14.04.2004, 00:00

Prvé skúsenosti so štrukturálnymi fondmi

Prvé vypracované žiadosti na čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov zaregistrovalo Ministerstvo Výstavby a Regionálneho Rozvoja SR. Tento prvý krok so sebou nesie aj prvé skúsenosti samotných žiadateľov alebo poradenských firiem, ktoré na príprave týchto projektov participovali.

Prvé vypracované žiadosti na čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov zaregistrovalo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR. Tento prvý krok so sebou nesie aj prvé skúsenosti samotných žiadateľov alebo poradenských firiem, ktoré na príprave týchto projektov participovali.
Ak sa dostaneme k  porovnávaniu náročnosti a postupu žiadania o predvstupové a povstupové fondy, môžeme povedať, že štrukturálne fondy so sebou nesú isté odlišnosti. Rozdiely v časovej náročnosti spracovania jednotlivých žiadostí, otázka dane z pridanej hodnoty, kritériá, ako aj ciele, ktoré sa jednotlivými strategickými dokumentmi sledujú, kladú na žiadateľov dodatočné nároky, s ktorými sa musí subjekt zamýšľajúci využiť podporu EÚ vyrovnať. Množstvo dodatočnej dokumentácie, ktorá je potrebná na úspešné zvládnutie formálnych náležitostí, často vyvoláva pocit prehnanej byrokratizácie pri žiadaní o prostriedky EÚ, na druhej strane v porovnaní s predvstupovými fondmi je zjavné, že žiadatelia majú možnosť získať veľké objemy nenávratných finančných zdrojov, ktoré sú určite dostatočným lákadlom aj popri množstve požiadaviek a podmienok na projekt.
Motivácie žiadateľov o štrukturálne fondy sú dnes všetkým veľmi dobre známe. Charakter nenávratných finančných zdrojov v objemoch v niektorých prípadoch presahujúcich sto miliónov slovenských korún pri investovaných prostriedkov do spracovania žiadostí a podpornej dokumentácie vrátane času, zohľadňujú primerané "podnikateľské" riziko na to, aby sa zapojilo do procesu využitia fondov EÚ omnoho viac subjektov verejnej alebo súkromnej sféry.

Motivácie:
-- nenávratné finančné prostriedky
-- objemy až do výšky 100 000 000 Sk
-- relatívne nízke náklady na spracovanie
-- využitie služieb externej pomoci, ak nemáte skúsenosti alebo čas
-- možnosť získania kofinancovania z finančných inštitúcií
-- možnosť získania preklenovacieho financovania
-- dostupnosť komplexných informácií
-- možnosť opätovného žiadania v prípade neúspechu vášho projektu
-- vopred známe pravidlá pomoci
-- garancia vyplatenia získaných prostriedkov (potrebný súlad s projektom )
-- vznik regionálnych partnerstiev
Popri všetkých pozitívnych aspektoch, ktoré štrukturálne financovanie prináša, pomoc je riadená množstvom pravidiel, s ktorými sa každý žiadateľ musí oboznámiť, ak sa bude rozhodovať, či pomoc EÚ využije alebo nie.

Možné prekážky:
-- podmienky výziev (napríklad vyrovnané záväzky voči štátu)
-- potreba kofinancovania projektov
-- nároky na časové spracovanie projektov
-- množstvo podpornej dokumentácie (napr. stavebné povolenie)
-- neznalosť problematiky
Operačný program základná infraštruktúra, resp. jej časť občianska infraštruktúra, je prvou výzvou zo štrukturálnych fondov, kde prebehlo kolo na odovzdávanie projektov. Výzva na predkladanie bola od zverejnenia približne 60 dní, čo znamená, že v prípade potreby množstva podpornej dokumentácie, napríklad stavebného povolenia, nastala zaujímavá situácia pri vybavovaní týchto. Preto je potrebné, aby aj napriek neznalosti presného obsahu pripravovaných výziev nastali prípravné práce:
-- podnikateľský plán (súkromný sektor)
-- stratégia rozvoja mesta (verejný sektor)
-- príprava kofinancovania projektov
-- príprava podporných štúdií
-- kvantifikácia požiadaviek (predbežné ponuky od dodávateľov)
-- získanie súladu s koncepciami rozvoja územia (napríklad cestovný ruch)
-- prípadne verejné obstarávanie
-- zhodnotenie časových a finančných možností využitia pomoci EÚ
-- výber externej osoby na spracovanie žiadostí a poradenstvo
Skúsenosťami z prípravy projektov opatrenia Základná infraštruktúra, časť Občianska infraštruktúra, sme dospeli k týmto zaujímavým skutočnostiam: Priemerný čas potrebný na kvalitné spracovanie projektov, vrátane podpornej dokumentácie, bol 42 dní. Priemerný podiel práce na projekte (8-hodinový pracovný čas) zo strany žiadateľa bol 8 dní. Najväčším úskalím pre žiadateľov bolo získanie podpornej dokumentácie, stavebného povolenia, resp. časové nároky presadenia kofinancovania na zasadaniach zastupiteľstva mesta alebo obce. Keďže sa blíži ďalšie kolo na predkladanie žiadostí, v rámci tohto opatrenia je pre žiadateľov z verejného sektora v súčasnosti kľúčová intenzívna príprava. Zároveň upozorňujme na novozverejnenú výzvu Operačného programu Základná infraštruktúra, časť environmentálna infraštruktúra, zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu a racionálne využívanie vôd, kde žiadateľmi o prostriedky EÚ budú žiadať regionálne vodárenské spoločnosti na podnet jednotlivých miest a obcí. Projekty budú zároveň spracúvať tieto žiadosti, koneční beneficienti (mestá a obce) vyplnia identifikačný formulár zverejnený na stránkach ministerstva životného prostredia.