následne preskúma platnosť vydedenia. Ak dospeje k názoru, že na vydedenie nebol dôvod, vysloví, že vydedenie je neplatné. V takomto prípade má dedič nárok na svoj zákonný podiel aj vtedy, ak poručiteľ vydedeného potomka v závete neuviedol.
Čo teda platí? Ak chcete, aby celý váš majetok zdedilo iba jedno dieťa, druhé musíte vydediť. V opačnom prípade má nárok na časť dedičstva. "V listine o vydedení by ste mali dôvod vydedenia konkretizovať, napr. prečo si myslíte, že vám vaše dieťa neposkytlo potrebnú pomoc v chorobe alebo v starobe," radí Michalková. Ak v závete neuvediete ako vášho dediča manžela, druha, rodičov, osobu, ktorá žije s vami v spoločnej domácnosti či ďalších príbuzných, nenadobudnú váš majetok. S celým svojím majetkom môžete naložiť slobodne. V prípade manželov treba mať na pamäti, že po smrti jedného z nich sa v rámci dedičského konania najprv vyrovná bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Predmetom dedičského konania je potom časť, ktorá je výlučným vlastníctvom zomrelého manžela alebo manželky.