31.10.2006, 00:00

Nezaplatením zmluvu už nezrušíte

Vodiči, ktorí plánujú zmeniť svoju doterajšiu poisťovňu, tak môžu urobiť do 19. novembra. Kto to nestihne, musí zostať vo svojej doterajšej poisťovni.
Tento rok už nie je možné zrušiť poistku tak, že za ňu vodič nezaplatí. Ak by niekto nezaplatil poistné, je povinný uzatvoriť novú zmluvu vo svojej doterajšej poisťovni. Poisťovňa by ho na to mala upozorniť.
Doteraz mnohí vodiči využívali nezaplatenie ako formu zrušenia zmluvy. Podľa výkonného riaditeľa Slovenskej kancelárie poisťovateľov Imricha Feketeho však v dôsledku toho zostávalo veľa motoristov istý čas bez poistky, pretože v jednej poisťovni nezaplatili a v druhej zabudli uzatvoriť novú zmluvu.
Každý motorista, ktorý mení poisťovňu, by si mal nechať v pôvodnej poisťovni vystaviť potvrdenie o bezškodovom priebehu poistenia. To bude slúžiť ako doklad na získanie bonusu v novej poisťovni. Všetky poisťovne sú povinné tento doklad klientom vydať.
Výpoveď je možné podať osobne na ktorejkoľvek pobočke poisťovne alebo listom. Na pobočkách majú poisťovne pripravené formuláre, ktoré stačí vyplniť. V prípade, že niekto posiela výpoveď listom, mal by obsahovať meno a adresu poistníka, číslo poistnej sumy a názov poisťovne.

Ako zmeniť poisťovňu

moje meno
adresa

názov poisťovne
adresa poisťovne

Vec: Výpoveď poistnej zmluvy číslo 123456789

V súlade s ustanovením § 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka žiadam o výpoveď poistnej zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla dňom 31. 12. 2005. Zároveň žiadam o zaslanie dokladu o škodovom priebehu poisteného vozidla za predchádzajúce obdobie na uvedenú kontaktnú adresu.

S pozdravom podpis