22.06.2005, 00:00

Únia sa obáva integrácie prisťahovalcov

Európska komisia minulý týždeň otvorila diskusiu o ekonomickej migrácii. Diskusia nadväzuje na Zelenú knihu o prístupe EÚ k riadeniu ekonomickej migrácie, ktorú predstavila Európska komisia v januári. Podpredseda EK Franco Frattini, ktorý je komisárom zodpovedným za spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť a komisár pre zamestnanosť, sociálne veci a rovné príležitosti, ktorí diskusiu otvorili, chcú, aby sa do nej zapojili najmä odborové organizácie, organizácie zamestnávateľov, vlády, Európsky parlament a Európsky hospodársky a sociálny výbor.
"Teraz, keď si členské štáty uvedomili nadnárodný rozmer ekonomickej migrácie a sú, ako sa zdá, ochotné dohodnúť sa na európskom prístupe k tomuto javu, nastala vhodná chvíľa na to, aby sme o tejto téme začali racionálnu a komplexnú diskusiu," povedal Franco Frattini. Podľa Špidlu je úspešná integrácia dnešných prisťahovalcov základným predpokladom na dobré zvládnutie budúcej stratégie. Komisári prezentovali názor, že migranti za prácou do EÚ môžu pomôcť únii vyrovnať sa s nedostatkami pracovnej sily v špecifických sektoroch.
Prostredníctvom zelenej knihy Európska komisia začala diskutovať o tom, aké pravidlá pre vstup a pobyt štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí migrujú z ekonomických dôvodov, by mala prijať EÚ. Komisia v Zelenej knihe vyzvala členské štáty, mimovládne organizácie a sociálnych partnerov, aby jej posielali svoje návrhy. Dosiaľ dostala viac než 120 písomných príspevkov.

Diskusia sa týka troch oblastí:
-- miery harmonizácie tejto oblasti
-- postupu pri prijímaní zamestnancov a osôb samostatne zárobkovo činných
-- práv prijatých pracovníkov z tretích krajín
Do konca tohto roku má komisia predložiť konkrétny plán politiky legálnej migrácie, ktorý bude zohľadňovať názory a návrhy členských krajín.

Návrhy komisie
-- procedúry pre prístup pracovníkov z tretích krajín by mali byť v EÚ harmonizované
-- členské krajiny by mali uvažovať o zelenej karte EÚ
-- mali by sa zaviesť rýchle procedúry pre zručných pracovníkov
-- mobilita pracovníkov medzi členskými štátmi by sa mala podporovať
-- preferenčná klauzula únie, ktorá dáva občanom EÚ právo prvej opcie na voľné miesta, by sa mala rozšíriť na príslušníkov tretích krajín s dlhou pracovnou históriou v EÚ
-- pracovné povolenia a povolenia na pobyt by mali byť skombinované v jednom doklade

Stanovisko Slovenska
Slovensko prezentovalo názor, že pokiaľ budú staré členské krajiny uplatňovať prechodné opatrenia na voľný pohyb pracovníkov voči občanom z nových členských štátov, je predčasné zvažovať na úrovni EÚ konkrétne postupy prijímania ekonomických migrantov z tretích krajín. Slovenská republika navrhla, aby Európska komisia pri príprave akčného plánu legálnej migrácie zohľadnila závery z hodnotenia pôsobenia prechodných ustanovení v oblasti voľného pohybu pracovníkov medzi členskými štátmi EÚ. Konkrétne opatrenia ekonomickej migrácie by mali byť v kompetencii členských štátov EÚ. Každý členský štát by mal mať možnosť určiť si v národnej legislatíve vlastné pravidlá a podmienky vzhľadom na potreby a prístup na svoje pracovné trhy. Mali by sa zhodnotiť rezervy pracovných síl na trhu práce v rámci EÚ, a to aj v nadväznosti na nové pristupujúce štáty Rumunsko a Bulharsko a až potom by sa mali prijať opatrenia na pokrytie potrieb pracovného trhu EÚ pracovníkmi z tretích krajín. Slovenská republika zatiaľ neuvažuje o prednostnom prijímaní ekonomických migrantov z konkrétnych tretích krajín. Ak by sa uvažovalo o zvýhodneniach vo vzťahu k tretím krajinám, tieto by mali byť napojené predovšetkým na stratégiu rozširovania EÚ.
Konkrétne návrhy
-- Slovenská republika sa prikláňa k tzv. sektorovému legislatívnemu prístupu, t. j. intervencii Európskej únie najmä v oblasti vedy, výskumu a mobility študentov, aby sa zvýšila konkurencieschopnosť a snahy o vybudovanie jednotného vzdelávacieho a výskumného priestoru. Podporujeme legálnu imigráciu vysokokvalifikovaných pracovných síl z tretích krajín (študenti, vedeckí a výskumní pracovníci, umelci, podnikatelia, atď.)., ktoré prispejú ku konkurencieschopnosti Slovenskej republiky
-- Slovenská republika podporuje tzv. zásadu komunitárnej prednosti pri vstupe pre platené zamestnanie. Čo sa týka zvýhodnenia domáceho trhu, Slovensko podporí výnimky z uplatňovania tejto prednosti pri ekonomických migrantoch smerujúcich do oblasti vedy a výskumu a mobility študentov. Pri prijímaní migrantov do plateného zamestnania sa Slovenská republika bude i naďalej riadiť doterajším systémom povolení na zamestnanie, prípadne zváži možnosť stanovenia rámcových kvót na zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín. Zatiaľ neuvažujeme o zavedení flexibilnejšieho systému, napr. formou "green cards". Slovenská republika nepodporuje zavedenie "povolenia na pobyt za účelom hľadania práce" pre ekonomických migrantov.
Zákon o pobyte cudzincov neupravuje možnosť, kedy by cudzinec mohol vstúpiť na územie Slovenskej republiky a až následne si hľadať zamestnanie. Slovenská republika takouto pobytovou politikou predchádza nekontrolovanému zdržiavaniu sa cudzincov z tretích krajín.
-- Slovenská republika presadzuje, aby boli ekonomickí migranti i naďalej pripustení len na konkrétne zamestnanie u konkrétneho zamestnávateľa. V prípade zmeny zamestnávateľa je potrebné požiadať o nové povolenie na zamestnanie.
-- Slovenská republika nepodporuje, aby boli rozvíjajúcim štátom poskytované kompenzácie za investovanie do ľudských zdrojov odchádzajúcich do EÚ.

Zelená kniha
Zelená kniha o prístupe EÚ k riadeniu ekonomickej migrácie je dokument EK, ktorého cieľom je identifikovať základné otázky a problémy súvisiace s ekonomickou migráciou príslušníkov tretích krajín, možnosti ich riešenia a vytvorenia spoločného európskeho legislatívneho rámca pre ekonomickú migráciu.