12.10.2005, 00:00

Komisia má plán výskumného programu

Európska komisia minulý týždeň vymedzila podrobnosti svojho návrhu nového programu na financovanie výskumu a rozvoja v období rokov 2007 až 2013. P

Európska komisia vymedzila podrobnosti svojho návrhu nového programu na financovanie výskumu a rozvoja v období rokov 2007 až 2013. Prostredníctvom špecifických programov, ktoré navrhla komisia, sa zavádza do života rozsiahly koncept známy ako siedmy rámcový program. Komisia ho navrhla v apríli 2005. Program má štyri časti -- Spolupráca, Myšlienky, Ľudia a Kapacity.
Európsky komisár pre vedu a výskum Janez Potočnik vyhlásil, že "Európa potrebuje pevný rámec pre svoj výskum od roku 2007". "Cieľom nášho návrhu je poskytnúť Európe to, čo si vyžaduje jej budúcnosť. Teraz je dôležité vyčleniť dostatočné množstvo finančných prostriedkov, aby sa umožnilo dosiahnuť výsledky tohto projektu v podobe väčšej konkurencieschopnosti Európy a lepšej kvality života jej občanov. Komisia podnikne všetky možné kroky, aby sa uistila, že po ukončení legislatívneho procesu budeme pripravení realizovať tieto programy."
Štyri hlavné programy
Spolupráca
Cieľom programu Spolupráca je získať vedúce postavenie v kľúčových vedeckých a technologických oblastiach podporovaním spolupráce medzi univerzitami, výrobnými odvetviami, výskumnými centrami a verejnými orgánmi v rámci Európskej únie, ako aj ostatného sveta. Deväť navrhovaných tém zodpovedá hlavným oblastiam pokroku v poznaní a technológiách, v ktorých je potrebné posilniť výskum na špičkovej úrovni v záujme riešenia európskych sociálnych, hospodárskych, environmentálnych a priemyselných výziev.
Myšlienky
Na základe programu Myšlienky sa zriadi Európska výskumná rada ako celoeurópsky mechanizmus na podporu skutočne tvorivých vedcov, technikov a akademických pracovníkov.
Ľudia
Program Ľudia je zameraný na kvalitatívne a kvantitatívne posilňovanie ľudských zdrojov, s ktorými je možné počítať v oblasti vedy a výskumu v Európe. Účelom tohto programu bude podnecovať ľudí, aby sa vydali na výskumnú dráhu a ďalej ju rozvíjali, povzbudzovať výskumných pracovníkov, aby zostávali v Európe a prilákať do Európy najlepšie mozgy.
Kapacity
Prostredníctvom špecifického programu Kapacity sa bude zväčšovať výskumná a inovačná kapacita v celej Európe. To sa má dosiahnuť takými prostriedkami ako nová výskumná infraštruktúra, podpora malých a stredných podnikov, rozvoj "regiónov vedomostí", uvoľňovanie výskumného potenciálu v konvergentných a najvzdialenejších regiónoch a zlepšovanie postavenia vedy v spoločnosti.

Komisia tiež prijala program vymedzujúci budúce smerovanie jej vlastných výskumných kapacít v rámci generálneho riaditeľstva Spoločné výskumné centrum. Týmto programom sa posilní schopnosť Spoločného výskumného centra poskytovať riadnu vedeckú a technickú podporu útvarom komisie a členským štátom, aby mohli zodpovedajúcim spôsobom reagovať na nové výzvy, ktoré prinášajú krízy, núdzové situácie a hlavné oblasti rozvoja politiky.
V tomto roku komisia pripraví návrh pravidiel účasti na rôznych špecifických programoch. Tieto návrhy by mali proces zjednodušiť a program sprístupniť jeho používateľom.