18.02.2005, 00:00

Kolaudáciou sa vybavovačky nekončia

Keď je stavba dokončená, posledným krokom pred jej užívaním je kolaudácia. Stavebný úrad, resp. príslušné oddelenie mestského úradu kolaudáciou rozhodne o užívaní stavby. Novopostavený dom je pripravený na kolaudáciu vtedy, keď je už skoro hotový a chýbajú len maličkosti. Dom musí mať hotovú strechu s odvodnením a bleskozvodom, komíny, okná a dvere, všetky inštalácie, povrchové úpravy stien, stropov a podláh, zariaďovacie predmety v kúpeľniach, schodisko a balkóny so zábradliami a všetky prípojky inžinierskych sietí s meracími miestami.
Keď stavebný úrad dostane žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia spolu so všetkými prílohami, začne sa kolaudačné konanie. Písomné oznámenie o začatí kolaudačného konania zašle úrad staviteľovi. Stavebný úrad v konaní overí, či priložené dokumenty zodpovedajú skutočnosti. Pokiaľ sú všetky skutočnosti pravdivé a účastníci konania nevyjadrili ďalšie pripomienky, stavebný úrad vydá kolaudačné rozhodnutie. V ňom povolí užívanie stavby na ten účel, na ktorý bola postavená -- teda na bývanie.
Celý proces vybavovania po kolaudačnom rozhodnutí sa však ešte nekončí. Majiteľ novostavby musí ešte zabezpečiť zaevidovanie stavby na obecnom či mestskom úrade. Tu mu vydajú rozhodnutie o pridelení súpisného čísla novému domu. Dom sa tak zaeviduje aj pre účely priznania dane z nehnuteľnosti, od ktorej sú však novostavby oslobodené počas 15 rokov od kolaudácie.
Na základe kolaudačného rozhodnutia, rozhodnutia o pridelení súpisného čísla a geometrického plánu stavby požiada investor príslušný katastrálny úrad o pripísanie novostavby na parcelu, na ktorej je postavená. Investor si potom môže vyžiadať na katastrálnom úrade list vlastníctva a kópiu katastrálnej mapy s novými údajmi o rodinnom dome. S týmito dokumentmi a kolaudačným rozhodnutím neskôr majiteľ domu požiada mestský úrad o zmenu trvalého bydliska pre všetkých členov rodiny. Skôr ako začne stavbu definitívne užívať, je potrebné zabezpečiť ešte dodávky energií, vody, likvidáciu tuhého komunálneho odpadu a splaškov.

K žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia treba priložiť:
-- projekt skutočného vyhotovenia stavby
-- zameranie skutočného osadenia objektu
-- stavebný denník, ak si realizoval stavbu domu investor svojpomocne
-- revíznu správu o odskúšaní a bezchybnosti inštalácií
-- revíznu správu o odskúšaní a bezchybnosti komínov a ich napojenia na kotly
-- doklad o vodotesnosti žumpy
-- ak objekt nie je napojený na verejnú kanalizáciu, aj doklad o vodotesnosti žumpy
-- iné doklady podľa vyžiadania stavebného úradu