Magistrát mesta Bratislava, úradov prác a sociálnych vecí, Regionálnej rozvojovej agentúry Senec -- Pezinok a firmy ELP Consulting participujú ako partneri na projekte Bratislavského samosprávneho kraja Nadregionálna stratégia zamestnanosti Bratislava -- Viedeň. Cieľom projektu podporeného z iniciatívy Interreg IIIA Rakúsko -- Slovensko je príprava podkladov na riešenie problematiky zamestnanosti pre nový región centrálnej Európy CENTROPE, ktorého súčasťou je Rakúsko (Weinviertel, Niederösterreich, Wien, Burgenland), Maďarsko (oblasť SOPRON, Györ), Česká republika (južné Čechy, južná Morava) a Slovensko (Bratislavský a Trnavský kraj). Ide o zrkadlový projekt, ktorý sa v Rakúsku začal už v roku 2004. V rámci projektu sa koncom októbra a v novembri uskutočnia prvé semináre a workshopy, ktoré sa budú týkať témy rizikové skupiny na trhu práce.
Celkové náklady projektu budú takmer päť miliónov korún, pričom 95 % z tejto sumy je nenávratný finančný príspevok (z iniciatívy Interreg IIIA Rakúsko -- Slovensko je to 50 % a zo štátneho rozpočtu 45 %).

Medzi najdôležitejšie aktivity projektu patrí :
-- dopracovanie nadregionálnej stratégie zamestnanosti regiónu CENTROPE, najmä jeho prvej fázy pre Bratislavu a Viedeň
-- vypracovanie zásobníka projektov, ktoré by bolo potrebné v regióne spoločne riešiť
-- rozšírenie a zintenzívnenie spolupráce úradov práce, budovanie systému zamestnávania v EÚ -- EURES
-- realizácia jazykových kurzov pre skupiny obyvateľstva, ako sú učni, polícia, čašníci a pracovníci vybratých firiem
-- výmenné stáže pre učňov a žiakov stredných škôl v oblastiach automobilového priemyslu, ale aj služieb, napr. vinárstva
-- budovanie inovatívnych združení podnikov -- klastrov na základe podmienok stanovených OECD
-- vybudovanie partnerských zväzkov v regióne, schopných spolupracovať pri budovaní spoločného regiónu, ktorého motto je "spoločne sa vzdelávať -- spoločne rásť".