14.04.2004, 00:00

Prioritami sú diaľnica i veda a výskum

Základným predpisom pre zdravotné poistenie v členských štátoch Európskej únie je nariadenie Rady Európy č. 1408/71. Nariadenie sa týka aj Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska.

V súvislosti so schválením Operačného programu -- Základná infraštruktúra koncom uplynulého roka, bolo potrebné v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) tento záväzný dokument na čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ zosúladiť s už existujúcim Programom sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja tohto regiónu. Aktualizácia sa týka troch z piatich oblastí -- Ľudských zdrojov, Dopravy a telekomunikácií a Životného prostredia. Najdôležitejšou prioritou kraja naďalej ostáva dobudovanie dopravnej infraštruktúry, hlavne dokončenie prepojenia Bratislavy s Banskou Bystricou štvorprúdovou rýchlostnou komunikáciou. Podľa vedúcej oddelenia podnikateľských činností a cestovného ruchu Úradu BBSK Maríny Spirovej, je to základná podmienka mnohých zahraničných investorov pri etablovaní sa v kraji. Vzhľadom na tradíciu strojárstva má región ambície pritiahnuť subdodávateľov pre automobilový prieskum a to hlavne do existujúcich výrobných podnikov. "Tento spôsob je zatiaľ optimálnou formou začlenenia priemyselných podnikov regiónu do organizačných štruktúr veľkých nadnárodných spoločností, aj ich nepriameho vstupu na svetové trhy," konštatovala. Jedným z faktorov podmieňujúcich konkurencieschopnosť ekonomiky je podľa zámerov kraja výskum a vývoj. Práve táto základňa regiónu sa v ostatných rokoch výrazne kapacitne a technicky oslabila -- až na 50 percent pred rokom 1990. V tejto súvislosti sa ako veľmi dôležité javí rozvoj a podpora nehmotných faktorov konkurencieschopnosti regiónu. Ide o vzdelávanie vrátane prípravy manažérov vedecko-technického rozvoja, technologických inovácií a maklérov technológií, o zvyšovanie kvality produkčného procesu, podstatný rast podnikovej kultúry a stabilizáciu už aj tak oslabenej výskumno-vývojovej základne regiónu. Podľa Spirovej treba pomôcť perspektívnym organizáciám výskumu a vývoja, aby svoju základnú činnosť v záujme vlastného prežitia úplne nenahrádzali výrobnými aktivitami. V decembri 2003 zastupiteľstvo BBSK už schválilo aj inštitucionálne a finančné zabezpečenie programu. Konkrétnym výsledkom je zriadenie Regionálneho rozvojového fondu a Agentúry pre podporu regionálneho rozvoja. Ich prvoradou úlohou je implementácia finančných zdrojov zo štrukturálnych fondov v samosprávnom kraji. BBSK i väčšina jeho partnerov v oblasti regionálneho rozvoja sú na realitu vstupu SR do EÚ pripravení. Potvrdzuje 400 projektov podaných v rámci grantových schém Phare, operačného programu Základná infraštruktúra, ako aj pripravované projektové zámery v zásobníku projektov.