Ministerstvo dopravy sprevádzkovalo portál www.govedu.sk, ktorý je súčasťou projektu eLearningové vzdelávanie pre zamestnancov verejnej správy. Pracovníci verejnej správy môžu celé vzdelávanie absolvovať z CD, ale študovať môžu aj on-line. Výučbový systém si pamätá napredovanie v kurze, takže sa možno vždy vrátiť tam, kde sa s výučbou skončilo. Každú lekciu si študenti môžu prejsť niekoľkokrát. Na portáli je sekcia, do ktorej môžu vstúpiť iba registrovaní účastníci prostredníctvom používateľského mena a hesla. Štúdium tak možno absolvovať z akéhokoľvek miesta, kde je internetové pripojenie, vlastným tempom a v čase, ktorý si pre štúdium sami nájdu. Projekt nadväzuje na národný projekt Certifikovania digitálnej gramotnosti zamestnancov vo verejnej správe programom ECDL, ktorý bol spustený na jar tohto roku. Umožňuje všetkým služobným úradom, zatiaľ Bratislavského kraja, dopĺňať vzdelávanie svojich pracovníkov v oblasti digitálnej gramotnosti. Pre všetky úrady je projekt bezplatný. Do národného projektu Vzdelávanie zamestnancov vo verejnej správe zameraného na získavanie digitálnej gramotnosti a prípravu na certifikáciu ECDL prostredníctvom elektronického vzdelávania sa prihlásilo 6 716 záujemcov zo 47 úradov a inštitúcií Bratislavského samosprávneho kraja. Začiatkom budúceho roka by sa do projektu mali zapojiť aj ostatné kraje Slovenska.
Počítače najmä v práci
Väčšina dospelých obyvateľov Slovenska spája používanie informačných a komunikačných technológií (IKT) iba s prácou v zamestnaní. Mladí ich využívajú aj na zábavu. Znamená to, že ľudia, ktorí v zamestnaní počítače nevyužívajú, s nimi takmer vôbec nepracujú. Iba minimum ľudí považuje IKT za zaujímavé alebo dôležité pre komunikáciu s inštitúciami a úradmi verejnej správy. Takéto zistenia vyplynuli zo štúdie Inštitútu pre verejné otázky z roku 2005. Inštitút upozornil, že rozdielna úroveň prístupu k moderným informačným technológiám, digitálna gramotnosť môžu v budúcnosti tvoriť významný faktor prehlbovania sociálnych rozdielov. Najmä digitálna negramotnosť môže byť novým hnacím motorom chudoby, pretože znižuje šance na kvalitné vzdelanie. Vzdelávanie je totiž čoraz náročnejšie na zvládanie týchto technológií, na atraktívne, náročnejšie, a tým aj dobre platené zamestnanie, na zvyšovanie kvalifikácie a špecializácie.