10.12.2003, 00:00

Slovensko-anglický slovník účtovných pojmov

V rámci sekcie slovník anglických pojmov sa budete venovať kľúčovým pojmom, ktoré sú nevyhnutné pre správne pochopenie a komunikáciu v oblasti štandardov finančného výkazníctva. Nazdávame sa, že vzhľadom na zvolený formát je vhodnejšie zoskupovať tieto pojmy obsahovo a nie abecedne, to znamená že budeme postupovať od všeobecných pojmov ku pojmom špecifickým. V tejto časti slovníka sa budeme venovať všeobecným pojmom spojeným s účtovnou závierkou.

V rámci sekcie slovník anglických pojmov sa budete venovať kľúčovým pojmom, ktoré sú nevyhnutné pre správne pochopenie a komunikáciu v oblasti štandardov finančného výkazníctva. Nazdávame sa, že vzhľadom na zvolený formát je vhodnejšie zoskupovať tieto pojmy obsahovo a nie abecedne, to znamená, že budeme postupovať od všeobecných pojmov ku špecifickým. V tejto časti slovníka sa budeme venovať všeobecným pojmom spojeným s účtovnou závierkou (Medzinárodné účtovné štandardy číslo: 3/2003).

Všeobecné pojmy
výročná správa Annual Report
účtovná závierka Financial Statements
súvaha Balance Sheet
výkaz ziskov a strát Income Statement
prehľad peňažných tokov Cash Flow Statement
prehľad zmien vlastného imania Statements of Changes in Equity
poznámky k účtovným výkazom Notes to the Financial Statements
bilančná politika Accounting Policy
zverejňovanie Disclosure
oceňovanie Measurement
odpisovanie (dlhodobého hmotného majetku) Depreciation
odpisovanie (dlhodobého nehmotného majetku) Amortization
odpisovanie (prírodných ložísk) Depletion

aktíva Assets
pasíva Equity and Liabities
vlastné imanie Equity
záväzky Liabilities

výnosy Income
výnosy z bežnej činnosti Revenues
náklady Expenses
zisk (realizovaný) Profit
zisk (nerealizovaný, nepochádzajúci z aktívnej činnosti účtovnej jednotky) Gain
strata Loss
výsledok hospodárenia Profit or Loss