08.08.2006, 00:00

Ako si vyberať životné poistenie: kapitálové, investičné alebo rizikové?

Životné poistenie sa okrem produktu, ktorý finančne kryje poistné riziká, na Slovensku často využíva aj ako forma sporenia alebo investovania. Preto sa klient popri výške poistnej sumy, dĺžke poistenia a rozsahu pripoistení musí pri podpise zmluvy rozhodnúť pre formu, ktorou sa bude zhodnocovať sporivá zložka poistenia.

Životné poistenie sa okrem produktu, ktorý finančne kryje poistné riziká, na Slovensku často využíva aj ako forma sporenia alebo investovania. Preto sa klient popri výške poistnej sumy, dĺžke poistenia a rozsahu pripoistení musí pri podpise zmluvy rozhodnúť pre formu, ktorou sa bude zhodnocovať sporivá zložka poistenia. Kapitálové aj investičné poistenie majú svoje špecifiká, aj výhody a nevýhody.

Kapitálové životné poistenie
Kapitálové životné poistenie je najrozšírenejším produktom na slovenskom trhu. Približne 80 percent zmlúv je práve tohto typu. Okrem krytia rizika smrti či závažného ochorenia je totiž aj pomerne efektívnou formou dlhodobého sporenia. Popri rezerve, ktorú poisťovňa vytvára pre prípad vzniku poistnej udalosti, sa klientovi vytvára aj sporivá zložka. A tá sa počas zmluvného vzťahu zhodnocuje. V prípade dožitia má klient nárok okrem poistnej sumy aj na podiel z výnosov poisťovne.

Riziko znáša poisťovňa
Riziko z investovania zverených finančných prostriedkov pri tomto produkte znáša poisťovňa. A klientovi už pri podpise zmluvy garantuje určitú výšku technickej úrokovej miery, ktorú ročne získa. Tá sa v súčasnosti pohybuje okolo 3,0 až 3,5 percenta. Relatívnou nevýhodou kapitálového životného poistenia je jeho konzervatívnosť. Poisťovňa musí peniaze investovať v zmysle zákona do bezpečných nástrojov finančného trhu, teda termínovaných vkladov v bankách či štátnych dlhopisov. Zhodnotenie je teda bezpečnejšie, ale môže byť aj nízke.
"Kapitálové životné poistenie garantuje poistné plnenie v dohodnutej výške, a teda je jednoznačne určené osobám s konzervatívnym prístupom k financiám. Klient vie presne, ako sa jeho prostriedky zhodnocujú a aká je jeho poistná ochrana, preto by malo byť základným poistením a investičné poistenie nadstavbovým poistením," hovorí vrchný marketingový riaditeľ spoločnosti Amslico AIG Life Bohuslav Benedek.

Produkt pre starších
Okrem ľudí s vyššou potrebou garancie konečného výnosu by mali nad kapitálovým poistením uvažovať aj ľudia, ktorí sa poisťujú na krátky čas. Napríklad 10 rokov.

Investičné životné poistenie
Od klasického kapitálového poistenia sa líši tým, že klient popri poistnom krytí má možnosť investovať voľné finančné prostriedky do podielových fondov. Investičnú stratégiu má pritom v rukách poistenec sám. Väčšinou si môže vybrať z konzervatívnych (korunových a dlhopisových), zmiešaných (akciovo-dlhopisových) a progresívnych (akciových) podielových fondov.

Riziko znáša klient
Pritom by si však klient mal uvedomiť, že riziko spojené s investíciou nesie sám a poisťovňa mu spravidla negarantuje ani žiadne minimálne zhodnotenie. Investičné životné poistenie je preto určené skôr sofistikovanejším klientom, ktorí sa neboja ani krátkodobej straty, keď im investícia môže priniesť z dlhodobého hľadiska vyššie zhodnotenie.
"Práve preto v súčasnosti rastie atraktivita investičného životného poistenia, keď klesajú úrokové sadzby na kapitálovom trhu a trendom je znižovanie technickej úrokovej miery kapitálového životného poistenia. V dlhodobom horizonte tak môže klient pri investičnom životnom poistení dosiahnuť vyššie zhodnotenie vložených prostriedkov," uvádza hovorkyňa Union poisťovne Drahomíra Juríková.

Dôležitý je čas
Dôležitý faktor pri rozhodovaní je preto podľa marketingovej manažérky Poisťovne Kontinuita Kataríny Solíkovej dĺžka investovania, na ktorú si želá klient svoje prostriedky investovať. "Pri investičnom životnom poistení je výhodnejšie, ak je doba investovania dlhšia. Pre klienta dlhšia doba investovania znamená zvyčajne vyššie výnosy," dodáva Solíková.


Flexibilita
Základným nedostatkom kapitálových životných poistení bola vždy ich nepružnosť. "No už dlhšie neplatí, že investičné poistenie je flexibilnejšie. Oba typy v súčasnosti ponúkajú možnosť meniť poistné a cieľovú sumu počas trvania zmluvy, rovnako ako ďalšie úpravy," hovorí Michaela Piškitelová, poverená riadením úseku obchodu a marketingu poisťovne Tatra.
Výhodou investičného životného poistenia však zostáva možnosť zvýšiť poistnú sumu bez toho, aby to ovplyvnilo výšku plateného poistného. Iba sa zvýši príspevok, ktorý smeruje na krytie rizika na úkor investičného účtu zhodnocujúceho peniaze v podielových fondoch. Klient tak síce v prípade dožitia dostane nižšiu sumu, ale nezaťazí rodinný rozpočet.


Rizikové životné poistenie
Na rozdiel od kapitálového a investičného poistenia neobsahuje sporivú, resp. investičnú zložku. Je vhodné napríklad pre klientov ako forma ručenia za bankovú pôžičku alebo splácaný lízing. Dohodnutú sumu poisťovňa vypláca iba v prípade, že dôjde k poistnej udalosti. Teda v prípade smrti poisteného, prípadne aj úrazu, v závislosti od dohodnutých podmienok. Pri dožití konca zmluvy však klient nedostane nič. Výhodou rizikového investičného poistenia je jeho nízka cena. Keďže z poistného sa tvoria iba rezervy, jeho výška sa môže pohybovať napríklad okolo tisíc korún ročne.

Zrušenie zmluvy
Zmluvy životného poistenia klienti spravidla uzatvárajú na niekoľko desiatok rokov. Preto sa môže stať, že v istom okamihu budú potrebovať peniaze, a tak sa rozhodnú svoje životné poistenie zrušiť. Takýto krok je spravila nevýhodný až do polovice poistného obdobia. Teda ak klient zmluvu uzatvára na 20 rokov, je pravdepodobné, že v prvých desiatich rokoch by nedostal späť ani poistné, ktoré do nej vložil.
Z plateného poistného si totiž poisťovňa uhrádza náklady spojené s poistením. Okrem iného ide o províziu pre poistného poradcu, krytie poistného rizika a poplatky za vedenie účtu. Väčšia časť poplatkov je spravidla sústredená v prvých rokoch trvania poistnej zmluvy, kedy je pre klienta najmenej výhodné zmluvu zrušiť.
Preto, ak sa klient dostane do finančných ťažkostí, mal by to skôr ako vypovie zmluvu, riešiť napríklad znížením poistného na minimum. Niektoré poisťovne ponúkajú aj možnosť poskytnutia pôžičky na poistné, prípadne prerušenie jeho platenia.